John 6

  6:1   3326 μετά After 3778 ταύτα these things 565-3588-* απήλθεν ο Ιησούς Jesus went forth 4008 πέραν on the other side 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee -- 3588 της   * Τιβεριάδος of Tiberias.   6:2   2532 και And 190 ηκολούθει there followed 1473 αυτώ him 3793 όχλος [2multitude 4183 πολύς 1a great], 3754 ότι for 3708 εώρων they saw 1473 αυτού his 3588 τα   4592 σημεία signs 3739 α which 4160 εποίει he did 1909 επί for 3588 των the 770 ασθενούντων invalids.   6:3   424 ανήλθε [3went up 1161 δε 1And 1519 εις 4into 3588 το 5the 3735 όρος 6mountain 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 2532 και and 1563 εκεί there 2521 εκάθητο sat down 3326 μετά with 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού his disciples.   6:4   1510.7.3-1161 ην δε And it was 1451 εγγύς near 3588 το the 3957 πάσχα passover 3588 η   1859 εορτή holiday 3588 των of the * Ιουδαίων Jews.   6:5   1869 επάρας [3having lifted up 3767 ούν 1Then 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3588 τους the 3788 οφθαλμούς eyes, 2532 και and 2300 θεασάμενος seeing 3754 ότι that 4183 πολύς a great 3793 όχλος multitude 2064 έρχεται comes 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3004 λέγει says 4314 προς to 3588 τον   * Φίλιππον Philip, 4159 πόθεν From what place 59 αγοράσομεν should we buy 740 αρτούς bread loaves, 2443 ίνα that 2068-3778 φάγωσιν ούτοι these should eat?   6:6   3778-1161 τούτο δε But this 3004 έλεγε he said 3985 πειράζων testing 1473 αυτόν him, 1473-1063 αυτός γαρ for he 1492 ήδει knew 5100 τι what 3195 έμελλε he was about 4160 ποιείν to do.   6:7   611 απεκρίθη [2answered 1473 αυτώ 3to him * Φίλιππος 1Philip], 1250 διακοσίων Of two hundred 1220 δηναρίων denarii worth of 740 άρτοι bread loaves 3756 ουκ are not 714 αρκούσιν sufficient 1473 αυτοίς for them, 2443 ίνα that 1538 έκαστος each 1473 αυτών of them 1024-5100 βραχύ τι [2a little 2983 λάβη 1should receive].   6:8   3004 λέγει Says 1473 αυτώ to him 1520 εις one 1537 εκ from 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού his disciples, * Ανδρέας Andrew 3588 ο the 80 αδελφός brother * Σίμωνος of Simon * Πέτρου Peter,   6:9   1510.2.3 έστι There is 3808 παιδάριον [2boy 1520 εν 1one] 5602 ώδε here 3739 ο who 2192 έχει has 4002 πέντε five 740 άρτους bread loaves 2916 κριθίνους of barley, 2532 και and 1417 δύο two 3795 οψάρια little fishes; 235 αλλά but 3778 ταύτα these, 5100-1510.2.3 τι εστιν what are they 1519 εις for 5118 τοσούτους so many?   6:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 4160 ποιήσατε Make 3588 τους the 444 ανθρώπους men 377 αναπεσείν recline! 1510.7.3-1161 ην δε And there was 5528 χόρτος [2grass 4183 πολύς 1much] 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place. 377 ανέπεσον [4reclined 3767 ούν 1Then 3588 οι 2the 435 άνδρες 3men] -- 3588 τον the 706 αριθμόν number 5616 ωσεί was about 4000 πεντακισχίλιοι five thousand.   6:11   2983 έλαβε [3took 1161 δε 1And 3588 τους 4the 740 άρτους 5bread loaves 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 2532 και and 2168 ευχαριστήσας having given thanks, 1239 διέδωκε he distributed 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples, 3588-1161 οι δε and the 3101 μαθηταί disciples 3588 τοις to the ones 345 ανακειμένοις reclining; 3668 ομοίως in like manner 2532 και also 1537 εκ of 3588 των the 3795 οψαρίων little fishes, 3745 όσον as much as 2309 ήθελον they wanted.   6:12   5613-1161 ως δε And as 1705 ενεπλήσθησαν they were filled up, 3004 λέγει he says 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 4863 συναγάγετε Gather together 3588 τα the 4052 περισσεύσαντα abounding 2801 κλάσματα pieces, 2443 ίνα that 3361-5100 μη τι nothing 622 απόληται should perish!   6:13   4863 συνήγαγον They gathered together 3767 ούν then, 2532 και and 1072 εγέμισαν filled 1427 δώδεκα twelve 2894 κοφίνους hampers 2801 κλασμάτων of pieces 1537 εκ of 3588 των the 4002 πέντε five 740 άρτων bread loaves 3588 των   2916 κριθίνων of barley, 3739 α which 4052 επερίσσευσε abounded 3588 τοις to the ones 977 βεβρωκόσιν having eaten.   6:14   3588 οι The 3767-444 ουν άνθρωποι men then, 1492 ιδόντες having seen 3739 ο what 4160 εποίησε [3did 4592 σημείον 1sign 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 3004 έλεγον said 3754 ότι that, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 230 αληθώς truly 3588 ο the 4396 προφήτης prophet, 3588 ο the one 2064 ερχόμενος coming 1519 εις into 3588 τον the 2889 κόσμον world.   6:15   * Ιησούς Jesus 3767 ούν then 1097 γνούς knowing 3754 ότι that 3195 μέλλουσιν they were about 2064 έρχεσθαι to come 2532 και and 726-1473 αρπάζειν αυτόν to seize him by force, 2443 ίνα that 4160-1473 ποιήσωσιν αυτόν they should make him 935 βασιλέα king, 3825 πάλιν again 402 ανεχώρησεν withdrew 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mountain 1473 αυτός himself 3441 μόνος alone.   6:16   5613-1161 ως δε And as 3798 οψία [2late 1096 εγένετο 1it became], 2597 κατέβησαν [2went down 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples] 1909 επί unto 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   6:17   2532 και And 1684 εμβάντες having stepped 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 2064 ήρχοντο they went 4008 πέραν to the other side 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 1519 εις unto * Καπερναούμ Capernaum. 2532 και And 4653 σκοτία darkness 2235 ήδη already 1096 εγεγόνει was, 2532 και and 3756 ουκ [2had not 2064 εληλύθει 3come 4314 προς 4with 1473 αυτούς 5them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus];   6:18   3739 η in which 5037 τε also 2281 θάλασσα the sea 417 ανέμου [3wind 3173 μεγάλου 2by a great 4154 πνέοντος 4blowing 1326 διηγείρετο 1was awakened].   6:19   1643 εληλακότες Having rowed 3767 ούν then 5613 ως about 4712 σταδίους [2stadiums 1501.7 είκοσιπέντε 1twenty-five] 2228 η or 5144 τριάκοντα thirty, 2334 θεωρούσι they viewed 3588 τον   * Ιησούν Jesus 4043 περιπατούντα walking 1909 επί upon 3588 της the 2281 θαλάσσης sea, 2532 και and 1451 εγγύς [2near 3588 του 3the 4143 πλοίου 4boat 1096 γινόμενον 1coming], 2532 και and 5399 εφοβήθησαν they feared.   6:20   3588-1161 ο δε And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 3361-5399 μη φοβείσθε fear not!   6:21   2309 ήθελον They wanted 3767 ούν then 2983 λαβείν to receive 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 2532 και and 2112 ευθέως immediately 3588 το the 4143 πλοίον boat 1096 εγένετο became 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 1519 εις into 3739 ην which 5217 υπήγον they were going.   6:22   3588 τη The 1887 επαύριον next day, 3588 ο the 3793 όχλος multitude 3588 ο   2476 εστηκώς standing 4008 πέραν on the other side 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 1492 ιδών seeing 3754 ότι that 4142 πλοιάριον [3boat 243-3756 άλλο ουκ 2no other 1510.7.3-1563 ην εκεί 1there was] 1508 ει μη except 1520 εν one, 1565 εκείνο that one 1519 εις into 3739 ο which 1684 ενέβησαν [3stepped into 3588 οι   3101 μαθηταί 2disciples 1473 αυτού 1his], 2532 και and 3754 ότι that 3756-4897 ου συνεισήλθε [2entered not together with 3588 τοις   3101-1473 μαθηταίς αυτού 3his disciples 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 1519 εις into 3588 το the 4142 πλοιάριον boat, 235 αλλά but that 3441 μόνοι [3alone 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples 565 απήλθον 2went forth],   6:23   243-1161 άλλα δε (but other 2064 ήλθε [2came 4142 πλοιάρια 1small boats] 1537 εκ from * Τιβεριάδος Tiberias 1451 εγγύς near 3588 του the 5117 τόπου place 3699 όπου where 2068 έφαγον they ate 3588 τον the 740 άρτον bread 2168 ευχαριστήσαντος having given thanks 3588 του to the 2962 κυρίου Lord).   6:24   3753 ότε When 3767 ούν then 1492 είδεν [3saw 3588 ο 1the 3793 όχλος 2multitude] 3754 ότι that * Ιησούς Jesus 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 1563 εκεί there, 3761 ουδέ nor 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples, 1684 ενέβησαν they stepped 2532 και also 1473 αυτοί themselves 1519 εις into 3588 τα the 4143 πλοία boats, 2532 και and 2064 ήλθον came 1519 εις unto * Καπερναούμ Capernaum 2212 ζητούντες seeking 3588 τον   * Ιησούν Jesus.   6:25   2532 και And 2147 ευρόντες having found 1473 αυτόν him 4008 πέραν on the other side 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 2036 είπον they said 1473 αυτώ to him, 4461 ραββί Rabbi, 4219 πότε How 5602 ώδε [2here 1096 γέγονας 1have you become]?   6:26   611 απεκρίθη [2answered 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 2532 και and 2036 είπεν said, 281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 2212 ζητείτέ You seek 1473 με me, 3756 ουχ not 3754 ότι that 1492 είδετε you saw 4592 σημεία signs, 235 αλλ΄ but 3754 ότι that 2068 εφάγετε you ate 1537 εκ from 3588 των the 740 άρτων bread loaves 2532 και and 5526 εχορτάσθητε were filled.   6:27   2038 εργάζεσθε Work 3361 μη not 3588 την for the 1035 βρώσιν food 3588 την   622 απολλυμένην perishing! 235 αλλά but 3588 την the 1035 βρώσιν food 3588 την   3306 μένουσαν abiding 1519 εις unto 2222 ζωήν life 166 αιώνιον eternal, 3739 ην which 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 1473-1325 υμίν δώσει will give to you; 3778-1063 τούτον γαρ for this one 3588 ο [2the 3962 πατήρ 3father 4972 εσφράγισεν 4set seal upon 3588 ο   2316 θεός 1God]!   6:28   2036 είπον They said 3767 ούν then 4314 προς to 1473 αυτόν him, 5100 τι What 4160 ποιώμεν should we do 2443 ίνα that 2038 εργαζώμεθα we work 3588 τα the 2041 έργα works 3588 του   2316 θεού of God?   6:29   611-3588-* απεκρίθη ο Ιησούς Jesus answered 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3778 τούτό This 1510.2.3 εστι is 3588 το the 2041 έργον work 3588 του   2316 θεού of God, 2443 ίνα that 4100 πιστεύσητε you should have trusted 1519 εις in 3739 ον whom 649-1565 απέστειλεν εκείνος that one sent.   6:30   2036 είπον They said 3767 ούν then 1473 αυτώ to him, 5100 τι What 3767 ούν [2then 4160-1473 ποιείς συ 3do you do 4592 σημείον 1sign], 2443 ίνα that 1492 ίδωμεν we should know 2532 και and 4100 πιστεύσωμέν we should trust 1473 σοι in you? 5100 τι What 2038 εργάζη work do you do?   6:31   3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών Our fathers 3588 το [2the 3131 μάννα 3manna 2068 έφαγον 1ate] 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2531 καθώς as 1510.2.3 εστι it is 1125 γεγραμμένον written, 740 άρτον Bread 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς to them 2068 φαγείν to eat.   6:32   2036 είπεν [3said 3767 ούν 2then 1473 αυτοίς 4to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3756-* ου Μωσής Moses has not 1325 δέδωκεν given 1473 υμίν to you 3588 τον the 740 άρτον bread 1537 εκ from 3588 του the 3772 ουρανού heaven; 235 αλλ΄ but 3588 ο   3962-1473 πατήρ μου my father 1325 δίδωσιν gives 1473 υμίν to you 3588 τον the 740 άρτον bread 1537 εκ from 3588 του the 3772 ουρανού heaven -- 3588 τον the 228 αληθινόν true.   6:33   3588 ο   1063 γαρ For 740 άρτος the bread 3588 του   2316 θεού of God 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 2597 καταβαίνων descending 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 2222 ζωήν [2life 1325 διδούς 1giving] 3588 τω to the 2889 κόσμω world.   6:34   2036 είπον They said 3767 ούν then 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2962 κύριε O Master, 3842 πάντοτε at all times 1325 δος give 1473 ημίν to us 3588 τον   740 άρτον τούτον this bread!   6:35   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτοίς 4to them 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο the 740 άρτος bread 3588 της   2222 ζωής of life; 3588 ο the one 2064 ερχόμενος coming 4314 προς to 1473 με me, 3766.2 ου μη in no way 3983 πεινάση should hunger; 2532 και and 3588 ο the one 4100 πιστεύων believing 1519 εις in 1473 εμέ me, 3766.2 ου μη in no way 1372 διψήση should thirst 4455 πώποτε at any time.   6:36   235 αλλ΄ But 2036 είπον I said 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 2532 και even 3708 εωράκατέ you have seen 1473 με me 2532 και and 3756 ου do not 4100 πιστεύετε trust.   6:37   3956 παν All 3739 ο which 1325 δίδωσί [3gives 1473 μοι 4to me 3588 ο 1the 3962 πατήρ 2father], 4314 προς [2to 1473 εμέ 3me 2240 ήξει 1shall come]; 2532 και and 3588 τον the one 2064 ερχόμενον coming 4314 προς to 1473 με me 3766.2 ου μη in no way 1544 εκβάλω shall I cast 1854 έξω outside.   6:38   3754 ότι For 2597 καταβέβηκα I have descended 1537 εκ from 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 3756 ουχ not 2443 ίνα that 4160 ποιώ I should do 3588 το   2307 θέλημα [2will 3588 το   1699 εμόν 1my], 235 αλλά but 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του of the one 3992 πέμψαντός having sent 1473 με me.   6:39   3778-1161 τούτο δε And this 1510.2.3 εστι is 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του of the 3992 πέμψαντός [2having sent 1473 με 3me 3962 πατρός 1father], 2443 ίνα that 3956 παν all 3739 ο which 1325 δέδωκέ he has given 1473 μοι to me 3361 μη I should not 622 απολέσω lose 1537 εξ of 1473 αυτού it, 235 αλλά but 450-1473 αναστήσω αυτό should raise it 1722 εν in 3588 τη the 2078 εσχάτη last 2250 ημέρα day.   6:40   3778-1161 τούτο δε And this 1510.2.3 εστι is 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του of the one 3992 πέμψαντός having sent 1473 με me, 2443 ίνα that 3956 πας every one 3588 ο   2334 θεωρών viewing 3588 τον the 5207 υιόν son, 2532 και and 4100 