Psalms 106

  106:Title   239 αλληλούϊα Alleluiah   106:1   1843 εξομολογείσθε Make acknowledgment 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 3754 ότι for 5543 χρηστός he is gracious; 3754 ότι for 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού is his mercy.   106:2   5100 τις Who 2980 λαλήσει shall speak 3588 τας the 1412.1 δυναστείας mighty deeds 3588 του of the 2962 κυρίου lord? 190.8 ακουστάς Audibly, 4160 ποιήσει who shall offer 3956 πάσας all 3588 τας   133-1473 αινέσεις αυτού his praises?   106:3   3107 μακάριοι Blessed are 3588 οι the ones 5442 φυλάσσοντες keeping 2920 κρίσιν equity, 2532 και and 4160 ποιούντες doing 1343 δικαιοσύνην righteousness 1722 εν in 3956 παντί every 2540 καιρώ season.   106:4   3403 μνήσθητι Remember 1473 ημών us, 2962 κύριε O lord, 1722 εν with 3588 τη the 2107 ευδοκία benevolence 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people! 1980 επίσκεψαι Visit 1473 ημάς us 1722 εν with 3588 τω   4992-1473 σωτηρίω σου your deliverance!   106:5   3588 του   1492 ιδείν To behold 1722 εν in 3588 τη the thing 5544 χρηστότητι gracious 3588 των   1588-1473 εκλεκτών σου of your chosen ones; 3588 του   2165 ευφρανθήναι to be glad 1722 εν in 3588 τη the 2167 ευφροσύνη gladness 3588 του   1484-1473 έθνους σου of your nation; 3588 του   1867 επαινείσθαι to applaud 3326 μετά with 3588 της   2817-1473 κληρονομίας σου your inheritance.   106:6   264 ημάρτομεν We sinned 3326 μετά with 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών our fathers; 457.1 ηνομήσαμεν we acted lawlessly; 91 ηδικήσαμεν we did wrong.   106:7   3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών Our fathers 1722 εν in * Αιγύπτω Egypt 3756 ου did not 4920 συνήκαν perceive 3588 τα   2297-1473 θαυμάσιά σου your wonders, 3756-3403 ουκ εμνήσθησαν they remembered not 3588 του the 4128 πλήθους magnitude 3588 του   1656-1473 ελέους σου of your mercy; 2532 και and 3893 παρεπίκραναν they rebelled 305 αναβαίνοντες while ascending 1722 εν unto 3588 τη the 2063 ερυθρά red 2281 θαλάσση sea.   106:8   2532 και And 4982 έσωσεν he delivered 1473 αυτούς them 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματος αυτού his name, 3588 του   1107 γνωρίσαι to make known 3588 την   1412.1-1473 δυναστείαν αυτού his might.   106:9   2532 και And 2008 επετίμησε he reproached 3588 τη the 2063 ερυθρά red 2281 θαλάσση sea, 2532 και and 3583 εξηράνθη it was dried up. 2532 και And 3594 ωδήγησεν he guided 1473 αυτούς them 1722 εν in 12 αβύσσω the deep 5613 ως as 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness.   106:10   2532 και And 4982 έσωσεν he delivered 1473 αυτούς them 1537 εκ out of 5495 χειρός the hand 3404 μισούντος of the one detesting; 2532 και and 3084 ελυτρώσατο he ransomed 1473 αυτούς them 1537 εκ out of 5495 χειρός the hand 2190 εχθρών of enemies.   106:11   2572 εκάλυψεν [2covered 5204 ύδωρ 1Water] 3588 τους the 2346 θλίβοντας ones afflicting 1473 αυτούς them; 1520 εις [2one 1537 εξ 3of 1473 αυτών 4them 3756 ουχ 1not] 5275 υπελείφθη was left behind.   106:12   2532 και And 4100 επίστευσαν they trusted 3588 τω in 3056-1473 λόγω αυτού his word; 2532 και and 1510.7.6 ήσαν they were 3588 την   133-1473 αίνεσιν αυτού his praise.   106:13   5035.1 ετάχυναν They hastened; 1950 επελάθοντο they forgot 3588 των   2041-1473 έργων αυτού his works; 3756 ουχ they did not 5278 υπέμειναν wait 3588 την   1012-1473 βουλήν αυτού for his counsel.   106:14   2532 και And 1937 επεθύμησαν they desired 1939 επιθυμίαν with desire 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness; 2532 και and 3985 επείρασαν they tested 3588 τον   2316 θεόν God 1722 εν in 504 ανύδρω a waterless place.   106:15   2532 και And 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς them 3588 το   155-1473 αίτημα αυτών their request; 1821 εξαπέστειλε he sent 4140 πλησμονήν fullness 1519 εις unto 3588 τας   5590-1473 ψυχάς αυτών their souls.   106:16   2532 και And 3949-* παρώργισαν Μωυσήν they provoked Moses to anger 1722 εν in 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp, 2532 και and * Ααρών Aaron 3588 τον the 39 άγιον holy one 2962 κυρίου of the lord.   106:17   455 ηνοίχθη [3opened 3588 η 1The 1093 γη 2earth] 2532 και and 2666 κατέπιε swallowed down * Δαθάν Dathan, 2532 και and 2572 εκάλυψεν covered over 1909 επί upon 3588 την the 4864 συναγωγήν congregation * Αβειρών of Abiram.   106:18   2532 και And 1572 εξεκαύθη [2was kindled 4442 πυρ 1fire] 1722 εν in 3588 τη   4864-1473 συναγωγή αυτών their congregation; 5395 φλοξ a flame 2705.1 κατέφλεξεν burnt up 268 αμαρτωλούς the sinners.   106:19   2532 και And 4160 εποίησαν they made 3448 μόσχον a calf 1722 εν in * Χωρήβ Horeb, 2532 και and 4352 προσεκύνησαν they did obeisance to 3588 τω the 1099.3 γλυπτώ carving.   106:20   2532 και And 236 ηλλάξαντο they changed 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτών their glory 1722 εν into 3667 ομοιώματι a representation 3448 μόσχου of a calf 2068 εσθίοντος eating 5528 χόρτον grass.   106:21   2532 και And 1950 επελάθοντο they forgot 3588 του the 2316 θεού God, 3588 του the 4982 σώζοντος one delivering 1473 αυτούς them, 3588 του the 4160 ποιήσαντος one doing 3173 μεγάλα great things 1722 εν in * Αιγύπτω Egypt;   106:22   2297 θαυμάσια wonders 1722 εν in 1093 γη the land * Χαμ of Ham; 5398 φοβερά fearful things 1909 επί at 2281 θαλάσσης [2sea 2063 ερυθράς 1the red].   106:23   2532 και And 2036 είπε he spoke 3588 του   1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1473 αυτούς them, 1508 ει μη unless * Μωυσής Moses 3588 ο   1588-1473 εκλεκτός αυτού his chosen one 2476 έστη stood 1722 εν among 3588 τη the 2351.5 θραύσει devastation 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him, 3588 του   654 αποστρέψαι to turn 3588 τον   2372-1473 θυμόν αυτού his rage 3588 του   3361 μη to not 1842 εξολοθρεύσαι utterly destroy 1473 αυτούς them.   106:24   2532 και And 1847 εξουδένωσαν they treated [3with contempt 1093 γην 2land 1938.1 επιθυμητήν 1the desirable]; 3756 ουκ they did not 4100 επίστευσαν trust 3588 τω in 3056-1473 λόγω αυτού his word.   106:25   2532 και And 1111 εγόγγυσαν they grumbled 1722 εν in 3588 τοις   4638-1473 σκηνώμασιν αυτών their tents; 3756 ουκ they did not 1522 εισήκουσαν listen to 3588 της the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord.   106:26   2532 και And 1869 επήρε he lifted up 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them, 3588 του   2598 καταβαλείν to throw 1473 αυτούς them down 1722 εν into 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness;   106:27   2532 και and 3588 του   2598 καταβαλείν to throw down 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτών their seed 1722 εν into 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 1287 διασκορπίσαι to disperse 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 ταις the 5561 χώραις places.   106:28   2532 και And 5055 ετελέσθησαν they were initiated 3588 τω to * Βεελφεγώρ Baal-peor, 2532 και and 2068 έφαγον they ate 2378 θυσίας a sacrifice 3498 νεκρών of the dead.   106:29   2532 και And 3947 παρώξυναν they provoked 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τοις   2006.1-1473 επιτηδεύμασιν αυτών their practices; 2532 και and 4129 επληθύνθη [3was multiplied 1722 εν 4among 1473 αυτοίς 5them 3588 η 1the 4431 πτώσις 2blow].   106:30   2532 και And 2476-* έστη Φινεές Phinehas stood 2532 και and 1837.2 εξιλάσατο made atonement, 2532 και and 2869 εκόπασεν [3was abated 3588 η 1the 2351.5 θραύσις 2devastation].   106:31   2532 και And 3049 ελογίσθη it was imputed 1473 αυτώ to him 1519 εις for 1343 δικαιοσύνην righteousness, 1519 εις for 1074 γενεάν generation 2532 και and 1074 γενεάν generation, 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon.   106:32   2532 και And 3949-1473 παρώργισαν αυτόν they provoked him to anger 1909 επί at 5204 ύδατος Water 485 αντιλογίας of Dispute; 2532 και and 2559 εκακώθη evil was inflicted upon * Μωυσής Moses 1223 δι΄ because of 1473 αυτούς them;   106:33   3754 ότι for 3893 παρεπίκραναν they greatly embittered 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού his spirit, 2532 και and 1291 διέστειλεν he drew apart 1722 εν with 3588 τοις   5491-1473 χείλεσιν αυτού his lips.   106:34   3756 ουκ They did not 1842 εξωλόθρευσαν utterly destroy 3588 τα the 1484 έθνη nations 3739 α which 2036-2962 είπε κύριος the lord told 1473 αυτοίς to them.   106:35   2532 και And 3396 εμίγησαν they mixed 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 3129 έμαθον learned 3588 τα   2041-1473 έργα αυτών their works.   