Psalms 71

  71:Title   3588 τω   *-5568 Δαυιδ ψαλμός A psalm to David 3588 των   5207 υιών of the sons * Ιωναδάβ of Jonadab, 2532 και and 3588 των of the ones 4416.1 πρώτως originally 163 αιχμαλωτισθέντων being taken captive.   71:1   1909 επί Upon 1473 σοι you, 2962 κύριε O lord, 1679 ήλπισα I hoped. 3361 μη May I not 2617 καταισχυνθείην be disgraced 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   71:2   1722 εν In 3588 τη   1343-1473 δικαιοσύνη σου your righteousness 4506 ρύσαί rescue 1473 με me, 2532 και and 1807 εξελού take 1473 με me! 2827 κλίνον Lean 4314 προς [2to 1473 με 3me 3588 το   3775-1473 ους σου 1your ear] 2532 και and 4982 σώσόν deliver 1473 με me!   71:3   1096 γενού Be 1473 μοι to me 1519 εις for 2316 θεόν [2God 5231.5 υπερασπιστήν 1a defending]! 2532 και and 1519 εις for 5117 τόπον [2place 3793.1 οχυρόν 1a fortified] 3588 του   4982 σώσαί to deliver 1473 με me. 3754 ότι For 4733-1473 στερέωμά μου [2my confirmation 2532 και 3and 2707.1-1473 καταφυγή μου 4my refuge 1510.2.2-1473 ει συ 1you are].   71:4   3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 4506 ρύσαί rescue 1473 με me 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 268 αμαρτωλού of the sinner! 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3891 παρανομούντος of the one acting unlawfully 2532 και and 91 αδικούντος doing wrong.   71:5   3754 ότι For 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 η   5281-1473 υπομονή μου my endurance, 2962 κύριε O Lord, 2962 κύριε O lord, 3588 η the one 1680-1473 ελπίς μου of my hope 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός μου my youth.   71:6   1909 επί [4upon 1473 σε 5you 1991 επεστηρίχθην 3I stayed 575 από 1From 1064 γαστρός 2the womb]; 1537 εκ from 2836 κοιλίας the belly 3384-1473 μητρός μου of my mother 1473 συ you 1473-1510.2.2 μου ει are my 4629.1 σκεπαστής shelterer. 1722 εν [3about 1473 σοι 4you 3588 η   5214.1-1473 ύμνησίς μου 1My singing praise 1275 διαπαντός 2is always].   71:7   5616 ωσεί [2as it were 5059 τέρας 3a miracle 1096 εγενήθην 1I was] 3588 τοις to the 4183 πολλοίς many; 2532 και but 1473 συ you are 998 βοηθός [3helper 1473 μου 1my 2900 κραταιός 2fortified].   71:8   4137 πληρωθήτω Let [2be filled 3588 το   4750-1473 στόμα μου 1my mouth] 133 αινέσεως of praise! 3704 όπως that 5214 υμνήσω I may praise in song 3588 την   1391-1473 δόξαν σου of your glory; 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day 3588 την   3168.1-1473 μεγαλοπρέπειάν σου of your majesty.   71:9   3361 μη You should not 641-1473 απορρίψης με throw me away 1519 εις in 2540 καιρόν the time 1094 γήρους of old age; 1722 εν in 3588 τω the 1587 εκλείπειν failing 3588 την   2479-1473 ισχύν μου of my strength 3361 μη you should not 1459 εγκαταλίπης abandon 1473 με me.   71:10   3754 ότι For 2036 είπον [2spoke 3588 οι   2190-1473 εχθροί μου 1my enemies] 1473 εμοί against me; 2532 και and 3588 οι the ones 5442 φυλάσσοντες watching out 3588 την for 5590-1473 ψυχήν μου my life 1011 εβουλεύσαντο consulted 2009.1 επιτοαυτό together,   71:11   3004 λέγοντες saying, 3588 ο   2316 θεός God 1459 εγκατέλιπεν abandoned 1473 αυτόν him; 2614 καταδιώξατε pursue 2532 και and 2638 καταλάβετε overtake 1473 αυτόν him! 3754 ότι for 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 3588 ο   4506 ρυόμενος one rescuing him.   71:12   3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 3361-3118.2 μη μακρύνης you should be not far 575 απ΄ from 1473 εμού me. 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 1519 εις [2to 3588 την   996-1473 βοήθειάν μου 3my help 4337 πρόσχες 1take heed]!   71:13   153 αισχυνθήτωσαν Let [4be shamed 2532 και 5and 1587 εκλιπέτωσαν 6fail 3588 οι 1the ones 1736.1 ενδιαβάλλοντες 2slandering 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 3my soul]! 4016 περιβαλλέσθωσαν Let [5put on 152 αισχύνην 6shame 2532 και 7and 1791 εντροπήν 8remorse 3588 οι 1the ones 2212 ζητούντες 2seeking 3588 τα   2556 κακά 3bad things 1473 μοι 4for me]!   71:14   1473-1161 εγώ δε But I 1275 διαπαντός always 1679 ελπιώ shall hope 1909 επί upon 1473 σε you, 2532 και and 4369 προσθήσω I will add 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την   133-1473 αίνεσίν σου your praise.   71:15   3588 το   4750-1473 στόμα μου My mouth 312 αναγγελεί shall announce 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου your righteousness 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day; 3588 την   4991-1473 σωτηρίαν σου your deliverance, 3754 ότι for 3756 ουκ I did not 1097 έγνων know 1121.1 γραμματείας writings.   71:16   1525 εισελεύσομαι I will enter 1722 εν in 1412.1 δυναστεία the might 2962 κυρίου of the lord. 2962 κύριε O lord, 3403 μνησθήσομαι I will mention 3588 της   1343-1473 δικαιοσύνης σου your righteousness 3441 μόνου only.   71:17   1321 εδίδαξάς You taught 1473 με me, 3588 ο O 2316 θεός God, 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός μου my youth; 2532 και and 3360 μέχρι until 3588 του   3568 νυν now 518 απαγγελώ I will report 3588 τα   2297-1473 θαυμάσιά σου your wonders.   71:18   2532 και Even 2193 έως until 1094 γήρους old age, 2532 και and 4242.1 πρεσβείου of a senior, 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 3361 μη you should not 1459 εγκαταλίπης abandon 1473 με me 2193 έως until 302 αν whenever 518 απαγγειλώ I should report 3588 τον   1023-1473 βραχίονά σου your arm 3588 τη to 1074 γενεά [3generation 3956 πάση 1every 3588 τη   2064 ερχομένη 2coming];   71:19   3588 την   1412.1-1473 δυναστείαν σου of your might 2532 και and 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου of your righteousness, 3588 ο O 2316 θεός God, 2193 έως unto 3588 των the 5310 υψίστων highests, 3739 α what 4160 εποίησάς [2you did 1473 μοι 3to me 3167 μεγαλεία 1magnificence]. 3588 ο O 2316 θεός God, 5100 τις who 3664 όμοιός is likened 1473 σοι to you?   71:20   3745 όσας As much as 1166 έδειξάς you showed 1473 μοι to me -- 2347 θλίψεις [2afflictions 4183 πολλάς 1many] 2532 και and 2556 κακάς bad things; 2532 και but 1994 επιστρέψας turning, 2227 εζωοποίησάς you restored life 1473 με to me; 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 των the 12 αβύσσων abysses 3588 της of the 1093 γης earth 321 ανήγαγές you led 1473 με me.   71:21   4121 επλεόνασας You abounded 1909 επ΄ to 1473 εμέ me 3588 την   3172 μεγαλωσύνην σου your greatness, 2532 και and 1994 επιστρέψας turning 3870 παρεκάλεσάς you comforted 1473 με me; 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 των the 12 αβύσσων abysses 3588 της of the 1093 γης earth 3825 πάλιν again 321 ανήγαγές you led 1473 με me.   71:22   2532-1063 και γαρ For also 1473 εγώ I 1843 εξομολογήσομαί will make acknowledgment 1473 σοι to you 1722 εν among 2992 λαοίς peoples, 2962 κύριε O lord; 1722 εν with 4632 σκεύει an instrument 5568 ψαλμού for a psalm 3588 την   225-1473 αλήθειαν σου of your truth, 3588 ο O 2316 θεός God. 5567 ψαλώ I shall strum 1473 σοι to you 1722 εν with 2788 κιθάρα the harp, 3588 ο O 39 άγιος holy one 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   71:23   21 αγαλλιάσονται [2shall exult 3588 τα   5491-1473 χείλη μου 1My lips] 3752 όταν whenever 5567 ψαλώ I should strum 1473 σοι to you, 2532 και and 3588 η   5590-1473 ψυχή μου my soul 3739 ην which 3084 ελυτρώσω you ransomed.   71:24   2089-1161 έτι δε But still 2532 και also 3588 η   1100-1473 γλωσσά μου my tongue 3650 όλην [3all 3588 την 4the 2250 ημέραν 5day 3191 μελετήσει 1shall meditate upon 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου 2your righteousness], 3752 όταν whenever 153 αισχυνθώσι [5should be ashamed 2532 και 6and 1788 εντραπώσιν 7should feel remorse 3588 οι 1the ones 2212 ζητούντες 2seeking 3588 τα   2556 κακά 3bad things 1473 μοι 4for me].