1 Chronicles 19

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 na H3651 dezen H5176 , dat Nahas H4428 , de koning H1121 der kinderen H5983 Ammons H4191 [H8799] , stierf H1121 , en zijn zoon H4427 [H8799] werd koning H8478 in zijn plaats.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H2617 : Ik zal weldadigheid H6213 [H8799] doen H5973 aan H2586 Hanun H1121 , den zoon H5176 van Nahas H3588 ; want H1 zijn vader H2617 heeft weldadigheid H5973 aan H6213 [H8804] mij gedaan H7971 [H8799] . Daarom zond H1732 David H4397 boden H5162 [H8763] , om hem te troosten H5921 over H1 zijn vader H5650 . Toen de knechten H1732 van David H413 in H776 het land H1121 der kinderen H5983 Ammons H413 tot H2586 Hanun H935 [H8799] kwamen H5162 [H8763] , om hem te troosten,
  3 H559 [H8799] Zo zeiden H8269 de vorsten H1121 der kinderen H5983 Ammons H2586 tot Hanun H3513 [H8764] : Eert H1732 David H1 uw vader H5869 in uw ogen H3588 , omdat H5162 [H8764] hij troosters H7971 [H8804] tot u gezonden heeft H3808 ? Zijn niet H5650 zijn knechten H413 tot H935 [H8804] u gekomen H5668 , om H2713 [H8800] te doorzoeken H2015 [H8800] , en om om te keren H776 , en om het land H7270 [H8763] te verspieden?
  4 H3947 [H8799] Daarom nam H2586 Hanun H1732 de knechten H5650 van David H1548 [H8762] , en hij beschoor H3772 H0 hen, en sneed H4063 hun klederen H2677 half H3772 [H8799] af H5704 tot aan H4667 de heupen H7971 [H8762] , en liet hen henengaan.
  5 H3212 [H8799] Zij nu gingen henen H5046 [H8686] , en men boodschapte H1732 David H5921 van H582 deze mannen H7971 [H8799] ; en hij zond H7125 [H8800] hun tegemoet H3588 ; want H582 die mannen H1961 [H8804] waren H3966 zeer H3637 [H8737] beschaamd H4428 . De koning H559 [H8799] dan zeide H3427 [H8798] : Blijft H3405 te Jericho H5704 H834 , totdat H2206 ulieder baard H6779 [H8762] weder gewassen zij H7725 [H8804] ; komt dan wederom.
  6 H1121 Toen de kinderen H5983 Ammons H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H887 [H8694] zij zich stinkende gemaakt hadden H5973 bij H1732 David H7971 [H8799] , zo zond H2586 Hanun H1121 en de kinderen H5983 Ammons H505 duizend H3603 talenten H3701 zilvers H7393 , om zich wagenen H6571 en ruiters H7936 [H8800] te huren H4480 uit H763 Mesopotamie H4480 , en uit H758 H4601 Syrie-maacha H4480 , en uit H6678 Zoba;
  7 H7936 [H8799] Zodat zij zich huurden H8147 twee H7970 en dertig H505 duizend H7393 wagenen H4428 ; en de koning H4601 van Maacha H5971 en zijn volk H935 [H8799] kwamen H2583 [H8799] en legerden zich H6440 voor H4311 Medeba H622 [H8738] ; ook vergaderden H1121 de kinderen H5983 Ammons H4480 uit H5892 hun steden H935 [H8799] , en zij kwamen H4421 ten strijde.
  8 H1732 Toen het David H8085 [H8799] hoorde H7971 [H8799] , zo zond hij H3097 Joab H3605 en het ganse H6635 heir H1368 met de helden.
  9 H1121 Als de kinderen H5983 Ammons H3318 [H8799] uitgetogen waren H6186 [H8799] , zo stelden zij H4421 de slagorde H6607 voor de poort H5892 der stad H4428 ; maar de koningen H834 , die H935 [H8804] gekomen waren H909 , die waren bijzonder H7704 in het veld.