πιστεύων trusting 1519 εις in 1473 αυτόν him, 2192 έχη should have 2222 ζωήν life 166 αιώνιον eternal; 2532 και and 450-1473 αναστήσω αυτόν I will raise him up, 1473 εγώ I myself 3588 τη in the 2078 εσχάτη last 2250 ημέρα day.   6:41   1111 εγόγγυζον [3were grumbling 3767 ούν 4then 3588 οι 1The * Ιουδαίοι 2Jews] 4012 περί concerning 1473 αυτού him, 3754 ότι because 2036 είπεν he said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο the 740 άρτος bread, 3588 ο the one 2597 καταβάς descending 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven.   6:42   2532 και And 3004 έλεγον they said, 3756 ουχ [3not 3778 ούτός 2this 1510.2.3 εστιν 1is] * Ιησούς Jesus 3588 ο the 5207 υιός son * Ιωσήφ of Joseph, 3739 ου of whom 1473 ημείς we 1492 οίδαμεν know 3588 τον the 3962 πατέρα father 2532 και and 3588 την the 3384 μητέρα mother? 4459 πως How 3767 ούν then 3004 λέγει says 3778 ούτος this one 3754 ότι that, 1537 εκ From out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven 2597 καταβέβηκα I have descended?   6:43   611 απεκρίθη [2answered 3767 ούν 3then 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3361 μη Do not 1111 γογγύζετε grumble 3326 μετ΄ with 240 αλλήλων one another!   6:44   3762 ουδείς No one 1410 δύναται is able 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 με me 1437-3361 εαν μη unless 3588 ο the 3962 πατήρ father, 3588 ο the one 3992 πέμψας having sent 1473 με me, 1670 ελκύση should draw 1473 αυτόν him; 2532 και and 1473 εγώ I 450-1473 αναστήσω αυτόν will raise him up 3588 τη in the 2078 εσχάτη last 2250 ημέρα day.   6:45   1510.2.3 έστι It is 1125 γεγραμμένον written 1722 εν in 3588 τοις the 4396 προφήταις prophets, 2532 και And 1510.8.6 έσονται they will be 3956 πάντες all 1318 διδακτοί instructed 3588 του   2316 θεού of God. 3956 πας Every one 3767 ούν then 3588 ο   191 ακούων hearing 3844 παρά from 3588 του the 3962 πατρός father, 2532 και and 3129 μαθών having learned, 2064 έρχεται comes 4314 προς to 1473 με me.   6:46   3756 ουχ Not 3754 ότι that 3588 τον [3the 3962 πατέρα 4father 5100 τις 1anyone 3708 εώρακεν 2has seen], 1508 ει μη except 3588 ο the one 1510.6 ων being 3844 παρά from 3588 του   2316 θεού God, 3778 ούτος this one 3708 εώρακε has seen 3588 τον the 3962 πατέρα father.   6:47   281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3588 ο The one 4100 πιστεύων trusting 1519 εις in 1473 εμέ me 2192 έχει has 2222 ζωήν life 166 αιώνιον eternal.   6:48   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο the 740 άρτος bread 3588 της   2222 ζωής of life.   6:49   3588 οι   3962-1473 πατέρες υμών Your fathers 2068 έφαγον ate 3588 το the 3131 μάννα manna 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2532 και and 599 απέθανον died.   6:50   3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 740 άρτος bread, 3588 ο the one 1537 εκ [2from 3588 του 3the 3772 ουρανού 4heaven 2597 καταβαίνων 1descending], 2443 ίνα that 5100 τις whoever 1537 εξ [2of 1473 αυτού 3it 2068 φάγη 1should eat] 2532 και even 3361-599 μη αποθάνη should not die.   6:51   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο the 740 άρτος [2bread 3588 ο   2198 ζών 1living], 3588 ο the one 1537 εκ [2from 3588 του 3the 3772 ουρανού 4heaven 2597 καταβάς 1having descended]. 