Psalms 109

  109:Title   1519 εις To 3588 το the 5056 τέλος director; 5568 ψαλμός a psalm 3588 τω to * Δαυίδ David.   109:1   3588 ο O 2316 θεός God 3588 την   133-1473 αίνεσίν μου of my praise, 3361 μη you should not 3902.1 παρασιωπήσης remain silent;   109:2   3754 ότι for 4750 στόμα the mouth 268 αμαρτωλού of the sinner, 2532 και and 4750 στόμα the mouth 1386 δολίου of the deceitful one 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 455 ηνοίχθη 1opened]; 2980 ελάλησαν they spoke 2596 κατ΄ against 1473 εμού me 1100 γλώσση [2tongue 1386 δολία 1with a deceitful];   109:3   2532 και and 3056 λόγοις with words 3411.1 μίσους of hatred 2944 εκύκλωσάν they encircled 1473 με me; 2532 και and 4170 επολέμησάν they waged war against 1473 με me 1431 δωρεάν without charge.   109:4   473 αντί Instead 3588 του of the 25 αγαπάν loving 1473 με me, 1736.1 ενδιέβαλλόν they slandered 1473 με me; 1473-1161 εγώ δε but I 4336 προσηυχόμην prayed.   109:5   2532 και And 5087 έθεντο they placed 2596 κατ΄ against 1473 εμού me 2556 κακά bad things 473 αντί for 18 αγαθών good things; 2532 και and 3411.1 μίσος hatred 473 αντί for 3588 της   26.1-1473 αγαπήσεώς μου my affection.   109:6   2525 κατάστησον Place 1909 επ΄ [2against 1473 αυτόν 3him 268 αμαρτωλόν 1the sinner], 2532 και and 1228 διάβολος let the devil 2476 στήτω stand 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών αυτού his right hand!   109:7   1722 εν In 3588 τω   2919-1473 κρίνεσθαι αυτόν his being judged, 1831 εξέλθοι may he go forth 2613 καταδεδικασμένος having been condemned; 2532 και and 3588 η   4335-1473 προσευχή αυτού [2his prayer 1096 γενέσθω 1let] become 1519 εις as 266 αμαρτίαν sin!   109:8   1096 γενηθήτωσαν Let [2become 3588 αι   2250-1473 ημέραι αυτού 1his days] 3641 ολίγαι few, 2532 και and 3588 την   1984-1473 επισκοπήν αυτού [4his overseeing 2983 λάβοι 1may 3take 2087 έτερος 2another]!   109:9   1096 γενηθήτωσαν Let [2become 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτού 1his sons] 3737 ορφανοί orphans, 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού his wife 5503 χήρα a widow!   109:10   4531 σαλευόμενοι In being shaken up, 3339.2 μεταναστήτωσαν let [2change residence 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτού 1his sons], 2532 και and 1871 επαιτησάτωσαν let them beg! 1544 εκβληθήτωσαν Let them be cast out 1537 εκ from 3588 των   3623.1-1473 οικοπέδων αυτών their areas!   109:11   1830 εξερευνησάτω Let [2search out 1157 δανειστής 1the money-lender] 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 5224 υπάρχει exists 1473 αυτώ to him, 2532 και and 1283 διαρπασάτωσαν let [2plunder 245 αλλότριοι 1strangers] 3588 τους   4192-1473 πόνους αυτού his toils!   109:12   3361 μη Let there not 5224 υπαρξάτω exist 1473 αυτώ to him 483.1 αντιλήπτωρ a shielder, 3366 μηδέ nor 1096 γενηθήτω let there be 3629 οικτίρμων one pitying 3588 τοις   3737-1473 ορφανοίς αυτού his orphans!   109:13   1096 γενηθήτω Let [2be 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτού 1his children] 1519 εις given for 1841.5 εξολόθρευσιν devastation! 1722 εν In 1074 γενεά [2generation 1520 μία 1one] 1813 εξαλειφθείη let [2be wiped away 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού 1his name]!   109:14   363 αναμνησθείη May [4be called to mind 3588 η 1the 458 ανομία 2lawlessness 3588 των   3962-1473 πατέρων αυτού 3of his fathers] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord; 2532 και and 3588 η [2the 266 αμαρτία 3sin 3588 της   3384-1473 μητρός αυτού 4of his mother 3361 μη 5not 1813 εξαλειφθείη 1may] be wiped away.   109:15   1096 γενηθήτωσαν Let them be 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord 1275 διαπαντός always! 2532 και and 1842 εξολοθρευθείη may [2be utterly destroyed 1537 εκ 3from 1093 γης 4the land 3588 το   3422-1473 μνημόσυνον αυτών 1their memorial].   