Isaiah 22

  22:1   3588 το The 4487 ρήμα matter 3588 της of the 5327 φάραγγος ravine * Σιών of Zion. 5100 τι What 1096 εγένετό happened 1473 σοι to you 3754 ότι that 3568 νυν now 305 ανέβητε you [2ascended 3956 πάντες 1all] 1519 εις unto 1430 δώματα the roofs 3152 μάταια in vain?   22:2   1705 ενεπλήσθη [3was filled up 3588 η 1the 4172 πόλις 2city] 994 βοώντων of ones yelling. 3588 οι   5134.1-1473 τραυματίαι σου Your slain 3756 ου are not 5134.1 τραυματίαι slain ones 1722 εν by 3162 μαχαίραις swords, 3761 ουδέ nor 3588 οι   3498-1473 νεκροί σου your dead 3498 νεκροί dead ones 4171 πολέμου by war.   22:3   3956 πάντες All 3588 οι   758-1473 άρχοντές σου your rulers 5343 πεφεύγασι have fled 260 άμα together 575 από from 3588 του the 5115 τόξου bow, 1210 δεδεμένοι [2being tied 1510.2.6 εισί 1they are], 2532 και and 3588 οι the ones 2480 ισχύοντες being strong 1722 εν among 1473 σοι you 4206 πόρρω [2at a distance 5343 πεφεύγασι 1have fled].   22:4   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2036 είπα I said, 863-1473 άφετέ με Let me go! 4090 πικρώς [2bitterly 2799 κλαύσομαι 1I shall weep]. 3361 μη You should not 2729 κατισχύσητε grow strong 3870 παρακαλείν to comfort 1473 με me 1909 επί over 3588 το the 4938 σύντριμμα destruction 3588 της of the 2364 θυγατρός daughter 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people.   22:5   3754 ότι For 2250 ημέρα it is a day 5016 ταραχής of disturbance, 2532 και and 684 απωλείας destruction, 2532 και and 2662.1 καταπατήματος trampling, 2532 και and 4106.1 πλάνησις an addiction to a delusion 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord 4519 σαβαώθ of Hosts. 1722 εν [2in 5327 φάραγγι 3the ravine * Σιών 4of Zion 4105 πλανώνται 1They wander]. 575 από [2from 3397 μικρού 3small 2193 έως 4unto 3173 μεγάλου 5great 4105 πλανώνται 1They wander] 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη mountain.   22:6   3588-1161 οι δε But the * Ελαμίται Elamites 2983 έλαβον took 5329.1 φαρέτρας quivers, 2532 και and 306.3 αναβάται [2riders 444 άνθρωποι 1men] 1909 εφ΄ upon 2462 ίππους horses, 2532 και and 4864 συναγωγή there was a gathering 3904.3 παρατάξεως of a battle array.   22:7   2532 και And 1510.8.6 έσονται [4will be 3588 αι   1588 εκλεκταί 2choice 5327 φάραγγές 3ravines 1473 σου 1your] 4130 πλησθήσονται filled 716 αρμάτων of chariots, 3588-1161 οι δε and the 2460 ιππείς horsemen 1719.2 εμφράξουσι shall obstruct 3588 τας   4439-1473 πύλας σου your gates.   22:8   2532 και And 343 ανακαλύψουσι they shall uncover 3588 τας the 4439 πύλας gates * Ιούδα of Judah, 2532 και and 1689 εμβλέψονται they shall look 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη in that day 1519 εις unto 3588 τους the 1588 εκλεκτούς choice 3624 οίκους houses 3588 της of the 4172 πόλεως city.   22:9   2532 και And 343 ανακαλύψουσι they shall uncover 3588 τα the 2927 κρυπτά hidden places 3588 των of the 3624 οίκων houses 3588 της of the 191.1 άκρας Akra * Δαυίδ of David. 2532 και And 1492 ειδοσαν they saw 3754 ότι that 4183 πλείους [2many more 1510.2.6 εισί 1there were], 2532 και and 654 απέστρεψαν they turned 3588 το the 5204 ύδωρ water 3588 της of the 744 αρχαίας ancient 2861 κολυμβήθρας pool 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city;   22:10   2532 και and 3754 ότι that 2507 καθείλοσαν they demolished 3588 τους the 3624 οίκους houses * Ιερουσαλήμ of Jerusalem 1519 εις for 3794 οχύρωμα fortification 5038 τείχους of the walls 3588 τη of the 4172 πόλει city.   22:11   2532 και And 4160 εποιήσατε you produced 1438 εαυτοίς for yourselves 5204 ύδωρ water 303.1 αναμέσον between 3588 των the 1417 δύο two 5038 τειχέων walls 2081.2 εσώτερον inside 3588 της the 2861 κολυμβήθρας [2pool 3588 της   744 αρχαίας 1ancient], 2532 και but 3756 ουκ you did not 1689 ενεβλέψατε look 1519 εις to 3588 τον the 575 απ΄ [3in 746 αρχής 4the beginning 4160 ποιήσαντα 1one making 1473 αυτήν 2it]; 2532 και and 3588 τον the one 2936 κτίσαντα creating 1473 αυτήν it 3756 ουκ you did not 1492 είδετε behold.   22:12   2532 και And 2564 εκάλεσε [3called 2962 κύριος 1the lord 4519 σαβαώθ 2of Hosts 1722 εν 5in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη 6that day 2805 κλαυθμόν 4for weeping], 2532 και and 2870 κοπετόν beating the breast, 2532 και and 3587.1 ξύρησιν shaving, 2532 και and 2227.3 ζώσιν girding up 4526 σάκκων sackcloths.   22:13   1473-1161 αυτοί δε But they 4160 εποιήσαντο were making 2167 ευφροσύνην glad 2532 και and 19.1 αγαλλίαμα leaping for joy, 4969 σφάζοντες slaying 3448 μόσχους calves, 2532 και and 2380 θύοντες sacrificing 4263 πρόβατα sheep 5620 ώστε so as 2068 φαγείν to eat 2907 κρέατα meat 2532 και and 4095 πιείν to drink 3631 οίνον wine, 3004 λέγοντες saying, 2068 φάγωμεν We should eat 2532 και and 4095 πίωμεν drink, 839-1063 αύριον γαρ for tomorrow 599 αποθνήσκομεν we die.   22:14   2532 και And 343 ανακεκαλυμμένα [2being uncovered 3778-1510.2.3 ταύτά εστιν 1these things are] 1722 εν in 3588 τοις the 3775 ωσί ears 2962 κυρίου of the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 3754 ότι for 3756 ουκ [3shall not 863 αφεθήσεται 4be forgiven 1473 υμίν 5you 3778 αύτη 1this 3588 η   266 αμαρτία 2sin] 2193 έως until 302 αν whenever 599 αποθάνητε you should die.   22:15   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 4198 πορεύου Go 1519 εις into 3588 το the 3956.4 παστοφόριον cubicle, 4314 προς to * Σομνάν Somnan 3588 τον the 5009.1 ταμίαν storekeeper, 2532 και and 2036 είπον say 1473 αυτώ to him,   22:16   5100 τι Why 1473 συ are you 5602 ώδε here? 2532 και and 5100 τι what 1473-1510.2.3 σοι έστιν is there to you 5602 ώδε here? 3754 ότι that 2998 ελατόμησας you quarried 4572 σεαυτώ for yourself 5602 ώδε here 3419 μνημείον a memorial, 2532 και and 4160 εποίησας made 4572 σεαυτώ for yourself 1722 εν in 5308 υψηλώ a high place 3419 μνημείον a memorial, 2532 και and 1125 έγραψας depicted 4572 σεαυτώ to yourself 1722 εν [2in 4073 πέτρα 3the rock 4633 σκηνήν 1a dwelling].   22:17   2400 ιδού Behold, 1211 δη indeed, 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 1544 εκβαλλεί shall cast out 2532 και and 1625.3 εκτρίψει shall obliterate 435 άνδρα such a man, 2532 και and 851 αφελεί shall remove 3588 την   4749-1473 στολήν σου your apparel, 2532 και and 3588 τον   4735-1473 στέφανόν [3crown 1473 σου 1your 3588 τον   1741 ένδοξον 2honorable],   22:18   2532 και and 4495 ρίψει will toss 1473 σε you 1519 εις into 5561 χώραν [4place 3173 μεγάλην 1a great 2532 και 2and 279.1 αμέτρητον 3unmeasured], 2532 και and 1563 εκεί there 599 αποθανείς you shall die; 2532 και and 5087 θήσει he will establish 3588 το   716 άρμα [3chariot 1473 σου 1your 3588 το   2570 καλόν 2good] 1519 εις for 819 άτιμιαν dishonor, 2532 και and 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   758-1473 άρχοντός σου of your ruler 1519 εις for 2662.1 καταπάτημα trampling.   