Psalms 71:3

  71:3   1096 γενού Be 1473 μοι to me 1519 εις for 2316 θεόν [2God 5231.5 υπερασπιστήν 1a defending]! 2532 και and 1519 εις for 5117 τόπον [2place 3793.1 οχυρόν 1a fortified] 3588 του   4982 σώσαί to deliver 1473 με me. 3754 ότι For 4733-1473 στερέωμά μου [2my confirmation 2532 και 3and 2707.1-1473 καταφυγή μου 4my refuge 1510.2.2-1473 ει συ 1you are].