3874 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

40 occurrences in 38 verses.

Job 21:2

  21:2   191 ακούσατε Hear, 191 ακούσατέ hear 1473 μου my 3588 των   3056 λόγων words! 2443 ίνα that 1510.3 η there should be 1473 μοι to me 3844 παρ΄ [3from 1473 υμών 4you 3778 αύτη 1this 3588 η   3874 παράκλησις 2comfort].

Psalms 94:19

  94:19   2596 κατά According to 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των   3601-1473 οδυνών μου of my griefs 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία μου my heart, 3588 αι so 3874-1473 παρακλήσεις σου your comforts 2165 εύφραναν made glad 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul.

Isaiah 28:29

  28:29   2532 και And 3778 ταύτα these 3844 παρά [3by 2962 κυρίου 4the lord 4519 σαβαώθ 5of Hosts 1831 εξήλθε 2came forth 3588 τα   5059 τέρατα 1miracles]. 1011 βουλεύσασθε Take counsel, 5312 υψώσατε exalt 3152 ματαίαν vain 3874 παράκλησιν comfort!

Isaiah 30:7

  30:7   * Αιγύπτιοι The Egyptians 3152 μάταια [3in vain 2532 και 4and 2756 κενά 5with emptiness 5623 ωφελήσουσιν 1shall benefit 1473 υμάς 2you]. 518 απάγγελον Report 1473 αυτοίς to them 3754 ότι that, 3152 μάταια [4is vain 3588 η   3874 παράκλησις 2comfort 1473 υμών 3of yours 3778 αύτη 1This]!

Isaiah 57:18

  57:18   3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού [2his ways 3708 εώρακα 1I have seen], 2532 και and 2390 ιασάμην I healed 1473 αυτόν him, 2532 και and 3870 παρεκάλεσα comforted 1473 αυτόν him, 2532 και and 1325 έδωκα gave 1473 αυτώ to him 3874 παράκλησιν [2comfort 228 αληθινήν 1true].

Isaiah 66:11

  66:11   2443 ίνα that 2337 θηλάσητε you should nurse 2532 και and 1705 εμπλησθήτε be filled up 575 από from 3149 μαστού the breast 3874-1473 παρακλήσεως αυτής of her comfort; 2443 ίνα that 1570.1 εκθηλάσαντες sucking out 5171 τρυφήσητε you should indulge 575 από at 1529 εισόδου the introduction 1391-1473 δόξης αυτής of her glory.

Jeremiah 16:7

  16:7   2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2806 κλασθή should [2be broken 740 άρτος 1bread] 1722 εν in 3997-1473 πένθει αυτών their mourning 1519 εις for 3874 παράκλησιν consolation 1909 επί over 2348 τεθνηκότι one having died; 3756-4222 ου ποτιούσιν they shall not give a drink 1473 αυτούς for them 4221 ποτήριον of a cup 1519 εις for 3874 παράκλησιν consolation 1909 επί over 3962-1473 πατρί αυτού his father 2228 η or 3384-1473 μητρί αυτού his mother.

Jeremiah 31:9

  31:9   1722 εν In 2805 κλαυθμώ weeping 1831 εξήλθον they went forth, 2532 και and 1722 εν in 3874 παρακλήσει comfort 71 άξω I will lead 1473 αυτούς them. 835 αυλίζων Lodging 1909 επί upon 1377.2 διώρυγας aqueducts 5204 υδάτων of waters 1722 εν in 3598 οδώ [2way 3717 ορθή 1the straight], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4105 πλανηθώσιν shall they wander 1722 εν in 1473 αυτή it. 3754 ότι For 1096 εγενόμην I became 3588 τω   * Ισραήλ to Israel 1519 εις for 3962 πατέρα a father, 2532 και and * Εφραϊμ Ephraim 4416-1473 πρωτότοκός μου [2my first-born 1510.2.3 εστίν 1is].

Hosea 13:14

  13:14   1537 εκ From 5495 χειρός the hand 86 άδου of Hades 4506 ρύσομαι I shall rescue 1473 αυτούς them; 1537 εκ from 2288 θανάτου death 3084 λυτρώσομαι I will ransom 1473 αυτούς them. 4226 που Where is 3588 η   1349-1473 δίκη σου your punishment, 2288 θάνατε O death? 4226 που Where is 3588 το   2759-1473 κέντρον σου your sting, 86 άδη O Hades? 3874 παράκλησις Consolation 2928 κέκρυπται is hidden 575 από from 3788-1473 οφθαλμών μου my eyes.

Nahum 3:7

  3:7   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3956 πας all 3588 ο the ones 3708 ορών seeing 1473 σε you 2597 καταβήσεται shall go 575 από from 1473 σου you, 2532 και and 2046 ερεί shall say, 1166.1 δειλαία Wretched * Νινευϊ Nineveh, 5100 τις who 4727 στεναξεί shall moan 1473 αυτήν her? 4159 πόθεν From what place 2212 ζητήσω shall I seek 3874 παράκλησιν comfort 1473 αυτή to her?

