Exodus 25

BKR(i) 1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2 Mluv k synům Izraelským, ať mi vybírají obět vzhůru pozdvižení. Od každého člověka, kterýž by ji z srdce dobrovolně dal, přijměte takovou obět mou. 3 Tatoť pak jest obět pozdvižení, kterouž budete bráti od nich: Zlato, a stříbro, a měď, 4 Postavec modrý, šarlat, a červec dvakrát barvený, bílé hedbáví a srsti kozí; 5 Též kůže skopcové na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim, 6 Olej k svícení, vonné věci na olej ku pomazování, a pro kadění vonné věci; 7 Kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramníku a náprsníku. 8 I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich. 9 Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství všech nádob jeho, tak uděláte. 10 Udělají také truhlu z dříví setim. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého lokte širokost její, půl druhého také lokte vysokost její. 11 A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji; a uděláš nad ní vůkol korunu zlatou. 12 Sliješ k ní také čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její. 13 Uděláš k tomu i sochory z dříví setim, a obložíš je zlatem. 14 I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich nošena byla truhla. 15 V kruzích té truhly budou bývati sochorové; nebudou vytahováni z nich. 16 A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě. 17 Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její. 18 Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na dvou koncích slitovnice. 19 Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích jejích. 20 A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce křídly svými slitovnici, a tváři jejich obráceny budou jednoho k druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů. 21 Dáš pak slitovnici svrchu na truhlu, a do truhly vložíš svědectví, kteréž dám tobě. 22 A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou z té slitovnice, z prostředku dvou cherubínů, kteříž jsou nad truhlou svědectví, mluviti o všecko, cožť bych poroučeti chtěl k synům Izraelským. 23 Uděláš také stůl z dříví setim. Dvou loket bude dlouhost jeho, a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost jeho. 24 A obložíš jej zlatem čistým, a uděláš mu okolek zlatý vůkol. 25 Uděláš také okolo něho lištu čtyř prstů zšíří; a okolek zlatý uděláš okolo té lišty. 26 Uděláš u něho i čtyři kruhy zlaté, kteréž vpustíš do čtyř úhlů, kteříž jsou ve čtyřech nohách jeho. 27 Pod tou lištou budou kruhové, skrze něž provlačováni budou sochorové k nošení stolu. 28 Ty pak sochory uděláš z dříví setim, a obložíš je zlatem; i bude stůl nošen na nich. 29 Uděláš také misy jeho, a lžice jeho, a přikryvadla jeho, a koflíky jeho, k přikrývání; z čistého zlata naděláš toho. 30 A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně. 31 Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého zlata ať jest ten svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i květové jeho z něho budou. 32 A šest prutů vycházeti bude z boků jeho, tři prutové svícnu s jedné strany jeho,a tři prutové s druhé strany jeho. 33 Tři misky udělané na způsob pecky mandlové ať jsou na prutu jednom, a koule a květ, a tři misky udělané na způsob pecky mandlové na prutu druhém, a koule a květ; takž i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících. 34 Na svícnu také budou čtyři misky udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho, i květové jeho. 35 A bude koule pode dvěma pruty z něho, koule též pod druhými dvěma pruty z něho, koule opět pod jinými dvěma pruty z něho; a tak pod šesti pruty vycházejícími z svícna. 36 Koule jejich i prutové jejich z něho budou; všecko to z cela kované z zlata čistého. 37 Uděláš i sedm lamp na něj; a bude je rozsvěcovati kněz, aby svítily po stranách jeho. 38 I utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého. 39 Z centnéře zlata čistého uděláno bude to se vším tím nádobím. 40 Hlediž pak, abys udělal podlé podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře.