Exodus 25

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ויקחו לי תרומה מאת כל אישׁ אשׁר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃ 3 וזאת התרומה אשׁר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשׁת׃ 4 ותכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ ועזים׃ 5 וערת אילם מאדמים וערת תחשׁים ועצי שׁטים׃ 6 שׁמן למאר בשׂמים לשׁמן המשׁחה ולקטרת הסמים׃ 7 אבני שׁהם ואבני מלאים לאפד ולחשׁן׃ 8 ועשׂו לי מקדשׁ ושׁכנתי בתוכם׃ 9 ככל אשׁר אני מראה אותך את תבנית המשׁכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשׂו׃ 10 ועשׂו ארון עצי שׁטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשׂית עליו זר זהב סביב׃ 12 ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושׁתי טבעת על צלעו האחת ושׁתי טבעת על צלעו השׁנית׃ 13 ועשׂית בדי עצי שׁטים וצפית אתם זהב׃ 14 והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשׂאת את הארן׃ 15 בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃ 16 ונתת אל הארן את העדת אשׁר אתן אליך׃ 17 ועשׂית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ 18 ועשׂית שׁנים כרבים זהב מקשׁה תעשׂה אתם משׁני קצות הכפרת׃ 19 ועשׂה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשׂו את הכרבים על שׁני קצותיו׃ 20 והיו הכרבים פרשׂי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אישׁ אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃ 21 ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשׁר אתן אליך׃ 22 ונועדתי לך שׁם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שׁני הכרבים אשׁר על ארון העדת את כל אשׁר אצוה אותך אל בני ישׂראל׃ 23 ועשׂית שׁלחן עצי שׁטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 24 וצפית אתו זהב טהור ועשׂית לו זר זהב סביב׃ 25 ועשׂית לו מסגרת טפח סביב ועשׂית זר זהב למסגרתו סביב׃ 26 ועשׂית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשׁר לארבע רגליו׃ 27 לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשׂאת את השׁלחן׃ 28 ועשׂית את הבדים עצי שׁטים וצפית אתם זהב ונשׂא בם את השׁלחן׃ 29 ועשׂית קערתיו וכפתיו וקשׂותיו ומנקיתיו אשׁר יסך בהן זהב טהור תעשׂה אתם׃ 30 ונתת על השׁלחן לחם פנים לפני תמיד׃ 31 ועשׂית מנרת זהב טהור מקשׁה תיעשׂה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃ 32 ושׁשׁה קנים יצאים מצדיה שׁלשׁה קני מנרה מצדה האחד ושׁלשׁה קני מנרה מצדה השׁני׃ 33 שׁלשׁה גבעים משׁקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושׁלשׁה גבעים משׁקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לשׁשׁת הקנים היצאים מן המנרה׃ 34 ובמנרה ארבעה גבעים משׁקדים כפתריה ופרחיה׃ 35 וכפתר תחת שׁני הקנים ממנה וכפתר תחת שׁני הקנים ממנה וכפתר תחת שׁני הקנים ממנה לשׁשׁת הקנים היצאים מן המנרה׃ 36 כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשׁה אחת זהב טהור׃ 37 ועשׂית את נרתיה שׁבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃ 38 ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ 39 ככר זהב טהור יעשׂה אתה את כל הכלים האלה׃ 40 וראה ועשׂה בתבניתם אשׁר אתה מראה בהר׃