1437 εάν If 5100 τις anyone 2068 φάγη shall eat 1537 εκ from 3778 τούτου this 3588 του   740 άρτου bread, 2198 ζήσεται he shall live 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon. 2532 και [2also 3588 ο 3the 740 άρτος 4bread 1161 δε 1But] 3739 ον which 1473 εγώ I 1325 δώσω shall give 3588 η   4561-1473 σάρξ μου [2my flesh 1510.2.3 εστίν 1is], 3739 ην which 1473 εγώ I 1325 δώσω shall give 5228 υπέρ for 3588 της the 3588 του [2of the 2889 κόσμου 3world 2222 ζωής 1life].   6:52   3164 εμάχοντο [4were quarreling 3767 ούν 1Then 4314 προς 5with 240 αλλήλους 6one another 3588 οι 2the * Ιουδαίοι 3Jews], 3004 λέγοντες saying, 4459 πως How 1410-3778 δύναται ούτος will this one be able 1473-1325 ημίν δούναι to give us 3588 την   4561 σάρκα flesh 2068 φαγείν to eat?   6:53   2036 είπεν [3said 3767 ούν 1Then 1473 αυτοίς 4to them 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 1437-3361 εάν μη Unless 2068 φάγητε you should have eaten 3588 την the 4561 σάρκα flesh 3588 του of the 5207 υιού son 3588 του   444 ανθρώπου of man, 2532 και and 4095 πίητε should have drunk 1473 αυτού of his 3588 το   129 αίμα blood, 3756-2192 ουκ έχετε you shall not have 2222 ζωήν life 1722 εν in 1438 εαυτοίς yourselves.   6:54   3588 ο The one 5176 τρώγων chewing 1473 μου of my 3588 την   4561 σάρκα flesh, 2532 και and 4095 πίνων drinking 1473 μου of my 3588 το   129 αίμα blood, 2192 έχει has 2222 ζωήν life 166 αιώνιον eternal, 2532 και and 1473 εγώ I 450-1473 αναστήσω αυτόν will raise him up 3588 τη in the 2078 εσχάτη last 2250 ημέρα day.   6:55   3588 η   1063 γαρ For 4561-1473 σάρξ μου my flesh 230 αληθώς truly 1510.2.3 εστι is 1035 βρώσις solid food, 2532 και and 3588 το   129-1473 αίμά μου my blood 230 αληθώς truly 1510.2.3 εστι is 4213 πόσις drink.   6:56   3588 ο The one 5176 τρώγων chewing 1473 μου of my 3588 την   4561 σάρκα flesh, 2532 και and 4095 πίνων drinking 1473 μου of my 3588 το   129 αίμα blood, 1722 εν [2in 1473 εμοί 3me 3306 μένει 1abides], 2504 καγώ and I 1722 εν in 1473 αυτώ him.   6:57   2531 καθώς As 649 απέστειλέ [4sent 1473 με 5me 3588 ο 1the 2198 ζών 2living 3962 πατήρ 3father], 2504 καγώ I also 2198 ζω live 1223 διά on account of 3588 τον the 3962 πατέρα father; 2532 και and 3588 ο the one 5176 τρώγων chewing 1473 με me, 2548 κάκεινος that one 2198 ζήσεται shall live 1223 δι΄ through 1473 εμέ me.   6:58   3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 740 άρτος bread 3588 ο   1537 εκ [2from out of 3588 του 3the 3772 ουρανού 4heaven 2597 καταβάς 1having descended]. 3756 ου Not 2531 καθώς as 2068 έφαγον [3ate 3588 οι   3962 πατέρες 2fathers 1473 υμών 1your] 3588 το the 3131 μάννα manna 2532 και and 599 απέθανον died; 3588 ο the one 5176 τρώγων chewing 3778 τούτον this 3588 τον   740 άρτον bread 2198 ζήσεται shall live 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   6:59   3778 ταύτα These things 2036 είπεν he said 1722 εν in 4864 συναγωγή the synagogue 1321 διδάσκων teaching 1722 εν in * Καπερναούμ Capernaum.   6:60   4183 πολλοί Many 3767 ούν then 191 ακούσαντες having heard 1537 εκ from out of 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού his disciples 2036 είπον said, 4642-1510.2.3 σκληρός εστιν [3is hard 3778 ούτος 1this 3588 ο   3056 λόγος 2word], 5100 τις who 1410 δύναται is able 1473-191 αυτού ακούειν to hear it?   6:61   1492 ειδώς [3knowing 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 1722 εν in 1438 εαυτώ himself 3754 ότι that 1111 γογγύζουσι [2grumbled 4012 περί 3concerning 3778 τούτου 4this 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples], 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3778 τούτο This 1473-4624 υμάς σκανδαλίζει causes you to stumble?   6:62   1437-3767 εάν ουν What then if 2334 θεωρήτε you should view 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man 305 αναβαίνοντα ascending 3699 όπου where 1510.7.3 ην he was 3588 το   4387 πρότερον formerly?   6:63   3588 το The 4151 πνεύμά spirit 1510.2.3 εστι is 3588 το the one 2227 ζωοποιούν restoring to life, 3588 η the 4561 σάρξ flesh 3756 ουκ does not 5623 ωφελεί benefit 3762 ουδέν anyone; 3588 τα the 4487 ρήματα sayings 3739 α which 1473 εγώ I 2980 λαλώ speak 1473 υμίν to you -- 4151-1510.2.3 πνεύμά εστι it is spirit, 2532 και and 2222-1510.2.3 ζωή εστιν it is life.   6:64   235 αλλ΄ But 1510.2.6 εισίν there are 1537 εξ of 1473 υμών you 5100 τινες ones 3739 οι who 3756 ου do not 4100 πιστεύουσιν believe. 1492 ήδει [3knew 1063 γαρ 1For 1537 εξ 4from 746 αρχής 5the beginning 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 5100 τίνες who 1510.2.6 εισίν are 3588 οι the ones 3756 μη not 4100 πιστεύοντες believing, 2532 και and 5100 τις who 1510.2.3 εστιν it is 3588 ο that 3860-1473 παραδώσων αυτόν shall be delivering him up.   6:65   2532 και And 3004 έλεγε he said, 1223 διά On account of 3778 τούτο this 2046 είρηκα I have said 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3762 ουδείς no one 1410 δύναται is able 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 με me, 1437-3361 εάν μη unless 1510.3 η it should be 1325 δεδομένον given 1473 αυτώ to him 1537 εκ from 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father.   6:66   1537 εκ Because 3778 τούτου of this, 4183 πολλοί many 565 απήλθον [2departed 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού 1of his disciples] 1519-3588-3694 εις τα οπίσω to the rear, 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 4043 περιεπάτουν 1walked].   6:67   2036 είπεν [3said 3767 ούν 1Then 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3588 τοις to the 1427 δώδεκα twelve, 3361 μη Do 2532-1473 και υμείς you also 2309 θέλετε want 5217 υπάγειν to go away?   6:68   611 απεκρίθη [4answered 3767 ουν 1Then 1473 αυτώ 5to him * Σίμων 2Simon * Πέτρος 3Peter], 2962 κύριε O Lord, 4314 προς to 5100 τίνα whom 565 απελευσόμεθα shall we go forth? 4487 ρήματα [2the words 2222 ζωής 3of life 166 αιωνίου 4eternal 2192 έχεις 1You have].   6:69   2532 και And 1473 ημείς we 4100 πεπιστεύκαμεν have believed 2532 και and 1097 εγνώκαμεν have known 3754 ότι that 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5547 Χριστός Christ, 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του of the 2316-3588-2198 θεού του ζώντος living God.   6:70   611 απεκρίθη [2responded 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3756-1473 ουκ εγώ Did I not 1473 υμάς [2you 3588 τους 3the 1427 δώδεκα 4twelve 1586 εξελεξάμην 1choose], 2532 και and 1537 εξ [2of 1473 υμών 3you 1520 εις 1one 1228 διάβολός 5a devil 1510.2.3 εστιν 4is]?   6:71   3004-1161 έλεγε δε But he spoke 3588 τον   * Ιούδαν of Judas * Σίμωνος son of Simon * Ισκαριώτην Iscariot; 3778-1063 ούτος γαρ for this one 3195 έμελλεν was about 1473-3860 αυτόν παραδιδόναι to deliver him up, 1520-1510.6 εις ων being one 1537 εκ of 3588 των the 1427 δώδεκα twelve.