109:16   446.2 ανθ΄ ων Because 3756 ουκ he did not 3403 εμνήσθη remember 4160 ποιήσαι to perform 1656 έλεος mercy, 2532 και but 2614 κατεδίωξεν pursued 444 άνθρωπον [4man 3993 πένητα 1a needy 2532 και 2and 4434 πτωχόν 3poor], 2532 και and 2660 κατανενυγμένον vexing 3588 τη the 2588 καρδία heart 3588 του   2289 θανατώσαι to kill him.   109:17   2532 και And 25 ηγάπησε he loved 2671 κατάραν a curse, 2532 και and 2240 ήξει it shall come 1473 αυτώ to him; 2532 και and 3756 ουκ he did not 2309 ηθέλησεν want 2129 ευλογίαν a blessing, 2532 και and 3118.2 μακρυνθήσεται it shall be far 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   109:18   2532 και And 1746 ενεδύσατο he put on 2671 κατάραν the curse 5613 ως as 2440 ιμάτιον a cloak, 2532 και and 1525 εισήλθεν it entered 5616 ωσεί as 5204 ύδωρ water 1519 εις into 3588 τα   1458.3-1473 έγκατα αυτού his insides, 2532 και and 5616 ωσεί as 1637 έλαιον oil 1722 εν in 3588 τοις   3747-1473 οστέοις αυτού his bones.   109:19   1096 γενηθήτω Let it be 1473 αυτώ to him 5613 ως as 2440 ιμάτιον a cloak 3739 ο which 4016 περιβάλλεται he puts around, 2532 και and 5616 ωσεί as 2223 ζώνη a belt 3739 ην which 1275 διαπαντός he always 4024 περιζώννυται girds himself!   109:20   3778 τούτο This is 3588 το the 2041 έργον work 3588 των of the ones 1736.1 ενδιαβαλλόντων slandering 1473 με me 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 3588 των the ones 2980 λαλούντων speaking 4190 πονηρά evil 2596 κατά against 3588 της   5590-1473 ψυχής μου my soul.   109:21   2532 και And 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O Lord, 4160 ποίησον deal 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός σου your name, 3754 ότι for 5543 χρηστόν [2is gracious 3588 το   1656-1473 έλεός σου 1your mercy]!   109:22   4506 ρύσαί Rescue 1473 με me, 3754 ότι for 4434 πτωχός [2poor 2532 και 3and 3993 πένης 4needy 1510.2.1-1473 ειμί εγώ 1I am]! 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία μου my heart 5015 τετάρακται is disturbed 1787 εντός within 1473 μου me.   109:23   5616 ωσεί As 4639 σκιά shade 1722 εν in 3588 τω   1578-1473 εκκλίναι αυτήν its turning aside, 465.3 αντανηρέθην I was taken away in return; 1621 εξετινάχθην I was shaken away 5616 ωσεί as 200 ακρίδες locusts.   109:24   3588 το   1119-1473 γόνατά μου My knees 770 ησθένησαν weakened 575 από from 3521 νηστείας fasting, 2532 και and 3588 η   4561-1473 σαρξ μου my flesh 241.2 ηλλοιώθη was changed 1223 δι΄ through 1637 έλαιον want of oil.   109:25   2504 καγώ And I 1096 εγενήθην became 3681 όνειδος scorn 1473 αυτοίς to them; 1492 είδοσάν they beheld 1473 με me; 4531 εσάλευσαν they shook 2776-1473 κεφαλάς αυτών their heads.   109:26   997 βοήθησόν Help 1473 μοι me, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 2532 και and 4982 σώσόν deliver 1473 με me 2596 κατά according to 3588 το   1656-1473 έλεός σου your mercy!   109:27   2532 και And 1097 γνώτωσαν let them know 3754 ότι that 3588 η   5495-1473 χειρ σου [2your hand 3778 αύτη 1this is]! 2532 και and 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 4160 εποίησας did 1473 αυτήν it.   109:28   2672 καταράσονται They shall curse 1473 αυτοί themselves, 2532 και but 1473 συ you 2127 ευλογήσεις shall bless. 3588 οι The 1881 επανιστάμενοί ones rising up against 1473 μοι me, 153 αισχυνθήτωσαν let them be ashamed! 3588 ο   1161 δε but 1401-1473 δούλός σου your servant 2165 ευφρανθήσεται shall be glad.   109:29   1746 ενδυσάσθωσαν Let [4put on 3588 οι 1the ones 1736.1 ενδιαβάλλοντές 2slandering 1473 με 3me] 1791 εντροπήν shame, 2532 και and 4016 περιβαλέσθωσαν let them put [2around 5613 ως 3as 1361.4 διπλοϊδα 4a garment 152-1473 αισχύνην αυτών 1their shame]!   109:30   1843 εξομολογήσομαι I will make acknowledgment 3588 τω to the 2962 κυρίω lord -- 4970 σφόδρα exceedingly. 1722 εν With 3588 τω   4750-1473 στόματί μου my mouth 2532 και and 1722 εν in 3319 μέσω the midst 4183 πολλών of many 134 αινέσω I will praise 1473 αυτόν him.   109:31   3754 ότι For 3936 παρέστη he stands 1537 εκ at 1188 δεξιών the right hand 3993 πένητος of the needy, 3588 του   4982 σώσαι to deliver 1537 εκ from 3588 των the ones 2614 καταδιωκόντων pursuing 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul.