Amos 9:6

ABP_GRK(i)
  6 G3588 ο G3618 οικοδομών G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G306.1 ανάβασιν αυτού G1473   G2532 και G3588 την G1860 επαγγελίαν αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G1093 γης G2311 θεμελιών G3588 ο G4341 προσκαλούμενος G3588 το G5204 ύδωρ G3588 της G2281 θαλάσσης G2532 και G1632 εκχέων G1473 αυτό G1909 επί G4383 πρόσωπον G3588 της G1093 γης G2962 κύριος G3686 όνομα αυτώ G1473