Isaiah 48

  48:1   191 ακούσατε Hear 3778 ταύτα these things, 3624 οίκος O house * Ιακώβ of Jacob! 3588 οι the ones 2564 κεκλημένοι being called 1909 επί by 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ισραήλ Israel, 2532 και and 1537 εξ [2from 5204 ύδατος 3waters * Ιούδα 4of Judah 1831 εξελθόντες 1coming forth], 3588 οι the ones 3660 ομνύοντες swearing by an oath 3588 τω to the 3686 ονόματι name 2962 κυρίου of the lord 2316 θεού God * Ισραήλ of Israel, 3403 μιμνησκόμενοι ones remembering 3756 ου not 3326 μετά with 225 αληθείας truth, 3761 ουδέ nor 3326 μετά with 1343 δικαιοσύνης righteousness,   48:2   2532 και and 472 αντεχόμενοι ones holding 3588 τω to the 3686 ονόματι name 3588 της of the 4172 πόλεως [2city 3588 της   39 αγίας 1holy], 2532 και and 1909 επί [2upon 3588 τω 3the 2316 θεώ 4God * Ισραήλ 5of Israel 496.6 αντιστηριζόμενοι 1taking support]; 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   48:3   3588 τα The 4387 πρότερα former things 2089 έτι again 312 ανήγγειλα I announced, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματός μου my mouth 1831 εξήλθε it came forth, 2532 και and 190.8 ακουστόν audibly 1096 εγένετο it happened. 1819 εξάπινα Suddenly 4160 εποίησα I did, 2532 και and 1904 επήλθε it came about.   48:4   1097 γινώσκω I know 3754 ότι that 4642-1510.2.2 σκληρός ει you are hardened, 2532 και and 3505.5 νεύρον [2is a nerve 4603 σιδηρούν 3of iron 3588 ο   5137-1473 τράχηλός σου 1your neck], 2532 και and 3588 το   3359-1473 μέτωπόν σου your forehead 5470 χαλκούν is as brass.   48:5   2532 και And 312 ανήγγειλά I announced 1473 σοι to you 3819 πάλαι earlier 3739 α what would happen 4250 πριν before 2064 ελθείν it came 1909 επί upon 1473 σε you. 190.8 ακουστόν Audibly 1473 σοι to you 4160 εποίησα I did it, 3361 μη lest 4218 ποτε at some time or other 2036 είπης you should say 3754 ότι that, 3588 τα   1497-1473 είδωλά μου My idols 4160 εποίησε did. 2532 και And 2036 είπης you should say 3754 ότι that, 3588 τα The 1099.3 γλυπτά carvings 2532 και and 3588 τα the 5560.8 χωνευτά molten images 1781 ενετείλατό gave charge 1473 μοι to me!   48:6   191 ηκούσατε You heard 3956 πάντα all, 2532 και and 1473 υμείς you 3756-1097 ουκ έγνωτε knew not. 235 αλλά But 2532 και even 190.8 ακουστά audibly 1473 σοι [2to you 4160 εποίησα 1I committed] 3588 τα the 2537 καινά new things 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 3739 α which 3195 μέλλει are about 1096 γενέσθαι to take place, 2532 και and 3756-2036 ουκ είπας you spoke not.   48:7   3568 νυν Now 1096 γίνεται it takes place, 2532 και and 3756 ου not 3819 πάλαι earlier; 2532 και and 3756 ου not 4387 προτέραις in former 2250 ημέραις days, 2532 και and 3756 ουκ [3not 191 ήκουσας 1you heard 1473 αυτά 2them]. 3361-2036 μη είπης Lest you should say, 3483 ναι Yes, 1097 γινώσκω I know 1473 αυτά them.   48:8   3777 ούτε Neither 1097 έγνως you knew, 3777 ούτε nor 1987 ηπίστω were knowing of, 3777 ούτε nor 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning 455 ήνοιξά σου when I opened 3588 τα   3775 ώτα your ears; 1097-1063 έγνων γαρ for I knew 3754 ότι that 114 αθετών in disregarding 114 αθετήσεις you shall disregard, 2532 και and 459 άνομος [2lawless 2089 έτι 3even 1537 εκ 4from out of 2836 κοιλίας 5the belly 2564 κληθήση 1you would be called].   48:9   1752 ένεκεν Because of 3588 του   1699 εμού my 3686 ονόματος name 1166 δείξω I will show 1473 σοι to you 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου my rage, 2532 και and 3588 τα   1741-1473 ένδοξά μου [2my noble deeds 1863 επάξω 1I will bring] 1909 επί upon 1473 σε you, 2443 ίνα that 3361 μη I should not 1842 εξολοθρεύσω utterly destroy 1473 σε you.   48:10   2400 ιδού Behold, 4097 πέπρακά I have bartered 1473 σε you, 3756 ουχ not 1752 ένεκεν for 694 αργυρίου silver; 1807-1161 εξειλάμην δε and I rescued 1473 σε you 1537 εκ from out of 2575 καμίνου the furnace 4432 πτωχείας of poorness.   48:11   1752 ένεκεν Because of 1473 εμού myself 4160 ποιήσω I will do, 3754 ότι for 3588 το   1699 εμόν my 3686 όνομα name 953 βεβηλούται is being profaned; 2532 και and 3588 την   1391-1473 δόξαν μου my glory 2087 ετέρω [3to another 3756 ου 1I will not 1325 δώσω 2give].   