22:19   2532 και And 851 αφαιρεθήση you shall be removed 1537 εκ from 3588 της   3622-1473 οικονομίας σου your administration, 2532 και and 1537 εκ from 3588 της   4714-1473 στάσεως σου your station.   22:20   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2532 και even 2564 καλέσω I will call 3588 τον   3816-1473 παίδά μου my servant * Ελιακείμ Eliakim 3588 τον the 3588 του son of * Χελκίου Helkiah;   22:21   2532 και and 1746 ενδύσω I will put on 1473 αυτόν him 3588 την   4749-1473 στολήν σου your apparel, 2532 και and 3588 τον   4735-1473 στέφανόν σου [3your crown 1325 δώσω 1I will give 1473 αυτώ 2to him]. 2532 και And 3588 το   2904 κράτος might, 2532 και and 3588 την   3622-1473 οικονομίαν σου your administration 1325 δώσω I will put 1519 εις into 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτού his hands; 2532 και and 1510.8.3 έσται he shall be 5613 ως as 3962 πατήρ a father 3588 τοις to the ones 1774 ενοικούσιν dwelling * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 3588 τοις to the ones 1774 ενοικούσιν dwelling * Ιούδα Judah.   22:22   2532 και And 1325 δώσω I will put 1473 αυτώ to him 3588 την the 2807 κλείδα key 3624 οίκου of the house * Δαυίδ of David 1909 επί upon 3588 τω   5606-1473 ώμω αυτού his shoulder. 2532 και And 455 ανοίξει he shall open, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 3588 ο   608 αποκλείων one locking. 2532 και And 2808 κλείσει he shall lock, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there shall not be 3588 ο   455 ανοίγων one opening. 2532 και And 1325 δώσω I will give 3588 την the 1391 δόξαν glory * Δαυίδ of David 1473 αυτώ to him. 2532 και And 756 άρξει he will rule, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 3588 ο   483 αντιλέγων one disputing.   22:23   2532 και And 2476 στήσω I will establish 1473 αυτόν him 758 άρχοντα as ruler 1722 εν in 5117 τόπω [2place 4103 πιστώ 1a trustworthy], 2532 και and 1510.8.3 έσται he will be 1519 εις for 2362 θρόνον a throne 1391 δόξης of glory 3588 του   3624 οίκου [2house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού 1for his father's].   22:24   2532 και And 1510.8.3 έσται [7will be 3982 πεποιθώς 8relying 1909 επ΄ 9upon 1473 αυτόν 10him 3956 πας 1every 1741 ένδοξος 2honorable one 1722 εν 3in 3588 τω 4the 3624 οίκω 5house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού 6of his father], 575 από from 3397 μικρού small 2193 έως unto 3173 μεγάλου great; 3956 παν every 3588 το   4632 σκεύος [2vessel 3588 το   3397 μικρόν 1small] 575 από from 4632 σκευούς vessels 3588 των of the 24.1 αγανώθ cups. 2532 και And 1510.8.6 έσονται they will be 1947.3 επικρεμάμενοι hanging upon 1473 αυτώ him 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day.   22:25   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 2795 κινηθήσεται [7shall be moved 3588 ο 1The 444 άνθρωπος 2man 3588 ο   4741 εστηριγμένος 3being fixed fast 1722 εν 4in 5117 τόπω 6place 4103 πιστώ 5a trustworthy]; 2532 και and 851 αφαιρεθήσεται [4shall be removed 2532 και 5and 4098 πεσείται 6shall fall 2532 και 7and 630 απολύσεται 8shall waste away 3588 η 1the 1391 δόξα 2glory 3588 η   1909-1473 επ΄ αυτόν 3upon him]; 3754 ότι for 2962 κύριος the lord 2980 ελάλησε spoke.