2 Peter

DSV_Strongs(i)
  1 G4826 Simeon G4074 Petrus G1401 , een dienstknecht G2532 en G652 apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G2472 , aan degenen, die even dierbaar G4102 geloof G2254 met ons G2975 G5631 verkregen hebben G1722 , door G1343 de rechtvaardigheid G2257 van onzen G2316 God G2532 en G4990 Zaligmaker G2424 , Jezus G5547 Christus;
  2 G5485 Genade G2532 en G1515 vrede G5213 zij u G4129 G5684 vermenigvuldigd G1722 door G1922 de kennis G2316 van God G2532 , en G2424 van Jezus G2257 , onzen G2962 Heere;
  3 G5613 Gelijk G2254 ons G846 Zijn G2304 Goddelijke G1411 kracht G3956 alles G4314 , wat tot G2222 het leven G2532 en G2150 de godzaligheid G1433 G5772 [behoort], geschonken heeft G1223 , door G1922 de kennis G2248 Desgenen, Die ons G2564 G5660 geroepen heeft G1223 tot G1391 heerlijkheid G2532 en G703 deugd;
  4 G1223 Door G3739 welke G2254 ons G3176 de grootste G2532 en G5093 dierbare G1862 beloften G1433 G5769 geschonken zijn G2443 , opdat G1223 gij door G5130 dezelve G2304 der goddelijke G5449 natuur G2844 deelachtig G1096 G5638 zoudt worden G668 G5631 , nadat gij ontvloden zijt G5356 het verderf G1722 , dat in G2889 de wereld G1722 is door G1939 de begeerlijkheid.
  5 G1161 En G846 G5124 gij, tot hetzelve G2532 ook G3956 alle G4710 naarstigheid G3923 G5660 toebrengende G2023 G5657 , voegt G1722 bij G5216 uw G4102 geloof G703 deugd G1161 , en G1722 bij G703 de deugd G1108 kennis,
  6 G1161 En G1722 bij G1108 de kennis G1466 matigheid G1161 , en G1722 bij G1466 de matigheid G5281 lijdzaamheid G1161 , en G1722 bij G5281 de lijdzaamheid G2150 godzaligheid,
  7 G1161 En G1722 bij G2150 de godzaligheid G5360 broederlijke liefde G1161 , en G1722 bij G5360 de broederlijke liefde G26 , liefde [jegens] [allen].
  8 G1063 Want G5023 zo deze dingen G5213 bij u G5225 G5723 zijn G2532 , en G4121 G5723 [in] [u] overvloedig zijn G3756 , zij zullen [u] niet G692 ledig G3761 noch G175 onvruchtbaar G2525 G5719 laten G1519 in G1922 de kennis G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  9 G1063 Want G3739 bij welken G5023 deze dingen G3361 niet G3918 G5748 zijn G2076 G5748 , die is G5185 blind G3467 G5723 , van verre niet ziende G2983 G5631 , hebbende G3024 vergeten G2512 de reiniging G846 zijner G3819 vorige G266 zonden.
  10 G1352 Daarom G80 , broeders G4704 G5657 , benaarstigt u G3123 te meer G5216 , om uw G2821 roeping G2532 en G1589 verkiezing G949 vast G4160 G5733 te maken G1063 ; want G5023 dat G4160 G5723 doende G3364 G4218 zult gij nimmermeer G4417 G5661 struikelen.
  11 G1063 Want G3779 alzo G5213 zal u G4146 rijkelijk G2023 G5701 toegevoegd worden G1529 de ingang G1519 in G166 het eeuwig G932 Koninkrijk G2257 van onzen G2962 Heere G2532 en G4990 Zaligmaker G2424 , Jezus G5547 Christus.
  12 G1352 Daarom G3756 zal ik niet G272 G5692 verzuimen G5209 u G104 altijd G4012 G5130 daarvan G5279 G5721 te vermanen G2539 , hoewel G1492 G5761 gij het weet G2532 , en G1722 in G3918 G5752 de tegenwoordige G225 waarheid G4741 G5772 versterkt zijt.
  13 G1161 En G2233 G5736 ik acht het G1342 recht G1909 G3745 te zijn, zolang G1722 ik in G5129 dezen G4638 tabernakel G1510 G5748 ben G5209 , dat ik u G1326 G5721 opwekke G1722 door G5280 vermaning;
  14 G1492 G5761 Alzo ik weet G3754 , dat G595 de aflegging G3450 mijns G4638 tabernakels G5031 haast G2076 G5748 zijn zal G2531 , gelijkerwijs G2532 ook G2257 onze G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3427 mij G1213 G5656 heeft geopenbaard.
  15 G1161 Doch G2532 ik zal ook G4704 G5692 naarstigheid doen G1539 bij alle gelegenheid G5209 , dat gij G3326 na G1699 mijn G1841 uitgang G5130 van deze dingen G3420 gedachtenis G2192 G5721 moogt G4160 G5733 hebben.
  16 G1063 Want G3756 wij zijn geen G4679 G5772 kunstelijk verdichte G3454 fabelen G1811 G5660 nagevolgd G5213 , als wij u G1107 G5656 bekend gemaakt hebben G1411 de kracht G2532 en G3952 toekomst G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G235 , maar G2030 wij zijn aanschouwers G1096 G5679 geweest G1565 van Zijn G3168 majesteit.
  17 G1063 Want G3844 Hij heeft van G2316 God G3962 den Vader G5092 eer G2532 en G1391 heerlijkheid G2983 G5631 ontvangen G5107 , als zodanig G5456 een stem G5259 van G3169 de hoogwaardige G1391 heerlijkheid G846 tot Hem G5342 G5685 gebracht werd G3778 : Deze G2076 G5748 is G3450 Mijn G27 geliefde G5207 Zoon G1519 , in G3739 Denwelken G1473 Ik G2106 G5656 Mijn welbehagen heb.
  18 G2532 En G5026 deze G5456 stem G2249 hebben wij G191 G5656 gehoord G1537 , als zij van G3772 de hemel G5342 G5685 gebracht is geweest G4862 , toen wij met G846 Hem G1722 op G40 den heiligen G3735 berg G5607 G5752 waren.
  19 G2532 En G2192 G5719 wij hebben G4397 het profetische G3056 woord G949 , dat zeer vast G4160 G5719 is, en gij doet G2573 wel G3739 , dat gij daarop G4337 G5723 acht hebt G5613 , als G3088 op een licht G5316 G5730 , schijnende G1722 in G850 een duistere G5117 plaats G2193 , totdat G2250 de dag G1306 G5661 aanlichte G2532 , en G5459 de morgenster G393 G5661 opga G1722 in G5216 uw G2588 harten.
  20 G5124 Dit G4412 eerst G1097 G5723 wetende G3754 , dat G3756 G3956 geen G4394 profetie G1124 der Schrift G1096 G5736 is G2398 van eigen G1955 uitlegging;
  21 G1063 Want G4394 de profetie G4218 is voortijds G3756 niet G5342 G5681 voortgebracht G2307 door de wil G444 eens mensen G235 , maar G40 de heilige G444 mensen G2316 Gods G5259 , van G40 den Heiligen G4151 Geest G5342 G5746 gedreven zijnde G2980 G5656 , hebben [ze] gesproken.