Isaiah 41

  41:1   1457 εγκαινίζεσθε Dedicate a feast 4314 προς to 1473 με me, 3520 νήσοι O islands, 3588-1473 οι γαρ for the 758 άρχοντες rulers 236 αλλάξουσιν shall change 2479 ισχύν strength. 1448 εγγισάτωσαν Let them approach 2532 και and 2980 λαλησάτωσαν speak 260 άμα together, 5119 τότε then 2920 κρίσιν [2judgment 312 αναγγειλάτωσαν 1let them announce]!   41:2   5100 τις Who 1825 εξήγειρεν awakened 575 απ΄ [2from 395 ανατολών 3the east 1343 δικαιοσύνην 1righteousness], 2564 εκάλεσεν called 1473 αυτήν it 2596 κατά by 4228-1473 πόδας αυτού his feet, 2532 και and 4198 πορεύσεται it shall go? 1325 δώσει He shall appoint 1726 εναντίον against 1484 εθνών nations, 2532 και and 935 βασιλείς [2kings 1839 εκστήσει 1he shall recede], 2532 και and 1325 δώσει he shall put 1519 εις [2into 1093 γην 3the earth 3588 τας   3162-1473 μαχαίρας αυτών 1their swords], 2532 και and 5613 ως [2as 5434 φρύγανα 3sticks 1856 εξωσμένα 4being pushed out 3588 τα   5115-1473 τόξα αυτών 1their bows].   41:3   2532 και And 1377 διώξεται he shall pursue 1473 αυτούς them; 1330 διελεύσεται [4shall go through 1722 εν 5in 1515 ειρήνη 6peace 3588 την 1the 3598 οδόν 2way 3588 των   4228-1473 ποδών αυτού 3of his feet].   41:4   5100 τις Who 1754 ενήργησε exerted energy 2532 και and 4160 εποίησε did 3778 ταύτα these things? 2564 εκάλεσεν He called 1473 αυτήν her -- 3588 ο the one 2564 καλών calling 1473 αυτήν her 575 από from 1074 γενεών [2of generations 746 αρχής 1the beginning]; 1473 εγώ I 3588 ο   2316 θεός God, 4413 πρώτος the first 2532 και and 1519 εις into 3588 τα the 1904 επερχόμενα coming, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am.   41:5   1492 είδοσαν [2beheld 1484 έθνη 1Nations] 2532 και and 5399 εφοβήθησαν they feared; 3588 τα the 206.1 άκρα tips 3588 της of the 1093 γης earth 1839 έκστησαν are startled; 1448 ήγγισαν they approached 2532 και and 2064 ήλθοσαν came 260 άμα together,   41:6   2919 κρίνων judging 1538 έκαστος each 3588 τω for the 4139 πλησίον neighbor, 2532 και and 3588 τω [2for the 80 αδελφώ 3brother 997 βοηθήσων 1helping]; 2532 και and 2046 ερεί shall say,   41:7   2480 ίσχυσεν [2was strong 435 ανήρ 1The man] -- 5045 τέκτων the fabricator, 2532 και and 5471 χαλκεύς the brazier 5180 τύπτων beating 4973.1 σφύρη with a hammer 260 άμα [2together 1643 ελαύνων 1forging]; 4219 ποτέ how long 3303 μεν then 2046 ερεί shall he say, 4822.1 σύμβλημα The coupling 2570-1510.2.3 καλόν εστιν is good, 2478.1 ισχύρωσαν they strengthened 1473 αυτά them 1722 εν with 2247 ήλοις nails; 5087 θήσουσιν they shall establish 1473 αυτά them, 2532 και and 3756-2795 ου κινηθήσεται it shall not be moved.   41:8   1473-1161 συ δε But you, * Ισραήλ O Israel 3816-1473 παις μου my servant, * Ιακώβ Jacob 3739 ον whom 1586 εξελεξάμην I chose, 4690 σπέρμα seed * Αβραάμ of Abraham 3739 ον whom 25 ηγάπησα I loved;   41:9   3739 ου whom 482 αντελαβόμην I took hold of 575 απ΄ from 206.1 άκρων the uttermost parts 3588 της of the 1093 γης earth; 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 των   4648.1-1473 σκοπιών αυτής its heights 2564 εκάλεσά I called 1473 σε you; 2532 και and 2036 είπα I said 1473 σοι to you, 3816 παις [2servant 1473-1510.2.2 μου ει 1You are my]; 1586 εξελεξάμην I chose 1473 σε you, 2532 και and 3756 ουκ I did not 1459 εγκατέλιπόν abandon 1473 σε you.   41:10   3361 μη Do not 5399 φόβου fear! 3326 μετά [3with 1473 σου 4you 1063 γαρ 1for 1510.2.1 ειμι 2I am]. 3361 μη Do not 4105 πλανώ wander! 1473-1063 εγώ γαρ for I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God; 3588 ο the 1765 ενισχύσας one strengthening 1473 σε you, 2532 και and 997 εβοήθησά I will give help 1473 σοι to you, 2532 και and 805 ησφαλισάμην safeguard 1473 σε you 3588 τη   1188 δεξιά [2right hand 3588 τη   1342-1473 δικαία μου 1by my just].   