Exodus 24

DSV_Strongs(i)
  1 H559 [H8804] Daarna zeide Hij H4872 tot Mozes H5927 [H8798] : Klim op H3068 tot den HEERE H175 , gij en Aaron H5070 , Nadab H30 en Abihu H7657 , en zeventig H2205 van de oudsten H3478 van Israel H7812 [H8694] ; en buigt u neder H7350 van verre!
  2 H4872 En dat Mozes H5066 [H8738] alleen zich nadere H3068 tot den HEERE H5066 [H8799] , maar dat zij niet naderen H5971 ; en het volk H5927 [H8799] klimme ook niet op met hem.
  3 H4872 Als Mozes H935 [H8799] kwam H5608 [H8762] en verhaalde H5971 aan het volk H1697 al de woorden H3068 des HEEREN H4941 , en al de rechten H6030 [H8799] , toen antwoordde H5971 al het volk H259 met een H6963 stem H559 [H8799] , en zij zeiden H1697 : Al deze woorden H3068 , die de HEERE H1696 [H8765] gesproken heeft H6213 [H8799] , zullen wij doen.
  4 H4872 Mozes H3789 [H8799] nu beschreef H1697 al de woorden H3068 des HEEREN H7925 H0 , en hij maakte zich H1242 des morgens H7925 [H8686] vroeg op H1129 [H8799] , en hij bouwde H4196 een altaar H2022 onder aan den berg H4676 , en twaalf kolommen H8147 H6240 , naar de twaalf H7626 stammen H3478 van Israel.
  5 H7971 [H8799] En hij zond H5288 de jongelingen H1121 van de kinderen H3478 Israels H5930 , die brandofferen H5927 [H8686] offerden H3068 , en den HEERE H8002 H2077 dankofferen H2076 [H8799] offerden H6499 , van jonge ossen.
  6 H4872 En Mozes H3947 [H8799] nam H2677 de helft H1818 van het bloed H7760 [H8799] , en zette H101 het in bekkens H2677 ; en de helft H1818 van het bloed H2236 [H8804] sprengde hij H4196 op het altaar.
  7 H3947 [H8799] En hij nam H5612 het boek H1285 des verbonds H7121 [H8799] , en hij las H241 het voor de oren H5971 des volks H559 [H8799] ; en zij zeiden H3068 : Al wat de HEERE H1696 [H8765] gesproken heeft H6213 [H8799] , zullen wij doen H8085 [H8799] en gehoorzamen.
  8 H3947 [H8799] Toen nam H4872 Mozes H1818 dat bloed H2236 [H8799] , en sprengde H5971 het op het volk H559 [H8799] ; en hij zeide H1818 : Ziet, [dit] [is] het bloed H1285 des verbonds H3068 , hetwelk de HEERE H3772 [H8804] met ulieden gemaakt heeft H1697 over al die woorden.
  9 H4872 Mozes H175 nu en Aaron H5927 [H8799] klommen opwaarts H5070 , ook Nadab H30 en Abihu H7657 , en zeventig H2205 van de oudsten H3478 van Israel.
  10 H7200 [H8799] En zij zagen H430 den God H3478 van Israel H7272 , en onder Zijn voeten H3840 H4639 als een werk H5601 van saffierstenen H6106 , en als de gestaltenis H8064 des hemels H2892 in [Zijn] klaarheid.
  11 H7971 [H8804] Doch Hij strekte H3027 Zijn hand H678 niet tot de afgezonderden H1121 van de kinderen H3478 Israels H398 [H8799] ; maar zij aten H8354 [H8799] en dronken H430 , nadat zij God H2372 [H8799] gezien hadden.
  12 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H5927 [H8798] : Kom H2022 tot Mij op den berg H68 , en wees aldaar; en Ik zal u stenen H3871 tafelen H5414 [H8799] geven H8451 , en de wet H4687 , en de geboden H3789 [H8804] , die Ik geschreven heb H3384 [H8687] , om hen te onderwijzen.
  13 H6965 H0 Toen maakte zich H4872 Mozes H6965 [H8799] op H3091 , met Jozua H8334 [H8764] , zijn dienaar H4872 ; en Mozes H5927 [H8799] klom H2022 op den berg H430 Gods.
  14 H559 [H8804] En hij zeide H2205 tot de oudsten H3427 [H8798] : Blijft gij H2088 ons hier H7725 [H8799] , totdat wij weder tot u komen H175 ; en ziet, Aaron H2354 en Hur H4310 zijn bij u; wie H1697 enige zaken H1167 heeft H5066 [H8799] , zal tot dezelve komen.
  15 H4872 Toen Mozes H2022 op den berg H5927 [H8799] geklommen was H6051 , zo heeft een wolk H2022 den berg H3680 [H8762] bedekt.
  16 H3519 En de heerlijkheid H3068 des HEEREN H7931 [H8799] woonde H2022 op den berg H5514 Sinai H6051 , en de wolk H3680 [H8762] bedekte H8337 hem zes H3117 dagen H7637 , en op den zevenden H3117 dag H7121 [H8799] riep Hij H4872 Mozes H8432 uit het midden H6051 der wolk.
  17 H4758 En het aanzien H3519 der heerlijkheid H3068 des HEEREN H398 [H8802] was als een verterend H784 vuur H7218 , op het opperste H2022 diens bergs H5869 , in de ogen H1121 der kinderen H3478 Israels.
  18 H4872 En Mozes H935 [H8799] ging H8432 in het midden H6051 der wolk H2022 , nadat hij op den berg H5927 [H8799] geklommen was H4872 ; en Mozes H2022 was op dien berg H705 veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten.