Amos 9

  9:1   1492 είδον I saw 3588 τον the 2962 κύριον lord 2186 εφεστώτα standing 1909 επί at 3588 του the 2379 θυσιαστηρίου altar. 2532 και And 2036 είπε he said, 3960 πάταξον Strike 1909 επί upon 3588 το the 2435 ιλαστήριον atonement-seat! 2532 και and 4579 σεισθήσεται [3shall be shaken 3588 τα 1the 4313.1 πρόπυλα 2gateways]. 2532 και And 1249.2 διάκοψον cut 1519 εις unto 2776 κεφαλάς the heads 3956 πάντων of all! 2532 και and 3588 τους the ones 2645 καταλοίπους remaining 1473 αυτών of them 1722 εν [2by 4501 ρομφαία 3the broadsword 615 αποκτενώ 1I will kill]. 3766.2 ου μη In no way 1309 διαφύγη should one evade 1537 εξ from 1473 αυτών them 5343 φεύγων by fleeing, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1295 διασωθή shall there be preserved one 1537 εξ of 1473 αυτών them 391.2 ανασωζόμενος by rescuing.   9:2   1437 εάν If 2735.2 κατορυγώσιν they should be buried 1519 εις in 86 άδου Hades, 1564 εκείθεν from there 3588 η   5495-1473 χειρ μου my hand 385-1473 ανασπάσει αυτούς shall pull them up. 2532 και And 1437 εάν if 305 αναβώσιν they ascend 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 1564 εκείθεν from there 2609-1473 κατάξω αυτούς I will lead them down.   9:3   1437 εάν If 1458.4 κατακρυβώσιν they hide 1519 εις in 3588 την the 2884.2 κορυφήν top 3588 του   * Καρμήλου of Carmel, 1564 εκείθεν from there 1830 εξερευνήσω I will search out 2532 και and 2983 λήψομαι take 1473 αυτούς them. 2532 και And 1437 εάν if 2616.2 καταδύσωσιν they descend 1537 εξ from out of 3788-1473 οφθαλμών μου my eyes 1519 εις into 3588 τα the 899 βάθη depths 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 1563 εκεί there 1781 εντελούμαι I will give charge 3588 τω to the 1404 δράκοντι dragon, 2532 και and 1143 δήξεται it will bite 1473 αυτούς them.   9:4   2532 και And 1437 εάν if 4198 πορευθώσιν they go 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity 4253-4383 προ προσώπου in front 3588 των   2190-1473 εχθρών αυτών of their enemies, 1563 εκεί there 1781 εντελούμαι I will give charge 3588 τη to the 4501 ρομφαία broadsword, 2532 και and 615 αποκτενεί it shall kill 1473 αυτούς them. 2532 και And 4741 στηριώ I will firmly fix 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς μου my eyes 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them 1519 εις for 2556 κακά bad, 2532 και and 3756 ουκ not 1519 εις for 18 αγαθά good.   9:5   2532 και And 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 ο   3841 παντοκράτωρ almighty, 3588 ο is the one 2178.1 εφαπτόμενος attaching 3588 της the 1093 γης earth 2532 και and 4531 σαλεύων shaking 1473 αυτήν it. 2532 και And 3996 πενθήσουσι [5shall mourn 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 2730 κατοικούντες 3dwelling 1473 αυτήν 4it]. 2532 και And 305 αναβήσεται it shall ascend 5613 ως as 4215 ποταμός the river * Αιγύπτου of Egypt.   9:6   3588 ο The one 3618 οικοδομών building 1519 εις [2into 3588 τον 3the 3772 ουρανόν 4heaven 306.1-1473 ανάβασιν αυτού 1his ascent]. 2532 και and 3588 την the one 1860-1473 επαγγελίαν αυτού [2his promise 1909 επί 3upon 3588 της 4the 1093 γης 5earth 2311 θεμελιών 1founding], 3588 ο the one 4341 προσκαλούμενος calling on 3588 το the 5204 ύδωρ water 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 2532 και and 1632 εκχέων pouring 1473 αυτό it 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face 3588 της of the 1093 γης earth -- 2962 κύριος the lord 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   9:7   3756 ουχ [2not 5613 ως 3as 5207 υιοί 4sons * Αιθιόπων 5of Ethiopians 1473-1510.2.5 υμείς εστέ 1Are you] 1473 εμοί to me, 5207 υιοί O sons * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord? 3756 ου Did I not 3588 τον   *-321 Ισραήλ ανήγαγον lead Israel 1537 εξ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines 1537 εκ from out of * Καππαδοκίας Cappadocia, 2532 και and 3588 τους the * Σύρους Syrians 1537 εκ from out of 998.1 βόθρου the pit?   9:8   2400 ιδού Behold 3588 οι the 3788 οφθαλμοί eyes 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316 θεού God 1909 επί are upon 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 των of the 268 αμαρτωλών sinners, 2532 και and 1808 εξαρώ I will lift 1473 αυτήν it 575 από from 4383 προσώπου the face 3588 της of the 1093 γης earth; 4133 πλην only 3754 ότι that 3756 ουκ not 1519 εις unto 5056 τέλος completion 1808 εξαρώ will I remove 3588 τον the 3624 οίκον house * Ιακώβ of Jacob, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   9:9   1360 διότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1781 εντέλλομαι give charge, 2532 και and 3039 λικμήσω I shall winnow 1722 εν among 3956 πάσι all 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 3588 τον the 3624 οίκον house * Ισραήλ of Israel, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3039 λικμάται grain is winnowed 1722 εν by 3588 τω the 3039.2 λικμώ winnowing shovel; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4098 πέση shall there fall 4938 σύντριμμα a broken piece 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth.   9:10   1722 εν By 4501 ρομφαία broadsword 5053 τελευτήσουσι [5shall come to an end 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the 268 αμαρτωλοί 3sinners 3588 του   2992-1473 λαού μου 4of my people], 3588 οι the ones 3004 λέγοντες saying, 3766.2 ου μη In no way 1448 εγγίση shall approach 3762.1 ουδέ μη nor 2064 έλθη come 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us 3588 τα the 2556 κακά evils.   9:11   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 450 αναστήσω I will raise up 3588 την the 4633 σκηνήν tent * Δαυίδ of David, 3588 την the one 4098 πεπτωκυίαν having fallen, 2532 και and 456 ανοικοδομήσω I will rebuild 3588 τα   4098-1473 πεπτωκότα αυτής its fallen things. 2532 και And 3588 τα the things 2679 κατεσκαμμένα having been razed 1473 αυτής of it, 450 αναστήσω I will raise up, 2532 και and 456 ανοικοδομήσω I will rebuild 1473 αυτήν it 2531 καθώς as 3588 αι the 2250 ημέραι days 3588 του of the 165 αιώνος eon;   9:12   3704 όπως so that 1567 εκζητήσωσιν [5should inquire 3588 οι 1the ones 2645 κατάλοιποι 2remaining 3588 των 3of the 444 ανθρώπων 4men], 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations, 1909-3739 εφ ους the ones of whom 1941 επικέκληται [2was called upon 3588 το   3686-1473 όνομά μου 1my name] 2089 επ΄ by 1473 αυτούς them, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο the one 4160 ποιών doing 3778 ταύτα these things.   9:13   2400 ιδού Behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 2638 καταλήψεται [3shall overtake 3588 ο 1the 250.1 αλοητός 2threshing] 3588 τον the 5166.2 τρυγητόν gathering of crops; 2532 και and 4067.1 περκάσει [3shall grow dark 3588 η 1the 4718 σταφυλή 2grape] 1722 εν in 3588 τω the 4703 σπόρω sowing; 2532 και and 645.2 αποσταλάξει [2shall trickle down 3588 τα 3the 3735 όρη 4mountains 1098.4 γλυκασμόν 1sweetness], 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 1015 βουνοί hills 4854-1510.8.6 σύμφυτοι έσονται shall be planted together.   9:14   2532 και And 1994 επιστρέψω I will return 3588 την the 161 αιχμαλωσίαν captivity 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people * Ισραήλ Israel, 2532 και and 3618 οικοδομήσουσι they shall rebuild 4172 πόλεις the cities 3588 τας   853 ηφανισμένας having been obliterated, 2532 και and 2730 κατοικήσουσι shall inhabit them; 2532 και and 5452 φυτεύσουσιν they shall plant 290 αμπελώνας vineyards, 2532 και and 4095 πίονται they shall drink 3588 τον   3631-1473 οίνον αυτών their wine; 2532 και and 4160 ποιήσουσι they shall make 2779 κήπους gardens, 2532 και and 2068 φάγονται shall eat 3588 τον   2590-1473 καρπόν αυτών their fruit.   9:15   2532 και And 2707.3 καταφυτεύσω I will plant 1473 αυτούς them 1909 επί upon 3588 της   1093-1473 γης αυτών their land. 2532 και And 3766.2 ου μη in no way 1610.6 εκσπασθώσιν shall they be pulled out 3765 ουκέτι any longer 575 από from 3588 της   1093-1473 γης αυτών their land 3739 ης of which 1325 έδωκα I gave 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God.