Exodus 23

  23:1   3756 ου You shall not 3858 παραδέξη welcome 189 ακοήν [2report 3152 ματαίαν 1a vain]. 3756 ου You shall not 4784 συγκαταθήση assent together 3326 μετά with 3588 του the 94 αδίκου unjust 1096 γενέσθαι to become 3144 μάρτυς [2witness 94 άδικος 1an unjust].   23:2   3756 ουκ You shall not 1510.8.2 έση be 3326 μετά with 4183 πλειόνων many people 1909 επί for 2549 κακία evil. 3756 ου You shall not 4369 προστεθήση be added 3326 μετά with 4128 πλήθους a multitude 1578 εκκλίναι to turn aside 2920 κρίσιν a judgment.   23:3   2532 και And 3993 πένητα [5because one is needy 3756 ουκ 1you shall not 1653 ελεήσεις 2show mercy 1722 εν 3in 2920 κρίσει 4a judgment].   23:4   1437-1161 εάν δε And if 4876 συναντήσης you should meet up with 3588 τω the 1016 βοί ox 3588 του   2190-1473 εχθρού σου of your enemy, 2228 η or 3588 τω with 5268-1473 υποζυγίω αυτού his beast of burden 4105 πλανωμένοις wandering, 654 αποστρέψας by returning, 591 αποδώσεις you shall give it back 1473 αυτώ to him.   23:5   1437-1161 εάν δε And if 1492 ίδης you should see 3588 το the 5268 υποζύγιον beast of burden 3588 του   2190-1473 εχθρού σου of your enemy 4098 πεπτωκός falling 5259 υπό under 3588 τον   1117-1473 γόμον αυτού its load of merchandise, 3756 ου you shall not 3928 παρελεύση go by 1473 αυτό it, 235 αλλά but 4891 συνεγερείς you shall raise 1473 αυτό it 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   23:6   3756 ου You shall not 1294 διαστρέψεις turn aside 2917 κρίμα a judgment 3993 πένητος of the needy 1722 εν in 2920-1473 κρίσει αυτού his judgment.   23:7   575 από From 3956 παντός all 4487 ρήματος things 94 αδίκου unjust 868 αποστήση you shall abstain. 121 αθώον The innocent 2532 και and 1342 δίκαιον the just 3756 ουκ you shall not 615 αποκτενείς kill. 2532 και And 3756 ου you shall not 1344 δικαιώσεις give justice to 3588 τον the 765 ασεβή impious 1752 ένεκεν because of 1435 δώρων bribes.   23:8   2532 και And 1435 δώρα bribes 3756-2983 ου λήψη you shall not receive; 3588-1063 τα γαρ for the 1435 δώρα bribes 1626.4 εκτυφλοί blind 3788 οφθαλμούς the eyes 991 βλεπόντων for seeing 2532 και and 3075 λυμαίνεται lay waste 4487 ρήματα [2matters 1342 δίκαια 1just].   23:9   2532 και And 4339 προσήλυτον a foreigner 3756 ου you shall not 2559 κακώσετε maltreat, 3761-3361 ουδέ μη nor in any way 2346 θλίψετε afflict. 1473-1063 υμείς γαρ For you 1492 οίδατε know 3588 την the 5590 ψυχήν soul 3588 του of the 4339 προσηλύτου foreigner, 1473-1063 αυτοί γαρ for you yourselves 4339-1510.7.5 προσήλυτοι ήτε were foreigners 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτου of Egypt.   23:10   1803 εξ Six 2094 έτη years 4687 σπερείς you shall sow 3588 την   1093-1473 γην σου your land, 2532 και and 4863 συνάξεις you shall gather 3588 τα   1081-1473 γεννήματα αυτής its produce,   23:11   3588-1161 τω δε but on the 1442 εβδόμω seventh 859 άφεσιν [2a release from work 4160 ποιήσεις 1you shall make], 2532 και and 447 ανήσεις spare 1473 αυτήν it, 2532 και and 2068 έδονται [4shall eat 3588 οι 1the 4434 πτωχοί 2poor 3588 του   1484-1473 έθνους σου 3of your nation]; 3588-1161 τα δε and the things 5275 υπολειπόμενα being left behind 1473 αυτων of them 2068 έδεται [3shall eat 3588 τα 1the 2342 θηρία 2wild beasts] 3588 τα of the 68 άγρια field. 3779 ούτω Thus 4160 ποιήσεις you shall do 3588 τον   290-1473 αμπελώνά σου with your vineyard, 2532 και and 3588 τον   1638-1473 ελαιώνά σου your olive grove.   23:12   1803 εξ Six 2250 ημέρας days 4160 ποιήσεις you shall do 3588 τα   2041-1473 έργα σου your works, 3588-1161 τη δε but on the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   1442 εβδόμη 1seventh] 373 αναπαύση you shall rest, 2443 ίνα that 373 αναπαύσηται [3may rest 3588 ο   1016 βούς 2ox 1473 σου 1your], 2532 και and 3588 το   5268-1473 υποζύγιόν σου your beast of burden, 2532 και and 2443 ίνα that 404 αναψύξη [4may be refreshed 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 της   3814-1473 παιδίσκης σου 3of your maidservant], 2532 και and 3588 ο the 4339 προσήλυτος foreigner.   23:13   3956 πάντα All, 3745 όσα as much as 2046 είρηκα I have spoken 4314 προς to 1473 υμάς you, 5442 φυλάξασθε guard! 2532 και And 3686 όνομα the name 2316 θεών [2gods 2087 ετέρων 1of other] 3756 ουκ you shall not 363 αναμνήσεσθε call to mind, 3762.1 ουδε μη nor 191 ακουσθή should one be heard 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος υμών your mouth.   23:14   5140 τρεις Three 2540 καιρούς times 3588 του of the 1763 ενιαυτού year 1858 εορτάσατέ solemnize a holiday 1473 μοι to me!   23:15   3588 την The 1859 εορτήν holiday 3588 των of the 106 αζύμων unleavened breads 5442 φυλάξασθε keep 4160 ποιείν to do! 2033 επτά Seven 2250 ημέρας days 2068 έδεσθε you shall eat 106 άζυμα unleavened breads, 2509 καθάπερ just as 1781 ενετειλάμην I gave charge 1473 σοι to you, 2596 κατά according to 3588 τον the 2540 καιρόν time 3588 του of the 3376 μηνός month 3588 των of the 3501 νέων new produce; 1722-1063 εν γαρ for in 1473 αυτώ it 1831 εξήλθες you came forth 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt. 3756 ουκ You shall not 3708 οφθήση appear 1799 ενώπιόν before 1473 μου me 2756 κενός empty.   23:16   2532 και And 1859 εορτήν a holiday 3588 του of the 2326 θερισμού harvest 4409.4 πρωτογεννημάτων of the first produce 4160 ποιήσεις you shall observe 3588 των   2041-1473 έργων σου of your works, 3739 ων what 1437 εάν ever 4687 σπειρείς you sow 1722 εν in 3588 τω   68-1473 αγρώ σου your field; 2532 και and 1859 εορτήν a holiday 4930 συντελείας of completion 1909 επ΄ at 1841 εξόδου the conclusion 3588 του of the 1763 ενιαυτού year 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή gathering 3588 των   2041-1473 έργων σου of your works, 3588 των of the ones 1537 εκ from out of 3588 του   68-1473 άγρου σου your field.   23:17   5140 τρεις Three 2540 καιρούς times 3588 του   1763 ενιαυτού a year 3708 οφθήσεται [4shall appear 3956 παν 1every 732.1 αρσενικόν 2male 1473 σου 3of yours] 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316-1473 θεού σου your God.   23:18   3752-1063 όταν γαρ For whenever 1544 εκβάλω I should cast out 3588 τα the 1484 έθνη nations 575 από from 4383-1473 προσώπου σου your face, 2532 και and 1706.2 εμπλατύνω widen 3588 τα   3725-1473 όριά σου your boundaries, 3756 ου you shall not 2380 θύσεις sacrifice 1909 επί with 2219 ζύμη yeast 129 αίμα the blood 2378.2-1473 θυσιάσματος μου of my sacrifice, 3762.1 ουδέ μη neither 2837 κοιμηθή shall [3remain through the night 4720.1 στέαρ 1the fat 3588 της   1859-1473 εορτής μου 2of my holiday feast] 2193 έως until 4404 πρωϊ morning.   