Psalms 109:21

  109:21   2532 και And 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O Lord, 4160 ποίησον deal 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός σου your name, 3754 ότι for 5543 χρηστόν [2is gracious 3588 το   1656-1473 έλεός σου 1your mercy]!