Isaiah 22:16

  22:16   5100 τι Why 1473 συ are you 5602 ώδε here? 2532 και and 5100 τι what 1473-1510.2.3 σοι έστιν is there to you 5602 ώδε here? 3754 ότι that 2998 ελατόμησας you quarried 4572 σεαυτώ for yourself 5602 ώδε here 3419 μνημείον a memorial, 2532 και and 4160 εποίησας made 4572 σεαυτώ for yourself 1722 εν in 5308 υψηλώ a high place 3419 μνημείον a memorial, 2532 και and 1125 έγραψας depicted 4572 σεαυτώ to yourself 1722 εν [2in 4073 πέτρα 3the rock 4633 σκηνήν 1a dwelling].