Esther 8:1

  8:1   2532 και And 1722 εν in 1473-3588 αυτή τη that 2250 ημέρα day 3588 ο   935 βασιλεύς king * Αρταξέρξης Artaxerxes 1433 εδωρήσατο presented 3588 τη   * Εσθήρ to Esther 3745 όσα as much as 5224 υπήρχεν existed * Αμάν to Haman 3588 τω the 1228 διαβόλω slanderer. 2532 και And * Μαρδοχαίος Mordecai 4341 προσεκλήθη was called on 3844 παρά by 3588 του the 935 βασιλέως king, 5263-1063-* υπέδειξε γαρ Εσθήρ for Esther indicated 3754 ότι how 1773.1 ενοικείωται he was related 1473 αυτή to her.