Isaiah 42

  42:1   * Ιακώβ Jacob, 3588 ο   3816-1473 παις μου my child, 482 αντιλήψομαι I shall take hold of 1473 αυτού him. * Ισραήλ Israel, 3588 ο   1588-1473 εκλεκτός μου my chosen, 4327 προσεδέξατο [2favorably received 1473 αυτόν 3him 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul]. 1325 δέδωκα I have put 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου my spirit 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 2920 κρίσιν [2judgment 3588 τοις 3to the 1484 έθνεσιν 4nations 1627 εξοίσει 1he shall bring forth].   42:2   3756 ου He shall not 2896 κεκράξεται cry out, 3761 ουδέ nor 447 ανήσει shall he send up his voice, 3761 ουδέ nor 191 ακουσθήσεται shall [2be heard 1854 έξω 3outside 3588 η   5456-1473 φωνή αυτού 1his voice].   42:3   2563 κάλαμον A reed 4917 συντεθλασμένον being crushed 3756 ου he will not 4937 συντρίψει break, 2532 και and 3043 λίνον [2flax 2585.2 καπνιζόμενον 1smoking] 3756 ου he will not 4570 σβέσει extinguish; 235 αλλά but 1519 εις to 227 αληθή validity 1627 εξοίσει he will bring forth 2920 κρίσιν judgment.   42:4   353.1 αναλάμψει He shall illuminate, 2532 και and 3756 ου shall not 2352 θραυσθήσεται be devastated 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θη he should set 1909 επί [2upon 3588 της 3the 1093 γης 4earth 2920 κρίσιν 1judgment]. 2532 και And 1909 επί upon 3588 τω   3686-1473 ονόματι αυτού his name 1484 έθνη nations 1679 ελπιούσιν shall hope.   42:5   3779 ούτω Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the 4160 ποιήσας one making 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 4078 πήξας pitching 1473 αυτόν it; 4732 στερεώσας solidifying 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτή it; 2532 και and 1325 διδούς giving 4157 πνοήν breath 3588 τω to the 2992 λαώ people 3588 τω   1909 επ΄ upon 1473 αυτής it, 2532 και and 4151 πνεύμα spirit 3588 τοις to the ones 3961 πατούσιν treading 1473 αυτήν it.   42:6   1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 2564 εκάλεσά called 1473 σε you 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 2532 και and 2902 κρατήσω I shall hold 3588 της   5495-1473 χειρός σου your hand, 2532 και and 1765 ενισχύσω I will strengthen 1473 σε you; 2532 και and 1325 έδώκα I gave 1473 σε you 1519 εις for 1242 διαθήκην a covenant 1085 γένους of a race, 1519 εις for 5457 φως a light 1484 εθνών of nations;   42:7   455 ανοίξαι to open 3788 οφθαλμούς the eyes 5185 τυφλών of the blind, 1806 εξαγαγείν to lead out 1537 εκ of 1199 δεσμών bonds 1210 δεδεμένους ones being tied; 1537 εξ from out of 3624 οίκου the house 5438 φυλακής of prison 2532 και also 2521 καθημένους ones sitting 1722 εν in 4655 σκότει darkness.   42:8   1473 εγώ I 2962 κύριος am the lord 3588 ο   2316 θεός God; 3778 τούτό this 1473-1510.2.3 μου εστί is my 3588 το   3686 όνομα name; 3588 την   1391-1473 δόξαν μου [3my glory 2087 ετέρω 4to another 3756 ου 1I will not 1325 δώσω 2give], 3761 ουδέ nor 3588 τας   703-1473 αρετάς μου my virtues 3588 τοις to the 1099.3 γλυπτοίς carvings.   42:9   3588 τα The things 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning, 2400 ιδού behold, 2240 ήκασι they have come, 2532 και and 2537 καινά the new things 3739 α which 1473 εγώ I 312 αναγγελώ shall announce, 2532 και even 4253 προ before 3588 του the 312 αναγγείλαι announcing, 1213 εδηλώθη it was made manifest 1473 υμίν to you.   42:10   5214 υμνήσατε Sing 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 5215 ύμνον [2hymn 2537 καινόν 1a new]! 1392 δοξάζετε Glorify 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name 575 απ΄ from 206.1 άκρου the uttermost part 3588 της of the 1093 γης earth! 3588 οι O ones 2597 καταβαίνοντες going down 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 2532 και and 4126 πλέοντες sailing 1473 αυτήν it; 3588 αι the 3520 νήσοι islands, 2532 και and 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling in 1473 αυτάς them.   42:11   2165 ευφράνθητι Be glad, 2048 έρημος O wilderness 2532 και and 3588 αι   2968-1473 κώμαι αυτής her towns, 1886 επαύλεις properties, 2532 και and 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling in * Κηδάρ Kedar! 2165 ευφρανθήσονται [4shall be glad 3588 οι 1The ones 2730 κατοικούντες 2dwelling in 4073 πέτραν 3the rock]. 575 απ΄ From 206.1 άκρου the tip 3588 των of the 3735 ορέων mountains 994 βοήσουσι they shall yell.   42:12   1325 δώσουσι They shall give 3588 τω   2316 θεώ [2to God 1391 δόξαν 1glory]; 3588 τας   703-1473 αρετάς αυτού [2his virtues 1722 εν 3in 3588 ταις 4the 3520 νήσοις 5islands 518 απαγγελούσι 1they shall report].   42:13   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 1831 εξελεύσεται shall go forth, 2532 και and 4937 συντρίψει shall break 4171 πόλεμον war. 1892 επεγερεί He shall rouse 2205 ζήλον zeal, 2532 και and 994 βοήσεται shall yell 1909 επί against 3588 τους   2190-1473 εχθρούς αυτού his enemies 3326 μετά with 2479 ισχύος strength.   42:14   4623 εσιώπησα I kept silent 575 απ΄ from 165 αιώνος the eon; 3361 μη shall I 2532 και also 104 αεί continually 4623 σιωπήσομαι keep silent 2532 και and 430 ανέξομαι endure? 5613 ως As 3588 η the 5088 τίκτουσα woman giving birth 2594 εκαρτέρησα perseveres, 1839 εκστήσω I will now amaze 2532 και and 3583 ξηρανώ dry out 260 άμα at the same time.   42:15   2049 ερημώσω I will make [4desolate 3735 όρη 1mountains 2532 και 2and 1015 βουνούς 3hills], 2532 και and 3956 πάντα [2all 3588 τον   5528-1473 χόρτον αυτών 3their grass 3583 ξηρανώ 1will dry out]. 2532 και And 5087 θήσω I will make 4215 ποταμούς rivers 1519 εις into 3520 νήσους islands, 2532 και and 1678.2 έλη marshes 3583 ξηρανώ to dry land.   42:16   2532 και And 71 άξω I will lead 5185 τυφλούς the blind 1722 εν in 3598 οδώ the way 3739 η which 3756-1097 ουκ έγνωσαν they knew not, 2532 και and 5147 τρίβους [4roads 3739 ας 5which 3756 ουκ 6they had not 1492 ήδεισαν 7seen 3961 πατήσαι 3to tread 4160 ποιήσω 1I will cause 1473 αυτούς 2them]. 4160 ποιήσω I will make 1473 αυτοίς for them 4655 σκότος darkness 1519 εις into 5457 φως light, 2532 και and 4646 σκολία crooked 1519 εις into 2117 ευθεία straight. 