106:36   2532 και And 1398 εδούλευσαν they served 3588 τοις   1099.3-1473 γλυπτοίς αυτών their carvings, 2532 και and 1096 εγενήθη it became 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 4625 σκάνδαλον a cause of offence.   106:37   2532 και And 2380 έθυσαν they sacrificed 3588 τους   5207-1473 υιούς αυτών their sons 2532 και and 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας αυτών their daughters 3588 τοις to the 1140 δαιμονίοις demons;   106:38   2532 και and 1632 εξέχεαν they poured out 129 αίμα [2blood 121 αθώον 1innocent] -- 129 αίμα the blood 5207-1473 υιών αυτών of their sons 2532 και and 2364 θυγατέρων daughters 3739 ων whom 2380 έθυσαν they sacrificed 3588 τοις to the 1099.3 γλυπτοίς carvings * Χαναάν of Canaan. 2532 και And 5407.1 εφονοκτονήθη [3was polluted with murder 3588 η 1the 1093 γη 2land] 1722 εν by 3588 τοις their 129 αίμασι blood,   106:39   2532 και and 3392 εμιάνθη it was defiled 1722 εν by 3588 τοις   2041-1473 έργοις αυτών their works. 2532 και And 4203 επόρνευσαν they committed harlotry 1722 εν by 3588 τοις   2006.1-1473 επιτηδεύμασιν αυτών their practices.   106:40   2532 και And 3710 ωργίσθη [2was provoked to anger 2372 θυμώ 3in rage 2962 κύριος 1the lord] 1909 επί against 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people; 2532 και and 948 εβδελύξατο he abhorred 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού his inheritance.   106:41   2532 και And 3860 παρέδωκεν he delivered 1473 αυτούς them 1519 εις into 5495 χείρας the hands 2190 εχθρών of enemies, 2532 και and 2961 εκυρίευσαν [4dominated 1473 αυτών 5them 3588 οι 1the 3404 μισούντες 2ones detesting 1473 αυτούς 3them].   106:42   2532 και And 2346 έθλιψαν [2afflicted 1473 αυτούς 3them 3588 οι   2190-1473 εχθροί αυτών 1their enemies], 2532 και and 5013 εταπεινώθησαν they were humbled 5259 υπό under 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτών their hands.   106:43   4121.1 πλεονάκις Many times 4506 ερρύσατο he rescued 1473 αυτούς them, 1473-1161 αυτοί δε but they 3893 παρεπίκραναν greatly embittered 1473 αυτόν him 1722 εν by 3588 τη   1012-1473 βουλή αυτών their counsel, 2532 και and 5013 εταπεινώθησαν they were humbled 1722 εν in 3588 ταις   458-1473 ανομίαις αυτών their lawless deeds.   106:44   2532 και And 1492-2962 είδε κύριος the lord beheld 1722 εν in 3588 τω   2346-1473 θλίβεσθαι αυτούς their being afflicted 1722 εν while at 3588 τω the 1473 αυτόν same time 1522 εισακούσαι listening to 3588 της   1162-1473 δεήσεως αυτών their supplication.   106:45   2532 και And 3403 εμνήσθη he remembered 3588 της   1242-1473 διαθήκης αυτού his covenant, 2532 και and 3338 μετεμελήθη repented 2596 κατά according to 3588 το the 4128 πλήθος magnitude 3588 του   1656-1473 ελέους αυτού of his mercy.   106:46   2532 και And 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτούς them 1519 εις over for 3628 οικτιρμούς compassions 1726 εναντίον before 3956 πάντων all 3588 των the 162 αιχμαλωτευσάντων ones having captured 1473 αυτούς them.   106:47   4982 σώσον Deliver 1473 ημάς us, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God, 2532 και and 1996 επισυνάγαγε assemble 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 3588 των the 1484 εθνών nations! 3588 του   1843 εξομολογήσασθαι to acknowledge 3588 τω   3686 ονόματί [3name 1473 σου 1your 3588 τω   39 αγίω 2holy]; 3588 του   1460.2 εγκαυχάσθαι to boast 1722 εν in 3588 τη   133-1473 αινέσει σου your praise.   106:48   2128 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 575 από from 3588 του the 165 αιώνος eon 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon. 2532 και And 2046 ερεί [4shall say 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people], 1096 γένοιτο May it be. 1096 γένοιτο May it be.