Esther 8:7

  8:7   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Εσθήρ Esther, 1487 ει If 3956 πάντα all 3588 τα the 5224 υπάρχοντα possessions * Αμάν of Haman 1325 έδωκα I gave 2532 και and 5483 εχαρισάμην granted 1473 σοι to you, 2532 και and 1473 αυτόν he 2910 εκρέμασα I hanged 1909 επί upon 3586 ξύλου the tree 3754 ότι for 3588 τας the 5495 χείρας hands 2018 επήνεγκε he bore against 3588 τοις the * Ιουδαίοις Jews, 5100 τι what 2089 έτι yet 1934 επιζητείς do you anxiously seek?