Esther 8:12

  8:12   1722 εν on 2250 ημέρα [2day 1520 μία 1one] 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom * Αρταξέρξου of Artaxerxes, 3588 τη on the 5151.2 τρισκαιδεκάτη thirteenth day 3588 του of the 1428 δωδεκάτου twelfth 3376 μηνός month, 3739 ος which 1510.2.3 εστιν is 77.1 Αδάρ Adar.