48:12   191 άκουέ Hear 1473 μου me, * Ιακώβ O Jacob, 2532 και and * Ισραήλ Israel 3739 ον whom 1473 εγώ I 2564 καλώ call! 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 4413 πρώτος first, 2532 και and 1473 εγώ I am 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   48:13   2532 και And 3588 η   5495-1473 χειρ μου my hand 2311 εθεμελίωσε laid the foundation 3588 την for the 1093 γην earth, 2532 και and 3588 η   1188-1473 δεξιά μου my right hand 4732 εστερέωσε solidified 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven. 2564-1473 καλέσω εγώ I will call 1473 αυτούς them, 2532 και and 2476 στήσονται they shall stand 260 άμα together.   48:14   2532 και And 4863-3956 συναχθήσονται πάντες all shall be brought together, 2532 και and 191 ακούσονται they shall hear. 5100 τις Who 1473-312 αυτοίς ανήγγειλε announced to them 3778 ταύτα these things? 25 αγαπών In loving 1473 σε you, 4160 εποίησα I did 3588 το   2307-1473 θέλημά σου your will 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon, 142 άραι to lift away 4690 σπέρμα the seed * Χαλδαίων of the Chaldeans.   48:15   1473 εγώ I 2980 ελάλησα spoke, 2962 και and 1473 εγώ I 2564 εκάλεσα called. 71 ήγαγον I brought 1473 αυτόν him, 2532 και and 2137 ευώδωσα I prospered 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way.   48:16   4317 προσαγάγετε Lead forward 4314 προς to 1473 με me, 2532 και and 191 ακούσατε hear 3778 ταύτα these things! 3756 ουκ [2not 575 απ΄ 4from 746 αρχής 5the beginning 1722 εν 6in 2931 κρυφή 7secret 2980 λελάληκα 1I have 3spoken]. 2259 ηνίκα When 1096 εγένετο it took place, 1563 εκεί [2there 1510.7.1 ήμην 1I was]. 2532 και And 3568 νυν now 2962 κύριος the Lord, 2962 κύριος the lord, 649 απέστειλέ he sent 1473 με me 2532 και and 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού his spirit.   48:17   3779 ούτω Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο the 4506 ρυσάμενός one rescuing 1473 σε you, 3588 ο the 39 άγιος holy one * Ισραήλ of Israel, 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God. 1166 δέδειχά I have shown 1473 σοι to you 3588 του   2147-1473 ευρείν σε how to find 3588 την the 3598 οδόν way 1722 εν in 3739 η which 4198 πορεύση you shall go 1722 εν by 1473 αυτή it.   48:18   2532 και And 1487 ει if 191 ήκουσας you hearkened to 3588 των   1785-1473 εντολών μου my commandments, 1096-302 εγένετο αν [2would have been 5613 ως 3as 4215 ποταμός 4a river 3588 η   1515-1473 ειρήνη σου 1your peace], 2532 και and 3588 η   1343-1473 δικαιοσύνη σου your righteousness 5613 ως as 2949 κύμα a wave 2281 θαλάσσης of the sea;   48:19   2532 και and 1096 εγένετο [2would have become 302 αν 3even 5616 ωσεί 4as 285 άμμος 5sand 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου 1your seed], 2532 και and 3588 τα the 1549 έκγονα progeny 3588 της   2836-1473 κοιλίας σου of your belly 5613 ως as 5522 χους dust 3588 της of the 1093 γης earth; 3761 ουδέ nor 3568 νυν now 3766.2 ου μη in any way 1842 εξολοθρευθής shall you be utterly destroyed, 3761 ουδέ nor 622 απολείται shall [2be destroyed 3588 το   3686-1473 όνομά σου 1your name] 1799 ενώπιον before 1473 εμού me.   48:20   1831 έξελθε Come forth 1537 εκ from out of * Βαβυλώνος Babylon, 5343 φεύγων O one fleeing 575 από from 3588 των the * Χαλδαίων Chaldeans! 5456 φωνήν With a voice 2167 ευφροσύνης of gladness 312 αναγγείλατε announce it, 2532 και and 190.8 ακουστόν audibly 1096-3778 γενέσθω τούτο let this be made known! 518 απαγγείλατε Report 2193 έως unto 2078 εσχάτου the end 3588 της of the 1093 γης earth! 3004 λέγετε Say! 4506-2962 ερρύσατο κύριος The lord rescued 3588 τον   1401-1473 δούλον αυτού his servant * Ιακώβ Jacob.   48:21   2532 και And 1437 εάν if 1372 διψήσωσι they should thirst, 1223 δι΄ [3through 2048 ερήμου 4the wilderness 71 άξει 1he will lead 1473 αυτούς 2them]; 5204 ύδωρ [2water 1537 εκ 3from 4073 πέτρας 4the rock 1806 εξάξει 1he shall bring forth] 1473 αυτοίς to them; 4977 σχισθήσεται [2shall be split 4073 πέτρα 1the rock] 2532 και and 4482 ρυήσεται shall flow 5204 ύδωρ water, 2532 και and 4095 πίεται [2shall drink 3588 ο   2992-1473 λαός μου 1my people].   48:22   3756-1510.2.3 ουκ έστι There is no 5463 χαίρειν rejoicing, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 τοις to the 765 ασεβέσιν impious.