41:11   2400 ιδού Behold, 153 αισχυνθήσονται [3shall be ashamed 2532 και 4and 1788 εντραπήσονται 5shall be respectful 3956 πάντες 1all 3588 οι   480-1473 αντικείμενοί σοι 2your adversaries], 1510.8.6-1063 έσονται γαρ for they will be 5613 ως as 3756 ουκ not 5224 υπάρχοντες existing; 2532 και and 622 απολούνται [3shall perish 3956 πάντες 1all 3588 οι   476-1473 αντίδικοί σου 2your opponents].   41:12   2212 ζητήσεις You shall seek 1473 αυτούς them, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2147 εύρης shall you find 3588 τους the 444 ανθρώπους men 3739 οι who 3942.1 παροινήσουσιν shall insult while drunk with wine 1519 εις against 1473 σε you; 1510.8.6-1063 έσονται γαρ for they shall be 5613 ως as 3756 ουκ ones not 1510.6 όντες being; 2532 και and 3756 ουκ [4shall not 1510.8.6 έσονται 5be 3588 οι 1the ones 496.2 αντιπολεμούντές 2waging war against 1473 σε 3you].   41:13   3754 ότι For 1473 εγώ I am 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 3588 ο the one 2902 κρατών holding 3588 της   1188-1473 δεξιάς σου your right hand, 3588 ο the one 3004 λέγων saying 1473 σοι to you,   41:14   3361 μη Do not 5399 φόβου fear, * Ιακώβ O Jacob, 3641.1-* ολιγοστός Ισραήλ O Israel, very few in number! 1473 εγώ I 997 εβοήθησά gave help 1473 σοι to you, 3004 λέγει says 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 3588 ο the one 3084 λυτρούμενός ransoming 1473 σε you, * Ισραήλ O Israel.   41:15   2400 ιδού Behold, 4160 εποίησά I made 1473 σε you 5613 ως as 5164 τροχούς wheels 261.1 αμάξης of a wagon 248 αλοώντας threshing -- 2537 καινούς new, 4252.1 πριστηροειδείς toothed; 2532 και and 248 αλοήσεις you shall thresh 3735 όρη the mountains, 2532 και and 3016.1 λεπτυνείς shall thin out 1015 βουνούς the hills, 2532 και and 5613 ως [2as 5515.2 χουν 3dust 5087 θήσεις 1make them].   41:16   2532 και And 3039 λικμήσεις you shall winnow them, 2532 και and 417 άνεμος a wind 2983 λήψεται shall take 1473 αυτούς them, 2532 και and 2616.6 καταιγίς the gale 1289 διασπερεί shall scatter 1473 αυτούς them. 1473-1161 συ δε But you 2165 ευφρανθήση shall be glad 1722 εν among 3588 τοις the 39 αγίοις holy ones * Ισραήλ of Israel.   41:17   2532 και And 21 αγαλλιάσονται [6will exult 3588 οι 1the 4434 πτωχοί 2poor 2532 και 3and 3588 οι 4the ones 1729 ενδεείς 5lacking]; 2212-1063 ζητήσουσι γαρ for they shall seek 5204 ύδωρ water 2532 και and 3756 ουκ none 1510.8.3 έσται will be; 3588 η   1100-1473 γλώσσα αυτών their tongue 575 από [2from 3588 της 3the 1371.2 δίψης 4thirst 3583 εξηράνθη 1was dried up]. 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 1873 επακούσομαι shall heed, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3756 ουκ I will not 1459 εγκαταλείψω abandon 1473 αυτούς them.   41:18   235 αλλ΄ But 455 ανοίξω I will open 1909 επί [2upon 3588 των 3the 3735 ορέων 4mountains 4215 ποταμούς 1rivers], 2532 και and 1722 εν [2in 3319 μέσω 3the midst 3977.1 πεδίων 4of plains 4077 πηγάς 1springs]; 4160 ποιήσω I will make 3588 την the 2048 έρημον wilderness 1519 εις into 1678.2 έλη marshes 5204 υδάτων of waters, 2532 και and 3588 την the 1372 διψώσαν thirsting 1093 γην ground 1722 εν in 5200.1 υδραγωγοίς aqueducts.   41:19   5087 θήσω I will put 1519 εις into 3588 την the 504 άνυδρον waterless 1093 γην earth 2748 κέδρον the cedar 2532 και and 4441.2 πύξον boxwood, 2532 και and 3464.1 μυρσίνην myrtle, 2532 και and 2952.7 κυπάρισσον cypress, 2532 και and 3021.2 λεύκην white poplar;   41:20   2443 ίνα that 1492 ίδωσι they should behold, 2532 και and 1097 γνώσι should know, 2532 και and 1770.1 εννοηθώσι should reflect on, 2532 και and 1987 επιστώνται should have knowledge of 260 άμα together 3754 ότι that 5495 χειρ the hand 2962 κυρίου of the lord 4160 εποίησε did 3778 ταύτα these things, 2532 και and 3588 ο the 39 άγιος holy one 3588 του   * Ισραήλ of Israel 2610.1 κατέδειξεν introduced them.   41:21   1448 εγγίζει [2approaches 3588 η   2920-1473 κρίσις υμών 1Your judgment], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God; 1448 ήγγισαν [2approached 3588 αι   1012-1473 βουλαί υμών 1your counsels], 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς king * Ιακώβ of Jacob.   41:22   1448 εγγισάτωσαν Let them approach 2532 και and 312 αναγγειλάτωσαν announce 1473 υμίν to you! 3739 α what 4819 συμβήσεται shall come to pass, 2228 η or 3588 τα the things 4387 πρότερα prior to 5100 τίνα what 1510.7.3 ην it was 2036 είπατε you said. 2532 και And 2186 επιστήσομεν we will attend 3588 τον   3563 νουν our mind, 2532 και and 1097 γνωσόμεθα we shall know 3739 α what 3588 τα the 2078 έσχατα last things 2532 και and 3588 τα the 1904 επερχόμενα ones coming are.   41:23   2036 είπατε Tell 1473 ημίν to us! 312 αναγγείλατε announce 3588 τα the things 1904 επερχόμενα coming 1909 επ΄ at 2078 εσχάτου the latter end! 2532 και and 1097 γνωσόμεθα we shall know 3754 ότι that 2316-1510.2.5 θεοί εστέ you are gods. 2095 ευ [2good 4160 ποιήσατε 1Do] 2532 και and 2559 κακώσατε do evil! 2532 και and 2296 θαυμασόμεθα we shall wonder, 2532 και and 3708 οψόμεθα we shall see 260 άμα at the same time;   41:24   3754 ότι for 4159 πόθεν from what place 1510.2.5-1473 εστέ υμείς you are, 2532 και and 4159 πόθεν from what place 3588 η   2039-1473 εργασία υμών your work is from; 1537 εκ [4out of 1093 γης 5the earth 946 βδέλυγμα 3an abomination 1586 εξελέξαντο 1they chose 1473 υμάς 2you].   41:25   1473-1161 εγώ δε But I 1453 ήγειρα raised up 3588 τον the one 575 από from 1005 βορρά the north, 2532 και and 3588 τον the one 575 αφ΄ from 2246 ηλίου the sun 395 ανατολών eastward; 2564 κληθήσονται they shall be called 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου by my name; 2064 ερχέσθωσαν let [2come 758 άρχοντες 1the rulers]! 2532 και and 5613 ως as 4081 πηλός clay 2763 κεραμέως of a potter, 2532 και and 5613 ως as 2763 κεραμεύς a potter 2662 καταπατών trampling down 3588 τον the 4081 πηλόν clay, 3779 ούτω so 2662 καταπατηθήσεσθε you shall be trampled.   41:26   5100-1063 τις γαρ For who 312 αναγγελεί shall announce 3588 τα the things 1537 εξ from 746 αρχής the beginning, 2443 ίνα that 1097 γνώμεν we should know 2532 και also 3588 τα the things 1715 έμπροσθεν happening before, 2532 και and 2046 ερούμεν we shall say 3754 ότι that 227-1510.2.3 αληθή εστιν they are true? 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is not 3588 ο the one 4302 προλέγων speaking beforehand, 3761 ουδέ nor 3588 ο one 191 ακούων hearing 1473 υμών your 3588 τους   3056 λόγους words.   41:27   746 αρχήν [2sovereignty * Σιών 3to Zion 1325 δώσω 1I will give], 2532 και and *-3870 Ιερουσαλήμ παρακαλέσω I will comfort Jerusalem 1519 εις in 3598 οδόν the way.   41:28   575-1063 από γαρ For from 3588 των the 1484 εθνών nations, 2400 ιδού behold, 3762 ουθέν there was no one; 2532 και and 575 από from 3588 των   1497-1473 ειδώλων αυτών their idols 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 3588 ο   312 αναγγέλλων one announcing. 2532 και And 1437 εάν if 2065 ερωτήσω I should ask 1473 αυτούς them, 4159 πόθεν From what place 1510.2.5 εστέ are you? 3766.2 ου μη in no way 611 αποκριθώσί should they answer 1473 μοι me.   41:29   1510.2.6-1063 εισί γαρ For they are 3588 οι the ones 4160 ποιούντες making 1473 υμάς you, so you say, 2532 και and 3155 μάτην in folly 4105 πλανώντες ones misleading 1473 υμάς you.