23:19   3588 τας The 536 απαρχάς first-fruits 3588 των of the 4409.4 πρωτογεννημάτων first produce 3588 της   1093-1473 γης σου of your land 1533 εισοίσεις you shall carry 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού σου your God. 3756 ουχ You shall not 2192.2 εψήσεις boil 704 άρνα a lamb 1722 εν in 1051 γάλακτι [2milk 3384-1473 μητρός αυτού 1her mother's].   23:20   2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 3588 τον   32-1473 άγγελόν μου my messenger 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face, 2443 ίνα that 5442 φυλάξη he may guard 1473 σε you 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way, 3704 όπως that 1521 εισαγάγη he may bring 1473 σε you 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 2090 ητοίμασά I prepared 1473 σοι for you.   23:21   4337 πρόσεχε Take heed 4572 σεαυτώ to yourself, 2532 και and 1522 εισάκουε hearken to 1473 αυτού him, 2532 και and 3361 μη do not 544-1473 απείθει αυτώ resist his persuasion, 3756 ου   1063 γαρ for 3361 μη he should not 5288 υποστείληταί avoid 1473 σε you, 3588 το   1063 γαρ for 3686-1473 όνομά μου my name 1510.2.3 εστίν is 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him!   23:22   1437 εάν If 189 ακοή in hearing 191 ακούσης you shall hearken 3588 της   1699 εμής to my 5456 φωνής voice, 2532 και and 4160 ποιήσης do 3956 πάντα all 3745 όσα as much 302 αν as 1781 εντέλλομαί I give charge 1473 σοι to you, 2189.2 εχθρεύσω I will be an enemy 3588 τοις to 2190-1473 εχθροίς σου your enemies, 2532 και and 480 αντικείσομαι I will be an adversary 3588 τοις to the 480 αντικειμένοις ones being an adversary 1473 σου of you.   23:23   4198 πορεύσεται [3shall go 1063 γαρ 1For 3588 ο   32-1473 άγγελός μου 2my messenger] 2233 ηγούμενός leading 1473 σου you; 2532 και and 1521 εισάξει he will bring 1473 σε you 4314 προς to 3588 τον the * Αμορραίον Amorite, 2532 και and * Χετταίον Hittite, 2532 και and * Φερεζαίον Perizzite, 2532 και and * Χαναναίον Canaanite, 2532 και and * Γεργεσαίον Gergesite, 2532 και and * Ευαίον Hivite, 2532 και and * Ιεβουσαίον Jebusite; 2532 και and 1625.3 εκτρίψω I will obliterate 1473 αυτούς them.   23:24   3756 ου You shall not 4352 προσκυνήσεις do obeisance to 3588 τοις   2316-1473 θεοίς αυτών their gods, 3762.1 ουδε μη nor 3000 λατρεύσεις shall you serve 1473 αυτοίς to them. 3756 ου You shall not 4160 ποιήσεις do 2596 κατά according to 3588 τα   2041-1473 εργα αυτών their works; 235 αλλά but 2506 καθαιρέσει by demolition 2507 καθέλεις you shall demolish 1473 αυτούς them, 2532 και and 4937 συντρίβων by breaking 4937 συντρίψεις you shall break 3588 τας   4739.1-1473 στήλας αυτών their monuments.   