1 Chronicles 18

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H310 nu na H3651 dezen H1732 , dat David H6430 de Filistijnen H5221 [H8686] sloeg H3665 [H8686] , en hen ten onder bracht H3947 [H8799] ; en hij nam H1661 Gath H1323 , en haar onderhorige plaatsen H4480 , uit H6430 der Filistijnen H3027 hand.
  2 H5221 [H8686] Hij sloeg H4124 ook de Moabieten H4124 , alzo dat de Moabieten H1732 Davids H5650 knechten H1961 [H8799] werden H5375 [H8802] , brengende H4503 geschenken.
  3 H1732 David H5221 [H8686] sloeg H1928 ook Hadar-ezer H4428 , den koning H6678 van Zoba H2574 , naar Hamath H3212 [H8800] toe, toen hij heentoog H3027 , om zijn hand H5324 [H8687] te stellen H5104 aan de rivier H6578 Frath.
  4 H1732 En David H3920 [H8799] nam H505 hem duizend H7393 wagens H4480 af H7651 , en zeven H505 duizend H6571 ruiters H6242 , en twintig H505 duizend H376 man H7273 te voet H1732 ; en David H6131 [H8762] ontzenuwde H3605 al H7393 de wagen H3498 [H8686] [paarden]; doch hij behield H3967 honderd H7393 wagens H4480 daarvan over.
  5 H758 En de Syriers H1834 van Damaskus H935 [H8799] kwamen H1928 , om Hadar-ezer H4428 , den koning H6678 van Zoba H5826 [H8800] , te helpen H1732 ; maar David H5221 [H8686] sloeg H758 van de Syriers H8147 twee H6242 en twintig H505 duizend H376 man.
  6 H1732 En David H7760 [H8799] leide H758 [bezetting] in Syrie H1834 van Damaskus H758 , alzo dat de Syriers H1732 Davids H5650 knechten H1961 [H8799] werden H4503 , geschenken H5375 [H8802] brengende H3068 . En de HEERE H3467 [H8686] behoedde H1732 David H3605 overal H834 , waar H1980 [H8804] hij heenging.
  7 H1732 En David H3947 [H8799] nam H2091 de gouden H7982 schilden H5921 , die bij H1928 Hadar-ezers H5650 knechten H1961 [H8804] waren H935 [H8686] , en hij bracht H3389 ze te Jeruzalem.
  8 H3947 [H8804] Ook nam H1732 David H3966 zeer H7227 veel H5178 kopers H4480 uit H2880 Tibchath H4480 , en uit H3560 Chun H5892 , steden H1928 van Hadar-ezer H8010 ; daarvan heeft Salomo H5178 de koperen H3220 zee H5982 , en de pilaren H5178 , en de koperen H3627 vaten H6213 [H8804] gemaakt.
  9 H8583 Toen Thou H4428 , de koning H2574 van Hamath H8085 [H8799] , hoorde H3588 , dat H1732 David H3605 de ganse H2428 heirkracht H1928 van Hadar-ezer H4428 , den koning H6678 van Zoba H5221 [H8689] , geslagen had;
  10 H7971 [H8799] Zo zond hij H1121 zijn zoon H1913 Hadoram H413 tot H4428 den koning H1732 David H7965 , om hem naar [zijn] welstand H7592 [H8800] te vragen H1288 [H8763] , en om hem te zegenen H5921 , vanwege H834 dat H1928 hij met Hadar-ezer H3898 [H8738] gestreden H5221 [H8686] , en hem verslagen had H3588 [want H1928 Hadar-ezer H1961 H376 [H8804] voerde H4421 oorlog H8583 tegen Thou H3605 ], en alle H2091 gouden H3701 , en zilveren H5178 , en koperen H3627 vaten;
  11 H853 Deze H6942 [H8689] heiligde H4428 de koning H1732 David H1571 ook H3068 den HEERE H5973 , met H3701 het zilver H2091 en het goud H834 , hetwelk H5375 [H8804] hij medegebracht had H4480 van H3605 al H1471 de heidenen H4480 : van H123 de Edomieten H4480 , en van H4124 de Moabieten H4480 , en van H1121 de kinderen H5983 Ammons H4480 , en van H6430 de Filistijnen H4480 , en van H6002 de Amalekieten.
  12 H5221 [H8689] Ook sloeg H52 Abisai H1121 , de zoon H6870 van Zeruja H123 , de Edomieten H1516 H4417 in het Zoutdal H8083 H6240 , achttien H505 duizend.
  13 H7760 [H8799] En hij leide H5333 bezetting H123 in Edom H3605 , zodat al H123 de Edomieten H1732 Davids H5650 knechten H1961 [H8799] werden H3068 ; en de HEERE H3467 [H8686] behoedde H1732 David H3605 overal H834 , waar H1980 [H8804] hij heenging.
  14 H4427 [H8799] Alzo regeerde H1732 David H5921 over H3605 gans H3478 Israel H1961 H6213 [H8799] , en hij deed H3605 zijn gansen H5971 volke H4941 recht H6666 en gerechtigheid.
  15 H3097 Joab H1121 nu, de zoon H6870 van Zeruja H5921 , was over H6635 het heir H3092 ; en Josafat H1121 , de zoon H286 van Ahilud H2142 [H8688] , was kanselier;
  16 H6659 En Zadok H1121 , de zoon H285 van Ahitub H40 , en Abimelech H1121 , de zoon H54 van Abjathar H3548 , waren priesters H7798 , en Sausa H5608 [H8802] schrijver;
  17 H1141 En Benaja H1121 , de zoon H3077 van Jojada H5921 , was over H3774 de Krethi H6432 en Plethi H1121 ; maar de zonen H1732 van David H7223 waren de eersten H3027 aan de hand H4428 des konings.