Job 36

  36:1   4369-1161 προσθείς δε And proceeding 2089 έτι still, * Ελιού Elihu 3004 λέγει says,   36:2   3306 μείνόν Wait 1473 με for me 3397 μικρόν a little 2089 έτι more! 2443 ίνα that 1321 διδάξω I shall teach 1473 σε you. 2089 έτι [3still 1063 γαρ 1For 1722 εν 5in 1473 εμοί 6me 1510.2.3 εστι 2there is 3012.1 λέξις 4speech].   36:3   353 αναλαβών Having taken up 3588 την   1989.1-1473 επιστήμην μου my higher knowledge 3112 μακράν from afar, 2041-1161 έργοις δε and to works 1473 μου of mine,   36:4   1342 δίκαια [2righteous things 2046 ερώ 1I will speak] 1909 επ΄ in 225 αληθείας truth, 2532 και and 3756 ουκ [2not 94 άδικα 5unjust 4487 ρήματα 6words 95 αδίκως 3unjustly 4920 συνιείς 1you shall 4perceive].   36:5   1097-1161 γίνωσκε δε But know! 3754 ότι that 3588 ο the 2962 κύριος lord 3766.2 ου μη in no way 638.1 αποποιήσηται shall undo 3588 τον the 172 άκακον guileless man; 1415 δυνατός the mighty 2479 ισχύϊ in strength 2588 καρδίαν of heart.   36:6   765 ασεβή The impious 3766.2 ου μη in no way 2227 ζωοποιήση will he restore to life; 2532 και and 2917 κριμα [2equity 4434 πτωχών 3for the poor 1325 δώσει 1he shall impute].   36:7   3756 ουκ He will not 851 αφελεί remove 575 από [2from 1342 δικαίου 3the righteous 3788-1473 οφθαλμούς αυτού 1his eyes], 2532 και and 3326 μετά they shall be with 935 βασιλέων kings 1519 εις on 2362 θρόνον a throne; 2523 καθιεί he shall seat 1473 αυτούς them 1519 εις into 3534 νίκος victory, 2532 και and 5312 υψωθήσονται they shall be exalted.   36:8   2532 και And 3588 οι the ones 3975.2 πεπεδημένοι being shackled 1722 εν in 5498.1 χειροπέδαις manacles 4912 συσχεθήσονται shall be held together 1722 εν by 4979 σχοινίοις rough cords 3997.1 πενίας of poverty.   36:9   2532 και And 312 αναγγελεί he shall announce 1473 αυτοίς to them 3588 τα   2041-1473 έργα αυτών their works, 2532 και and 3588 τα   3900-1473 παραπτώματα αυτών their transgressions, 3754 ότι for 2480 ισχύσουσιν they are prevalent.   36:10   235 αλλά But 3588 του [2the 1342 δικαίου 3righteous 1522 εισακούσεται 1he will listen to]; 2532 και and 2036 είπεν he spoke 3754 ότι that 1994 επιστραφήσονται they shall turn 1537 εξ from 93 αδικίας unrighteousness.   36:11   1437 εάν If 191 ακούσωσι they shall hear 2532 και and 1398 δουλεύσωσι serve, 4931 συντελέσουσι they shall complete 3588 τας   2250-1473 ημέρας αυτών their days 1722 εν among 18 αγαθοίς good things, 2532 και and 3588 τα   2094-1473 έτη αυτών their years 1722 εν among 2143 ευπρεπείαις beautiful things.   36:12   765-1161 ασεβείς δε But the impious 3756 ου are not 1295 διασώζει preserved -- 3844 παρά by 3588 το   3361 μη [2not 1014 βούλεσθαι 3willing 1473 αυτούς 1their] 1492 ειδέναι to behold 3588 τον the 2962 κύριον lord, 2532 και and 1360 διότι because 3560 νουθετούμενοι being admonished 432.1-1510.7.6 ανήκοοι ήσαν they were unhearing.   36:13   2532 και And 5273 υποκριταί hypocrites 2588 καρδία in heart 5021 τάξουσι shall order 2372 θυμόν rage; 3756-994 ου βοήσονται they shall not yell, 3754 ότι for 1210 έδησεν he bound 1473 αυτούς them.   36:14   599 αποθάνοι [2may 4die 5106 τοίνυν 1Therefore 1722 εν 5in 3503 νεότητι 6youth 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτών 3their soul], 3588 η   1161 δε and 2222-1473 ζωή αυτών their life 5103.1 τιτρωσκομένη being pierced 5259 υπό by 32 αγγέλων messengers,   36:15   446.2 ανθ΄ ων because 2346 έθλιψαν they afflicted 772 ασθενή the weak 2532 και and 102 αδύνατον disabled; 2917 κρίμα [3judgment 1161 δε 1and 4239 πραέων 4for the gentle 1620 εκθήσει 2he will expound].   36:16   2532 και And 4314 προς from 1893 επεί when 538 ηπάτησεν he beguiled 1537 εκ from out of 4750 στόματος the mouth 2190 εχθρού of the enemy, 12 άβυσσος an abyss 2710.4 κατάχυσις for throwing down 5270 υποκάτω underneath 1473 αυτής it, 2532 και that 2597 κατέβη [2went down 5132-1473 τράπεζά σου 1your table] 4134 πλήρης full 4096 πιότητος of fatness.   36:17   3756-5302 ουχ υστερήσει [3shall not fail 1161 δε 1but 575 από 4from 1342 δικαίων 5the righteous 2917 κρίμα 2judgment];   36:18   2372-1161 θυμός δε and rage 1909 επ΄ [2upon 765 ασεβείς 3the impious 1510.8.3 έσται 1will be], 1223 δι΄ because of 763 ασεβείας the impiety 1435 δώρων of bribes 3739 ων which 1209 εδέχοντο they received 1909 επ΄ for 93 αδικίαις iniquities.   36:19   3361 μη [2not 1473 σε 7you 1578 εκκλινάτω 1Let 6turn 8aside 1635 εκών 5willingly 3588 ο 3the 3563 νους 4mind] 1162 δεήσεως of the supplication 1722 εν [3in 318 ανάγκη 4necessity 1510.6 όντων 1of the ones being 102 αδυνάτων 2disabled]! 2532 και And 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2901 κραταιούντας fortifying 2479 ισχύν strength.   36:20   3361-1828 μη εξελκύσης You shall not drag away 3588 την by 3571 νύκτα night, 3588 του   305 αναβήναι [2should ascend 243 άλλους 1so that others] 473 αντ΄ instead of 1473 αυτών them.   36:21   235 αλλά But 5442 φύλαξαι guard 3361 μη lest 4238 πράξης you act 824 άτοπα out of place! 575 από [2of 3778 τούτων 3these things 1063 γαρ 1for] 1807 εξείλου you took up 575 από because of 4432 πτωχείας poorness.   36:22   2400 ιδού Behold, 3588 ο the 2478 ισχυρός strong one 2901 κραταιώσει shall conquer 1722 εν by 2479-1473 ισχύϊ αυτού his strength, 5100-1063 τις γαρ for who 1510.2.3 εστι is 2596 κατ΄ as 1473 αυτόν he -- 1413 δυνάστης the mighty one.   36:23   5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 2082.1 ετάζων examining 1473 αυτού his 3588 τα   2041 έργα works? 2228 η or 5100 τις who is 3588 ο the one 2036 είπας having said, 4238 έπραξεν He acted 94 άδικα unjustly.   36:24   3403 μνήσθητι Remember 3754 ότι that 3173 μεγάλα [4great 3588 τα   2041 έργα 2works 1473 αυτού 1his 1510.2.3 εστιν 3are], 3739 ων which 756 ήρξαν [2command 435 άνδρες 1men]!   36:25   3956 πας Every 444 άνθρωπος man 1492 είδεν beholds 1722 εν in 1438 εαυτώ himself 3745 όσοι how many 5103.1 τιτρωσκόμενοί [3being pierced 1510.2.6 εισι 2are 1027.1 βροτοί 1mortals].   36:26   2400 ιδού Behold, 3588 ο the 2478 ισχυρός strong one 4183 πολύς is great, 2532 και and 3756 ου we shall not 1097 γνωσόμεθα know him; 706 αριθμός [2the number 2094-1473 ετών αυτού 3of his years 2532 και 1and] 562 απέραντος are unlimited.   36:27   705 αριθμηταί [4shall be counted 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5by him 4711.1 σταγόνες 2the drops 5205 υετού 3of rain], 2532 και and 2022 επιχυθήσονται shall they be poured 5205 υετώ for rain 1519 εις in 3507 νεφέλην the cloud.   36:28   4482 ρυήσονται [2shall flow 3822.3 παλαιώματα 1Things grown old], 4639.2 εσκίασε [3shadow 1161 δε 1and 3509 νέφη 2clouds] 1909 επί over 291.2 αμυθήτων untold 1027.1 βροτών mortals.   36:29   2532 και And 1437 εάν should 4920 συνή one have perceived 555.1 επεκτάσεις the spreading out 3507 νεφέλης of the clouds, 2471 ισότητα as equal 4633-1473 σκηνής αυτού of his tent?   36:30   2400 ιδού Behold, 1614 εκτένει he stretches out 1909 επ΄ [2upon 1473 αυτήν 3it 2238.5 ηδώ 1light], 2532 και and 4492.1 ριζώματα [2the root 3588 της 3of the 2281 θαλάσσης 4sea 2572 εκάλυψεν 1he covers].   36:31   1722-1063 εν γαρ For in 1473 αυτοίς them 2919 κρινεί he shall judge 2992 λαούς peoples; 1325 δώσει he shall give 5160 τροφήν nourishment 3588 τω to the 2480 ισχύοντι one being strong.   36:32   1909 επί With 5495 χειρών the hands 2572 εκάλυψε he covers 5457 φως light, 2532 και and 1781 ενετείλατο he gave charge 4012 περί concerning 1473 αυτής it 1722 εν with 528 απαντώντι the encountering clouds.   36:33   312 αναγγελεί He will announce 4012 περί [2concerning 1473 αυτού 3him 5384-1473 φίλον αυτού 1his friend] -- 2934.3 κτήσις for possession 2532 και and 4012 περί for 93 αδικίας injustice.