  10 H3097 Toen Joab H7200 [H8799] zag H3588 , dat H6440 de spits H4421 der slagorde H6440 van voren H268 en van achteren H413 tegen H1961 [H8804] hem was H977 [H8799] , zo verkoos hij H4480 [enigen] uit H3605 alle H977 [H8803] uitgelezenen H3478 in Israel H6186 [H8799] , en hij stelde hen in orde H7125 H0 tegen H758 de Syriers H7125 [H8800] aan.
  11 H3499 En het overige H5971 des volks H5414 [H8804] gaf hij H3027 in de hand H251 van zijn broeder H52 Abisai H6186 [H8799] , en zij stelden hen in orde H7125 H0 tegen H1121 de kinderen H5983 Ammons H7125 [H8800] aan.
  12 H559 [H8799] En hij zeide H518 : Indien H4480 mij H758 de Syriers H2388 [H8799] te sterk worden H1961 [H8804] , zo zult gij mij komen H8668 verlossen H518 ; en indien H1121 de kinderen H5983 Ammons H4480 u H2388 [H8799] te sterk worden H3467 [H8689] , zo zal ik u verlossen.
  13 H2388 [H8798] Wees sterk H2388 [H8691] , en laat ons sterk zijn H1157 voor H5971 ons volk H1157 , en voor H5892 de steden H430 onzes Gods H3068 ; de HEERE H6213 [H8799] nu doe H2896 , wat goed H5869 is in Zijn ogen.
  14 H5066 [H8799] Toen naderde H3097 Joab H5971 en het volk H834 , dat H5973 bij H4421 hem was, ten strijde H6440 voor het aangezicht H758 der Syriers H5127 [H8799] ; en zij vloden H4480 voor H6440 zijn aangezicht.
  15 H1121 Toen de kinderen H5983 Ammons H7200 [H8804] zagen H3588 , dat H758 de Syriers H5127 [H8804] vloden H5127 [H8799] , zo vloden H1992 zij H1571 ook H4480 voor H6440 het aangezicht H52 van Abisai H251 , zijn broeder H935 [H8799] , en zij kwamen H5892 in de stad H3097 ; en Joab H935 [H8799] kwam H3389 te Jeruzalem.
  16 H758 Als de Syriers H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H6440 zij voor het aangezicht H3478 van Israel H5062 [H8738] geslagen waren H7971 [H8799] , zo zonden zij H4397 boden H3318 H0 , en brachten H758 de Syriers H3318 [H8686] uit H834 , die H4480 aan H5676 gene zijde H5104 der rivier H7780 woonden; en Sofach H8269 H6635 , de krijgsoverste H1928 van Hadar-ezer H6440 , [toog] voor hun aangezicht heen.
  17 H1732 Toen het David H5046 [H8714] werd aangezegd H622 [H8799] , zo vergaderde hij H3605 gans H3478 Israel H5674 [H8799] , en hij toog over H3383 de Jordaan H935 [H8799] , en hij kwam H413 tot H6186 [H8799] hen, en hij stelde de slagorde H413 tegen H1732 hen. Als David H4421 de slagorde H7125 [H8800] tegen H758 de Syriers H6186 [H8799] gesteld had H3898 [H8735] , zo streden zij H5973 met hem.
  18 H758 Doch de Syriers H5127 [H8799] vloden H4480 voor H6440 het aangezicht H3478 van Israel H1732 , en David H2026 [H8799] versloeg H4480 van H758 de Syriers H7651 zeven H505 duizend H7393 wagenen H705 , en veertig H505 duizend H376 mannen H7273 te voet H4191 [H8689] ; daartoe doodde hij H7780 Sofach H8269 H6635 , den krijgsoverste.
  19 H5650 Toen de knechten H1928 van Hadar-ezer H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H5062 [H8738] zij geslagen waren H6440 , voor het aangezicht H3478 van Israel H7999 [H8686] , zo maakten zij vrede H5973 met H1732 David H5647 [H8799] , en dienden H758 hem; en de Syriers H14 [H8804] wilden H1121 de kinderen H5983 Ammons H3808 niet H5750 meer H3467 [H8687] verlossen.