Esther 8

  8:1   2532 και And 1722 εν in 1473-3588 αυτή τη that 2250 ημέρα day 3588 ο   935 βασιλεύς king * Αρταξέρξης Artaxerxes 1433 εδωρήσατο presented 3588 τη   * Εσθήρ to Esther 3745 όσα as much as 5224 υπήρχεν existed * Αμάν to Haman 3588 τω the 1228 διαβόλω slanderer. 2532 και And * Μαρδοχαίος Mordecai 4341 προσεκλήθη was called on 3844 παρά by 3588 του the 935 βασιλέως king, 5263-1063-* υπέδειξε γαρ Εσθήρ for Esther indicated 3754 ότι how 1773.1 ενοικείωται he was related 1473 αυτή to her.   8:2   2983 έλαβε [4took 1161 δε 1And 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] 3588 τον the 1146 δακτύλιον ring 3739 ον which 851 αφείλετο he removed * Αμάν from Haman, 2532 και and 1325 έδωκε he gave it * Μαρδοχαίω to Mordecai. 2532 και And 2525-* κατέστησεν Εσθήρ Esther placed * Μαρδοχαίον Mordecai 1909 επί over 3956 πάντων all 3588 των the things 3588 του   * Αμάν of Haman.   8:3   2532 και And 4369 προσθείσα proceeding, 2980 ελάλησε she spoke 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 2532 και and 4363 προσέπεσεν fell 1909 επί unto 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet, 2532 και and 515 ηξίου petitioned him 851 αφελείν to remove 3588 την the *-2549 Αμάν κακίαν evil of Haman, 2532 και and 3745 όσα as much as 4160 εποίησε he did 3588 τοις to the * Ιουδαίοις Jews.   8:4   1614 εξέτεινε [4stretched out 1161 δε 1And 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] * Εσθήρ to Esther 3588 την the 4464 ράβδον [2rod 3588 την   5552 χρυσήν 1gold], 2532 και and 1825-* εξηγέρθη Εσθήρ Esther arose 3936 παρεστηκέναι to stand beside 3588 τω the 935 βασιλεί king.   8:5   2532 και And 2036-* είπεν Εσθήρ Esther said, 1487 ει If 1380 δοκεί it seems good 1473 σοι to you, 2532 και and 2147 εύρον I found 5484 χάριν favor, 3992 πεμφθήτω let it be sent forth 654 αποστραφήναι to return 3588 τα the 1121 γράμματα letters 3588 τα   649 απεσταλμένα being sent 575 από from * Αμάν Haman, 3588 τα the ones 1125 γραφέντα having been written 622 απολέσθαι to destroy 3588 τους the * Ιουδαίους Jews 3739 οι who 1510.2.6 είσιν are 1722 εν in 3588 τη   932-1473 βασιλεία σου your kingdom.   8:6   4459-1063 πως γαρ For how 1410 δυνήσομαι shall I be able 1492 ιδείν to behold 3588 την the 2561 κάκωσιν ill treatment 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people? 2532 και And 4459 πως how 1410 δυνήσομαι shall I be able 4982 σωθήναι to be delivered 1722 εν in 3588 τη the 684 απωλεία destruction 3588 της   3968-1473 πατρίδος μου of my fatherland?   8:7   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Εσθήρ Esther, 1487 ει If 3956 πάντα all 3588 τα the 5224 υπάρχοντα possessions * Αμάν of Haman 1325 έδωκα I gave 2532 και and 5483 εχαρισάμην granted 1473 σοι to you, 2532 και and 1473 αυτόν he 2910 εκρέμασα I hanged 1909 επί upon 3586 ξύλου the tree 3754 ότι for 3588 τας the 5495 χείρας hands 2018 επήνεγκε he bore against 3588 τοις the * Ιουδαίοις Jews, 5100 τι what 2089 έτι yet 1934 επιζητείς do you anxiously seek?   8:8   1125 γράψατε [2write 2532-1473 και υμείς 1And you] 1537 εκ in 3588 του   3686-1473 ονόματός μου my name 5613 ως as 1380 δοκεί it seems good 1473 υμίν to you, 2532 και and 4972 σφραγίσατε set a seal with 3588 τω   1146-1473 δακτυλίω μου my ring! 3745-1063 όσα γαρ For as much as 1125 γράφεται is written 3588 του of the 935 βασιλέως king 2004 επιτάξαντος in giving an order, 2532 και and 4972 σφραγισθή the seal should be set 3588 τω   1146-1473 δακτυλίω μου by my ring, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν it is not 1473 αυτοίς to them 471 αντειπείν to contradict.   8:9   2564 εκλήθησαν [4were called 1161 δε 1And 3588 οι 2the 1122 γραμματείς 3scribes] 1722 εν in 3588 τω the 4413 πρώτω first 3376 μηνί month, 3739 ος which 1510.2.3 εστι is 3538.1 Νισάν Nisan, 3588 τη on the 5154 τρίτη third 2532 και and 1497.2 εικάδι twentieth day 3588 του of the 1473 αυτού same 2094 έτους year. 2532 και And 1125 εγράφη it was written 3588 τοις to the * Ιουδαίοις Jews, 3745 όσα as much as 1781 ενετείλατο was given charge 3588 τοις to the 3623 οικονόμοις local managers, 2532 και and 3588 τοις to the 758 άρχουσι rulers 3588 των of the 4568.2 σατραπών satrapies 575 από from 3588 της   * Ινδικής India 2193 έως unto 3588 της   * Αιθιοπίας Ethiopia -- 1540 εκατόν a hundred 1501.5 εικοσιεπτά twenty-seven 4568.2 σατράπαις satrapies, 2596 κατά according to 5561 χώραν place 2532 και by 5561 χώραν place, 2596 κατά according to 3588 την   1438 αυτών their 3012.1 λέξιν form of speech.   8:10   1125-1161 εγράφη δε And it was written 1223 διά through 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 4972 εσφραγίσθη the seal was set by 3588 τω   1146-1473 δακτυλίω αυτού his ring, 2532 και and 1821 εξαπέστειλαν they sent out 3588 τα the 1121 γράμματα letters 1223 διά by 975.1 βιβλιοφόρων couriers,   8:11   5613 ως as 2004 επέταξεν he gave orders 1473 αυτοίς to them 5530 χρήσασθαι to deal with 3588 τοις   3551-1473 νόμοις αυτών their laws 1722 εν in 3956 πάση every 4172 πόλει city, 997-5037 βοηθήσαί τε both to help 1473 αυτοίς them 2532 και and 5530 χρήσασθαι to deal with 3588 τοις   476-1473 αντιδίκοις αυτών their opponents, 2532 και and 3588 τοις with 480-1473 αντικειμένοις αυτοίς their adversaries 5613 ως as 1014 βούλονται they wanted,   8:12   1722 εν on 2250 ημέρα [2day 1520 μία 1one] 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom * Αρταξέρξου of Artaxerxes, 3588 τη on the 5151.2 τρισκαιδεκάτη thirteenth day 3588 του of the 1428 δωδεκάτου twelfth 3376 μηνός month, 3739 ος which 1510.2.3 εστιν is 77.1 Αδάρ Adar.   8:13   3588-1161 τα δε And the 474.1 αντίγραφα copies, 1620 εκτιθέσθωσαν let them be displayed 3788.1 οφθαλμοφανώς clear to the eyes 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom, 2092 ετοίμους [6prepared 5037 τε 1and for 1510.1 είναι 5to be 3956 πάντας 2all 3588 τους 3the * Ιουδαίους 4Jews] 1519 εις for 3778 ταύτην this 3588 την   2250 ημέραν day, 4170-1473 πολεμήσαι αυτών for them to wage war against 3588 τους their 5227 υπεναντίους opponents.   8:14   3588-3303-3767 οι μεν ουν Then the 2460 ιππείς horsemen 1831 εξήλθον went forth 4692 σπεύδοντες hastening 3588 τα [2the things 5259 υπό 4by 3588 του 5the 935 βασιλέως 6king 3004 λεγόμενα 3being spoken 2005 επιτελείν 1to complete]. 1620 εξετέθη [4was displayed 1161 δε 1And 3588 το 2the 4366.2 πρόσταγμα 3order] 2532 και also 1722 εν in * Σούσοις Shushan.   8:15   3588 ο   1161 δε And * Μαρδοχαίος Mordecai 1831 εξήλθεν went forth 4749.1 εστολισμένος robed 3588 την in the 937 βασιλικήν royal 4749 στολήν apparel, 2532 και and 4735 στέφανον [2a crown 2192 έχων 1having] 5552 χρυσούν of gold, 2532 και and 1238 διάδημα a diadem 1039 βύσσινον [2fine line 4210 πορφυρούν 1of purple]. 1492 ιδόντες [5beholding 1161 δε 1And 3588 οι 2the ones 1722 εν 3in * Σούσοις 4Shushan] 5463 εχάρησαν rejoiced.   8:16   3588-1161 τοις δε And to the * Ιουδαίοις Jews 1096 εγένετο there became 5457 φως light 2532 και and 2167 ευφροσύνη gladness.   8:17   2596 κατά In each 4172 πόλιν city 2532 και and 5561 χώραν place 3739 ου of which 302 αν ever 1620 εξετέθη [3was displayed 3588 το 1the 1569.1 έκθεμα 2public notice], 5479 χαρά there was joy 2532 και and 2167 ευφροσύνη gladness 3588 τοις among the * Ιουδαίοις Jews, 2965.2 κώθων with toasting 2532 και and 2167 ευφροσύνη gladness. 2532 και And 4183 πολλοί many 3588 των of the 1484 εθνών nations 4059 περιετέμοντο were circumcised, 2532 και and 2450 Ιουδάϊζον were Jewish-like 1223 διά because of 3588 τον the 5401 φόβον fear 3588 των of the * Ιουδαίων Jews.