1 Chronicles 18

HOT(i) 1 ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשׁתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשׁתים׃ 2 ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשׂאי מנחה׃ 3 ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת׃ 4 וילכד דויד ממנו אלף רכב ושׁבעת אלפים פרשׁים ועשׂרים אלף אישׁ רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃ 5 ויבא ארם דרמשׂק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשׂרים ושׁנים אלף אישׁ׃ 6 וישׂם דויד בארם דרמשׂק ויהי ארם לדויד עבדים נשׂאי מנחה ויושׁע יהוה לדויד בכל אשׁר הלך׃ 7 ויקח דויד את שׁלטי הזהב אשׁר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושׁלם׃ 8 ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשׁת רבה מאד בה עשׂה שׁלמה את ים הנחשׁת ואת העמודים ואת כלי הנחשׁת׃ 9 וישׁמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה׃ 10 וישׁלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשׁאול לו לשׁלום ולברכו על אשׁר נלחם בהדדעזר ויכהו כי אישׁ מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשׁת׃ 11 גם אתם הקדישׁ המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשׁר נשׂא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשׁתים ומעמלק׃ 12 ואבשׁי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שׁמונה עשׂר אלף׃ 13 וישׂם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושׁע יהוה את דויד בכל אשׁר הלך׃ 14 וימלך דויד על כל ישׂראל ויהי עשׂה משׁפט וצדקה לכל עמו׃ 15 ויואב בן צרויה על הצבא ויהושׁפט בן אחילוד מזכיר׃ 16 וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושׁושׁא סופר׃ 17 ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשׁנים ליד המלך׃