Exodus 24

HOT(i) 1 ואל משׁה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושׁבעים מזקני ישׂראל והשׁתחויתם מרחק׃ 2 ונגשׁ משׁה לבדו אל יהוה והם לא יגשׁו והעם לא יעלו עמו׃ 3 ויבא משׁה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשׁפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשׁר דבר יהוה נעשׂה׃ 4 ויכתב משׁה את כל דברי יהוה וישׁכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושׁתים עשׂרה מצבה לשׁנים עשׂר שׁבטי ישׂראל׃ 5 וישׁלח את נערי בני ישׂראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שׁלמים ליהוה פרים׃ 6 ויקח משׁה חצי הדם וישׂם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח׃ 7 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשׁר דבר יהוה נעשׂה ונשׁמע׃ 8 ויקח משׁה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשׁר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה׃ 9 ויעל משׁה ואהרן נדב ואביהוא ושׁבעים מזקני ישׂראל׃ 10 ויראו את אלהי ישׂראל ותחת רגליו כמעשׂה לבנת הספיר וכעצם השׁמים לטהר׃ 11 ואל אצילי בני ישׂראל לא שׁלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישׁתו׃ 12 ויאמר יהוה אל משׁה עלה אלי ההרה והיה שׁם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשׁר כתבתי להורתם׃ 13 ויקם משׁה ויהושׁע משׁרתו ויעל משׁה אל הר האלהים׃ 14 ואל הזקנים אמר שׁבו לנו בזה עד אשׁר נשׁוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגשׁ אלהם׃ 15 ויעל משׁה אל ההר ויכס הענן את ההר׃ 16 וישׁכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן שׁשׁת ימים ויקרא אל משׁה ביום השׁביעי מתוך הענן׃ 17 ומראה כבוד יהוה כאשׁ אכלת בראשׁ ההר לעיני בני ישׂראל׃ 18 ויבא משׁה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משׁה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