23:25   2532 και And 3000 λατρεύσεις you shall serve 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316-1473 θεώ σου your God; 2532 και and 2127 ευλογήσω I will bless 3588 τον   740-1473 άρτον σου your bread, 2532 και and 3588 τον   3631-1473 οίνόν σου your wine, 2532 και and 3588 το   5204-1473 ύδωρ σου your water; 2532 και and 654 αποστρέψω I will turn 3119 μαλακίαν infirmity 575 αφ΄ from 1473 υμών you.   23:26   3756 ουκ It will not 1510.8.3 έσται be 57.1 αγονος barren 3761 ουδέ nor 4723 στείρα sterile 1909 επί upon 3588 της   1093-1473 γης σου your land; 3588 τον the 706 αριθμόν number 3588 των   2250-1473 ημερών σου of your days 378 αναπληρώσω I will fill up.   23:27   2532 και And 3588 τον the 5401 φόβον fear 1473 μου of me 649 αποστελώ I will send 2233 ηγούμενόν leading before 1473 σου you; 2532 και and 1839 εκστήσω I will startle 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 1519 εις into 3739 ους which 1473 συ you 1531 εισπορευη enter 1519 εις into 1473 αυτούς them; 2532 και and 1325 δώσω I will give over 3956 πάντας all 3588 τους   5227-1473 υπεναντίους σου your opponents 5435.7 φυγάδας unto exiles.   23:28   2532 και And 649 αποστελώ I will send 3588 τας the 4969.4 σφηκίας swarms of wasps 4387 προτέρας in front 1473 σου of you. 2532 και And 1544 εκβαλώ I will cast out 3588 τους the * Αμορραίους Amorites, 2532 και and 3588 τους the * Ευαίους Hivites, 2532 και and 3588 τους the * Χαναναίους Canaanites, 2532 και and 3588 τους the * Χετταίους Hittites 575 από from 1473 σου you.   23:29   3756 ουκ I will not 1544 εκβαλώ cast 1473 αυτούς them 575 από from 4383-1473 προσώπου σου your face 1722 εν in 1763 ενιαυτώ [2year 1520 ενί 1one], 2443 ίνα that 3361-1096 μη γένηται [3should not become 3588 η 1the 1093 γη 2land] 2048 έρημος wilderness, 2532 και and 4183 πολλά many 1096 γένηται [2should happen 1909 επί 3upon 1473 σε 4you 3588 τα   2342 θηρία 1wild beasts] 3588 της in the 1093 γης land.   23:30   2596 κατά According to 3397 μικρόν little 3397 μικρόν by little 1544 εκβαλώ I will cast 1473 αυτούς them 575 από from 1473 σου you, 2193 έως until 302 αν whenever 837 αυξηθής you should grow 2532 και and 2816 κληρονομήσης be heir to 3588 την the 1093 γην land.   23:31   2532 και And 5087 θήσω I will establish 3588 τα   3725-1473 όριά σου your boundaries 575 από from 3588 της the 2063 ερυθράς red 2281 θαλάσσης sea 2193 έως unto 3588 της the 2281 θαλάσσης sea 3588 της of the * Φυλιστιείμ Philistines; 2532 και and 575 από from 3588 της the 2048 ερήμου wilderness 2193 έως unto 3588 του the 4215 ποταμού river 3588 του of the 3173 μεγάλου great * Ευφράτου Euphrates. 2532 και And 3860 παραδώσω I will deliver up 1519 εις into 3588 τας   5495-1473 χείρας υμών your hands 3588 τους the ones 1455.1 εγκαθημένους lying in wait 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land; 2532 και and 1544 εκβαλώ I will cast 1473 αυτούς them 575 από from 1473 σου you.   23:32   3756 ου You shall not 4784 συγκαταθήση assent together with 1473 αυτοίς them, 2532 και and 3588 τοις with 2316-1473 θεοίς αυτών their gods 3756 ου   5087 θήσεις you shall not establish 1242 διαθήκην a covenant.   23:33   2532 και And 3756 ουκ they shall not 1455.1 εγκαθήσονται lie in wait 1722 εν in 3588 τη   1093-1473 γη σου your land, 2443-3361 ίνα μη lest 264-1473 αμαρτάνειν σε [2you to sin 4160 ποιήσωσι 1they should cause] 4314 προς against 1473 με me; 1437-1063 εάν γαρ for if 1398 δουλεύσης you should be a slave 3588 τοις to 2316-1473 θεοίς αυτών their gods, 3778 ούτοι these 1510.8.6 έσονταί will be 1473 σοι to you 4348 πρόσκομμα an occasion for stumbling.