66 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

23 verses.

Leviticus 21:20

  21:20   2228 η or 2964.1 κυρτός humpback, 2228 η or 2182.1 έφηλος peeling, 2228 η or 4421.2 πτίλλος hairless 3588 τους of the 3788 οφθαλμούς eyes, 2228 η or 444 άνθρωπος a man 3739 ω in which 302 αν ever 1510.3 η might be 1722 εν in 1473 αυτώ him 5596.2 ψώρα [2mange 66 αγρία 1a wild], 2228 η or 3011.1 λειχήν scabbed, 2228 η or 3440.1 μονόρχις having one testicle.

Leviticus 26:22

  26:22   2532 και And 649 αποστελώ I will send 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 3588 τα the 2342 θηρία [2beasts 3588 τα   66 αγρία 1wild] 3588 της of the 1093 γης land; 2532 και and 2719 κατέδεται they shall eat 1473 υμάς you, 2532 και and 1814.4 εξαναλώσει shall completely consume 3588 τα   2934-1473 κτήνη υμών your cattle; 2532 και and 3641.1 ολιγοστούς [3very few 4160 ποιήσω 1I will make 1473 υμάς 2you]; 2532 και and 2049 ερημωθήσονται [2shall be made desolate 3588 αι   3598-1473 οδοί υμών 1your ways].

Deuteronomy 7:22

  7:22   2532 και And 2654 καταναλώσει [3shall consume 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου 2your God] 3588 τα   1484-3778 έθνη ταύτα these nations 575 από from 4383-1473 προσώπου σου your face 2596 κατά according to 3397 μικρόν little 3397 μικρόν by little. 3756 ου You shall not 1410 δυνήση be able 1814.4 εξαναλώσαι to completely consume 1473 αυτούς them 3588-5034 το τάχος quickly, 2443 ίνα that 3361 μη [3might not 1096 γένηται 4become 3588 η 1the 1093 γη 2land] 2048 έρημος wilderness, 2532 και and 4129 πληθυνθή [4should multiply 1909 επί 5upon 1473 σε 6you 3588 τα 1the 2342 θηρία 3beasts 3588 τα   66 άγρια 2wild].

Deuteronomy 28:27

  28:27   3960 πατάξαι [2strike 1473 σε 3you 2962 κύριος 1The lord] 1722 εν with 1668 έλκει the sore * Αιγυπτίω of Egypt 1519 εις in 3588 ταις the 1475.3 έδραις buttocks, 2532 και and 5596.2 ψώρα [2mange 66 αγρία 1wild], 2532 και and 2833.3 κνήφη itching, 5620 ώστε so as 3361 μη to not 1410 δύνασθαί be able 1473-2390 σε ιαθήναι to heal.

2 Kings 4:39

  4:39   2532 και And 1831 εξήλθεν he went forth 1519 εις into 3588 τον the 68 αγρόν field 4816 συλλέξαι to collect together 712.1 αριώθ herbs. 2532 και And 2147 εύρεν he found 288 άμπελον a vine 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field, 2532 και and 4816 συνέλεξεν he collected together 575 απ΄ from 1473 αυτής it 5113.1 τολύπην [2gourd 66 αγρίαν 1a wild] 4134 πλήρες to fill 3588 το   2440-1473 ιμάτιον αυτού his cloak, 2532 και and 1525 εισήλθεν he entered 2532 και and 1685 ενέβαλεν put it 1519 εις into 3588 τον the 3003.1 λέβητα kettle 3588 του of the 2192.1 εψέματος stew -- 3754 ότι but 3756 ουκ they did not 1097 έγνωσαν know.

Job 5:22

  5:22   94 αδίκων The unjust 2532 και and 459 ανόμων lawless 2606 καταγελάση you shall ridicule, 575-1161 από δε and from 2342 θηρίων [2beasts 66 αγρίων 1wild] 3766.2 ου μη in no way 5399 φοβηθήση shall you be fearful;   5:23   2338.2-1063 θήρες γαρ for the beasts 66 άγριοι of the wild 1514 ειρηνεύσουσί shall make peace 1473 σοι with you.

Job 6:5

  6:5   5100-1063 τι γαρ For what -- 3361 μη will 1246.1 διακενής [3ineffectually 2896 κεκράξεται 4cry out 3688 όνος 2donkey 66 άγριος 1the wild] 237.1 αλλ΄ η if he is not 3588 τα   4621 σίτα [2grain 2212 ζητών 1seeking], no. 1499.1 ει δε και And shall then 4486 ρήξει [3tear loose 5456 φωνήν 1the voice 1016 βους 2of the ox] 1909 επί at 5336 φάτνης the stable 2192 έχων while having 3588 τα   1033 βρώματα foods, no.

Job 30:7

  30:7   303.1 αναμέσον [7in the midst 2110.3 ευήχων 9of distinct places 994 βοήσονται 6shall yell 3739 οι 1the ones who 5259 υπό 3under 5434 φρύγανα 5stick dwellings 66 άγρια 4wild 1244.2 διητώντο 2pass life].

Job 39:5

  39:5   5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the one 863 αφείς letting 3688 όνον [2donkey 66 άγριον 1the wild] 1658 ελεύθερον free? 1199 δεσμούς [5bonds 1161 δε 1and 1473 αυτού 4his 5100 τις 2who 3089 έλυσεν 3untied]?

Psalms 80:13

  80:13   3075-1473 ελυμήνατο αυτήν [4laid her wasted 5300 υς 1The pig 1537 εκ 2from 1409.1 δρυμού 3the forest], 2532 και and 3438.2 μονιός [2boar 66 άγριος 1the wild] 2655.1 κατενεμήσατο feeds on 1473 αυτήν her.

Isaiah 32:14

  32:14   3624 οίκοι The houses 1459 εγκαταλελειμμένοι are being abandoned; 4149 πλούτον [2the riches 4172 πόλεως 3of the city 863 αφήσουσιν 1they shall leave] 2532 και and 3624 οίκους [2houses 1938.1 επιθυμητούς 1desirable]. 2532 και And 1510.8.6 έσονται [3will be 3588 αι 1the 2968 κώμαι 2towns] 4693 σπήλαια caves 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon, 2167 ευφροσύνη a gladness 3688 όνων [2donkeys 66 αγρίων 1for wild], 1005.1 βοσκήματα pastures 4166 ποιμένων for shepherds;

Isaiah 56:9

  56:9   3956 πάντα All 3588 τα   2342 θηρία [2beasts 3588 τα   66 άγρια 1wild], 1205 δεύτε come! 2068 φάγετε Let [6eat 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 2342 θηρία 3wild beasts 3588 του 4of the 1409.1 δρυμού 5forest]!

Jeremiah 14:6

  14:6   3688 όνοι [2donkeys 66 άγριοι 1The wild] 2476 έστησαν stood 1909 επί upon 3486.1 νάπας the groves, 2532 και and 1670 είλκυσαν drew 417 ανέμον wind 5613 ως as 1404 δράκοντες dragons; 1587 εξέλιπον [2failed 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτών 1their eyes], 3754 ότι for 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 5528 χόρτος grass.

Jeremiah 48:6

  48:6   5343 φεύγετε Flee 2532 και and 4982 σώσατε escape with 3588 τας   5590-1473 ψυχάς υμών your lives! 2532 και and 1510.8.5 έσεσθε you shall be 5618 ώσπερ as 3688 όνος [2donkey 66 άγριος 1a wild] 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness.

Daniel 4:12

  4:12   3588 τα   5444-1473 φύλλα αυτού Its leaves 5611 ωραία were beautiful, 2532 και and 3588 ο   2590-1473 καρπός αυτού its fruit 4183 πολύς abundant, 2532 και and 5160 τροφή a nourishment 3956 πάντων for all 1722 εν was in 1473 αυτώ it. 2532 και And 5270 υποκάτω underneath 1473 αυτού it 2681 κατεσκήνουν encamped 3588 τα the 2342 θηρία [2beasts 3588 τα   66 άγρια 1wild], 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   2798-1473 κλάδοις αυτού its branches 2730 κατώκουν dwelt 3588 τα the 3732 όρνεα birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven; 1537 εξ from out of 1473 αυτού it 5142 ετρέφετο [3was nourished 3956 πάσα 1all 4561 σαρξ 2flesh].

Daniel 4:21

  4:21   2532 και and 3588 τα   5444-1473 φύλλα αυτού its leaves 2110.5 ευθαλή flourishing, 2532 και and 3588 ο   2590-1473 καρπός αυτού its fruit 4183 πολύς abundant, 2532 και and 5160 τροφή a nourishment 3956 πάσιν to all 1722 εν by 1473 αυτώ it, 5270 υποκάτω and underneath 1473 αυτού it 2730 κατώκουν dwelt 3588 τα the 2342 θηρία [2beasts 3588 τα   66 άγρια 1wild], 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   2798-1473 κλάδοις αυτού its branches 2681 κατεσκήνουν encamped 3588 τα the 3732 όρνεα birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven --

Daniel 4:23

  4:23   2532 και And 3754 ότι that 1492 είδεν [3beheld 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 1513.1 ειρ a sentinel, 2532 και and 39 άγιον a holy one 2597 καταβαίνοντα coming down 1537 εκ from 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 2036 είπεν he said, 1620.2 εκτίλατε Pluck 3588 το the 1186 δένδρον tree, 2532 και and 1311 διαφθείρατε destroy 1473 αυτό it; 4133 πλην only 3588 την the 5437.1 φυήν development 3588 των   4491-1473 ριζών αυτού of his roots 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη earth 1439 εάσατε allow! 2532 και even 1722 εν with 1199 δεσμώ a bond 4603 σιδήρω of iron 2532 και and 5475 χαλκώ brass; 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 5514 χλοή tender shoots of grass 3588 τη in the 1854 έξω outside, 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 1408.1 δρόσω dew 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 835 αυλισθήσεται he shall lodge, 2532 και and 3326 μετά with 2342 θηρίων [2beasts 66 αγρίων 1wild] 3588 η   3310-1473 μερίς αυτού will be his portion, 2193 έως until 3739 ου of which time 2033 επτά seven 2540 καιροί seasons 241.3 αλλοιωθωσιν should be changed 1909 επ΄ over 1473 αυτόν him.

Daniel 4:25

  4:25   2532 και And 1473 σε you 1559 εκδιώξουσιν shall be banished 575 από from 3588 των   444 ανθρώπων men; 2532 και and 3326 μετά [3with 2342 θηρίων 5beasts 66 αγρίων 4wild 1510.8.3 έσται 2will be 3588 η   2733-1473 κατοικία σου 1your dwelling]; 2532 και and 5528 χόρτον grass 5613 ως as 1016 βούν an ox 5595 ψωμιούσι they shall feed 1473 σε you, 2532 και and 575 από from 3588 της the 1408.1 δρόσου dew 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 835 αυλισθήση you shall lodge, 2532 και and 2033 επτά seven 2540 καιροί seasons 236 αλλαγήσονται shall change 1909 επί over 1473 σε you, 2193 έως until 3739 ου of which time 1097 γνως you should know 3754 ότι that 2961 κυριεύει [3dominates 3588 ο 1the 5310 ύψιστος 2highest] 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 τνω   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 3739-302 ω αν to whomever 1380 δόξη it seems good 1325 δώσει he will give 1473 αυτήν it.

Daniel 4:32

  4:32   2532 και And 575 από from 3588 των   444 ανθρώπων men 1473-1559 σε εκδιώξουσι they shall banish you, 2532 και and 3326 μετά with 2342 θηρίων [2beasts 66 αγρίων 1wild] 3588 η   2733-1473 κατοικία σου your dwelling shall be, 2532 και and 5528 χόρτον grass 5613 ως as 1016 βούν an ox 5595 ψωμιούσι they shall feed 1473 σε you, 2532 και and 2033 επτά seven 2540 καιροί seasons 236 αλλαγήσονται shall change 1909 επί over 1473 σε you, 2193 έως until 3739 ου of which time 1097 γνως you shall know 3754 ότι that 2961 κυριεύει [3dominates 3588 ο 1the 5310 ύψιστος 2highest] 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 3739-1437 ω εάν to whom ever 1380 δόξη it seems good 1325 δώσει to give 1473 αυτήν it.

Matthew 3:4

  3:4   1473-1161 αυτός δε And he, 3588 ο   * Ιωάννης John, 2192 είχε had 3588 το   1742-1473 ένδυμα αυτού his garment 575 από from 2359 τριχών [2hair 2574 καμήλου 1camel's], 2532 και and 2223 ζώνην a belt 1193 δερματίνην made of skin 4012 περί around 3588 την   3751-1473 οσφύν αυτού his loin. 3588 η   1161 δε And 5160-1473 τροφή αυτού his nourishment 1510.7.3 ην was 200 ακρίδες locusts 2532 και and 3192 μέλι [2honey 66 άγριον 1wild].

Mark 1:6

  1:6   1510.7.3 ην [3was 1161 δε 1And * Ιωάννης 2John] 1746 ενδεδυμένος clothed 2359 τρίχας with hair 2574 καμήλου of a camel, 2532 και and 2223 ζώνην a belt 1193 δερματίνην made of skin 4012 περί around 3588 την   3751-1473 οσφύν αυτού his loin, 2532 και and 2068 εσθίων eating 200 ακρίδας locusts 2532 και and 3192 μέλι [2honey 66 άγριον 1wild].

Jude 1:13

  1:13   2949 κύματα [2waves 66 άγρια 1wild] 2281 θαλάσσης of the sea 1890 επαφρίζοντα foaming up 3588-1438 τας εαυτών their own 152 αισχύνας shame; 792 αστέρες [2stars 4107 πλανήται 1wandering], 3739 οις ones to whom 3588 ο the 2217 ζόφος infernal region 3588 του   4655 σκότους of darkness 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 5083 τετήρηται 1is being kept].