3778 ταύτα These are 3588 τα the 4487 ρήματα things 4160 ποιήσω I will do 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 3756 ουκ I shall not 1459 εγκαταλείψω abandon 1473 αυτούς them.   42:17   1473-1161 αυτοί δε But they 654 απεστράφησαν were turned 1519 εις into 3588 τα the 3694 οπίσω rear. 153 αισχύνθητε You should be ashamed 152 αισχύνην with shame, 3588 οι O ones 3982 πεποιθότες relying 1909 επί upon 3588 τοις the 1099.3 γλυπτοίς carvings, 3588 οι O ones 3004 λέγοντες saying 3588 τοις to the 5560.8 χωνευτοίς molten images, 1473 υμείς You 1510.2.5 εστέ are 2316-1473 θεοί ημών our gods.   42:18   3588 οι O 2974 κωφοί deaf-mutes, 191 ακούσατε hear! 2532 και and 3588 οι O 5185 τυφλοί blind, 308 αναβλέψατε look up 1492 ιδείν to behold!   42:19   2532 και And 5100 τις who 5185 τυφλός is blind, 237.1 αλλ΄ η but 3588 οι   3816-1473 παίδες μου my servants? 2532 και And 2974 κωφοί who are deaf-mutes, 237.1 αλλ΄ η but 3588 οι the ones 2961 κυριεύοντες dominating 1473 αυτών them? 5100 τις Who 5185 τυφλός is blind 5613 ως as 3588 ο the one 566 απεσχηκώς receiving? 2532 και even 5186 ετυφλώθησαν [4were blinded 3588 οι 1the 1401 δούλοι 2servants 3588 του   2316 θεού 3of God].   42:20   1492 είδετε You beheld 4121.1 πλεονάκις many times, 2532 και and 3756-5442 ουκ εφυλαξάσθε watched not; 455 ηνοιγμένα opening 3588 τα the 3775 ώτα ears, 2532 και and 3756-191 ουκ ηκούσατε heard not.   42:21   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God 1014 εβούλετο willed 2443 ίνα that 1344 δικαιωθή he should be justified, 2532 και and 3170 μεγαλύνη should magnify 133 αίνεσιν praise.   42:22   2532 και And 1492 είδον I beheld, 2532 και and 1096 εγένετο it came to pass 3588 ο the 2992 λαός people 4307.1 πεπρονομευμένος were being despoiled 2532 και and 1283 διηρπασμένος plundered; 3588-1063 η γαρ for the 3803 παγίς snare 1722 εν is in 3588 τοις the 5009 ταμείοις storerooms 3837 πανταχού everywhere, 2532 και and 1722 εν in 3624 οίκοις the houses 260 άμα together 3699 όπου where 2928 έκρυψαν they hid 1473 αυτούς them; 1096 εγένοντο they became 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 3588 ο the one 1807 εξαιρούμενος rescuing 724.1 άρπαγμα one seized; 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 3588 ο the one 3004 λέγων saying, 591 απόδος Give back!   42:23   5100 τις Who 1722 εν among 1473 υμίν you 1801 ενωτιείται shall give ear to 3778 ταύτα these things 3739 ος which 1522 εισακούσατε shall be heard 1519 εις for 3588 τα the things 1904 επερχόμενα coming about?   42:24   5100 τις Who 1325 έδωκεν gave 1519 εις [2for 1282.2 διαρπαγήν 3ravaging * Ιακώβ 1Jacob], 2532 και and * Ισραήλ Israel 3588 τοις to the ones 4307.1 προνομεύουσιν plundering? 3780 ουχί Was it not 3588 ο   2316 θεός God 3739 ω to whom 264 ημάρτοσαν they sinned? 2532 και And 3756 ουκ they did not 1014 ηβούλοντο want 1722 εν [2in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτού 3his ways 4198 πορεύεσθαι 1to go], 3761 ουδέ nor 191 ακούειν to hear 3588 του   3551-1473 νόμου αυτού his law.   42:25   2532 και And 1863 επήγαγεν he brought 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 3709 οργήν the anger 2372-1473 θυμού αυτού of his rage; 2532 και and 2729 κατίσχυσεν [2strengthened 1473 αυτούς 3against them 4171 πόλεμος 1the war] 2532 και and 3588 οι the ones 4852.1 συμφλέγοντες burning 1473 αυτούς them 2945 κύκλω round about; 2532 και and 3756 ουκ [3did not 1097 έγνωσαν 4know 1538 έκαστος 1each 1473 αυτών 2of them], 3761 ουδέ nor 5087 έθεντο put it 1909 επί unto 5590 ψυχήν their soul.