Luke 2:25

  2:25   2532 και And 2400 ιδού behold, 1510.7.3 ην there was 444 άνθρωπος a man 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 3739 ω whose 3686 όνομα name * Συμεών was Simeon; 2532 και and 3588 ο   444-3778 άνθρωπος ούτος this man 1342 δίκαιος was just 2532 και and 2126 ευλαβής reverent, 4327 προσδεχόμενος waiting for 3874 παράκλησιν the consolation 3588 του   * Ισραήλ of Israel; 2532 και and 4151 πνεύμα [2spirit 39 άγιον 1holy] 1510.7.3 ην was 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.

Luke 6:24

  6:24   4133 πλην Furthermore, 3759 ουαί woe 1473 υμίν to you, 3588 τοις to the 4145 πλουσίοις rich, 3754 ότι for 566 απέχετε you receive 3588 την   3874-1473 παράκλησιν υμών your comfort.

Acts 4:36

  4:36   *-1161 Ιωσής δε And Joses, 3588 ο the one 1941 επικληθείς being called * Βαρναβάς Barnabas 5259 υπό by 3588 των the 652 αποστόλων apostles, 3739 ο (which 1510.2.3 εστι is, 3177 μεθερμηνευόμενον being translated, 5207 υιός Son 3874 παρακλήσεως of Comfort), * Λευϊτης a Levite, * Κύπριος a Cypriot 3588 τω   1085 γένει by race,

Acts 9:31

  9:31   3588 αι [3the 3303 μεν 1Indeed 3767 ούν 2then] 1577 εκκλησίαι assemblies 2596 καθ΄ according to 3650-3588 όλης της the whole * Ιουδαίας of Judea 2532 και and * Γαλιλαίας Galilee 2532 και and * Σαμαρείας Samaria 2192 είχον had 1515 ειρήνην peace, 3618 οικοδομούμεναι being built up 2532 και and 4198 πορευόμεναι going 3588 τω in the 5401 φόβω fear 3588 του of the 2962 κυρίου Lord; 2532 και and 3588 τη in the 3874 παρακλήσει comfort 3588 του of the 39 αγίου holy 4151 πνεύματος spirit 4129 επληθύνοντο they were multiplied.

Acts 13:15

  13:15   3326-1161 μετά δε And after 3588 την the 320 ανάγνωσιν reading 3588 του of the 3551 νόμου law 2532 και and 3588 των of the 4396 προφητών prophets, 649 απέστειλαν [3sent 3588 οι 1the 752 αρχισυνάγωγοι 2chiefs of the synagogue] 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3004 λέγοντες saying, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1487 ει if 1510.2.3 έστι there is 3056 λόγος a word 1722 εν in 1473 υμίν you 3874 παρακλήσεως of comfort 4314 προς to 3588 τον the 2992 λαόν people, 3004 λέγετε speak!

Acts 15:31

  15:31   314-1161 αναγνόντες δε And having read, 5463 εχάρησαν they rejoiced 1909 επί over 3588 τη the 3874 παρακλήσει exhortation.

Romans 12:8

  12:8   1535 είτε whether 3588 ο the 3870 παρακαλών comforting, 1722 εν in 3588 τη the 3874 παρακλήσει comfort; 3588 ο the 3330 μεταδιδούς sharing, 1722 εν in 572 απλότητι simplicity; 3588 ο the 4291 προϊστάμενος being in charge, 1722 εν with 4710 σπουδή diligence; 3588 ο the 1653 ελεών showing of mercy, 1722 εν with 2432 ιλαρότητι happiness;

Romans 15:4

  15:4   3745-1063 όσα γαρ For as much as 4270 προεγράφη was written beforehand, 1519 εις [2for 3588 την   2251 ημετέραν 3our 1319 διδασκαλίαν 4instruction 4270 προεγράφη 1it was written beforehand], 2443 ίνα that 1223 διά through 3588 της the 5281 υπομονής endurance 2532 και and 1223 διά on account 3588 της of the 3874 παρακλήσεως comfort 3588 των of the 1124 γραφών scriptures 3588 την   1680 ελπίδα [2hope 2192 έχωμεν 1we should have].   15:5   3588-1161 ο δε And the 2316 θεός God 3588 της   5281 υπομονής of patience 2532 και and 3588 της   3874 παρακλήσεως comfort, 1325-1473 δώη υμίν may he give to you 3588 το the 1473 αυτό same 5426 φρονείν regard 1722 εν with 240 αλλήλοις one another 2596 κατά according to 5547 χριστόν Christ * Ιησούν Jesus;

1 Corinthians 14:3

  14:3   3588-1161 ο δε But the one 4395 προφητεύων prophesying, 444 ανθρώποις [2to men 2980 λαλεί 1speaks] 3619 οικοδομήν for edifying 2532 και and 3874 παράκλησιν comfort 2532 και and 3889 παραμυθίαν consolation.

2 Corinthians 1:3

  1:3   2128 ευλογητός Blessed be 3588 ο the 2316 θεός God 2532 και and 3962 πατήρ father 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3588 ο the 3962 πατήρ father 3588 των of the 3628 οικτιρμών compassions, 2532 και and 2316 θεός God 3956 πάσης of all 3874 παρακλήσεως comfort;   1:4   3588 ο the one 3870 παρακαλών comforting 1473 ημάς us 1909 επί in 3956 πάση all 3588 τη   2347-1473 θλίψει ημών our affliction, 1519 εις for 3588 το the 1410 δύνασθαι enabling 1473 ημάς us 3870 παρακαλείν to comfort 3588 τους the ones 1722 εν in 3956 πάση every 2347 θλίψει affliction, 1223 διά through 3588 της the 3874 παρακλήσεως consolation 3739 ης of which 3870 παρακαλούμεθα we are comforted 1473 αυτοί in ourselves 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God.   1:5   3754 ότι For 2531 καθώς as 4052 περισσεύει [5abound 3588 τα 1the 3804 παθήματα 2sufferings 3588 του 3of the 5547 χριστού 4Christ] 1519 εις in 1473 ημάς us, 3779 ούτω so 1223 διά through 5547 χριστού Christ 4052-2532 περισσεύει και [2also abounds 3588 η   3874-1473 παράκλησις ημων 1our comfort].   1:6   1535-1161 είτε δε But whether 2346 θλιβόμεθα we are afflicted 5228 υπέρ for 3588 της   1473 υμών your 3874 παρακλήσεως comfort 2532 και and 4991 σωτηρίας deliverance 3588 της of the one 1754 ενεργουμένης being energized 1722 εν in 5281 υπομονή the endurance 3588 των of the 1473 αυτών same 3804 παθημάτων sufferings, 3739 ων which 2532 και also 1473 ημείς we 3958 πάσχομεν suffer,   1:7   2532 και (and 3588 η   1680-1473 ελπίς ημών our hope 949 βεβαία is firm 5228 υπέρ for 1473 υμών you;) 1535 είτε or whether 3870 παρακαλούμεθα we are comforted, 5228 υπέρ it is for 3588 της   1473 υμών your 3874 παρακλήσεως comfort 2532 και and 4991 σωτηρίας deliverance; 1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 5618 ώσπερ as 2844 κοινωνοί [2partners 1510.2.5 εστε 1you are] 3588 των of the 3804 παθημάτων sufferings, 3779 ούτω so 2532 και also 3588 της of the 3874 παρακλήσεως comfort.

2 Corinthians 7:4

  7:4   4183 πολλή Great 1473 μοι is it to me 3954 παρρησία to be in an open manner 4314 προς with 1473 υμάς you, 4183 πολλή great is it 1473 μοι to me 2746 καύχησις in boasting 5228 υπέρ over 1473 υμών you. 4137 πεπλήρωμαι I have been filled 3588 τη   3874 παρακλήσει with comfort; 5248 υπερπερισσεύομαι I superabound 3588 τη   5479 χαρά in joy 1909 επί at 3956 πάση all 3588 τη   2347-1473 θλίψει ημών our affliction.

2 Corinthians 7:7

  7:7   3756 ου [2not 3440 μόνον 3only 1161 δε 1But] 1722 εν in 3588 τη   3952-1473 παρουσία αυτού his arrival, 235 αλλά but 2532 και also 1722 εν in 3588 τη the 3874 παρακλήσει comfort 3739 η in which 3870 παρεκλήθη he was comforted 1909 εφ΄ by 1473 υμίν you, 312 αναγγέλλων announcing 1473 ημίν to us 3588 την   1473 υμών your 1972 επιπόθησιν longing, 3588 τον   1473 υμών your 3602 οδυρμόν grieving, 3588 τον   1473 υμών your 2205 ζήλον zeal 5228 υπέρ for 1473 εμού me; 5620 ώστε so as for 1473 με me 3123 μάλλον more 5463 χαρήναι to rejoice.

2 Corinthians 7:13

  7:13   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3870 παρακεκλήμεθα we have been comforted 1909 επί over 3588 τη   3874-1473 παρακλήσει υμών your comfort; 4056-1161 περισσοτέρως δε but more exceedingly 3123 μάλλον rather 5463 εχάρημεν we rejoiced 1909 επί at 3588 τη the 5479 χαρά joy * Τίτου of Titus, 3754 ότι that 373 αναπέπαυται [2has been put at rest 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού 1his spirit] 575 από by 3956 πάντων all 1473 υμών of you.

2 Corinthians 8:4

  8:4   3326 μετά with 4183 πολλής much 3874 παρακλήσεως consolation 1189 δεόμενοι beseeching 1473 ημών of us 3588 την the 5484 χάριν favor 2532 και and 3588 την the 2842 κοινωνίαν fellowship 3588 της of the 1248 διακονίας service, 3588 της of the one 1519 εις for 3588 τους the 39 αγίους holy ones, 1209-1473 δέξασθαι ημάς for us to receive it.

2 Corinthians 8:17

  8:17   3754 ότι for 3588 την the 3303-3874 μεν παράκλησιν comfort indeed 1209 εδέξατο he received; 4705 σπουδαιότερος [3more diligent 1161 δε 1but 5224 υπάρχων 2being] 830 αυθαίρετος in enthusiasm 1831 εξήλθεν he came forth 4314 προς to 1473 υμάς you.