Proverbs 15

  15:1   3709 οργή Anger 622 απόλλυσι destroys 2532 και even 5429 φρονίμους the intelligent; 612-1161 απόκρισις δε but the answer 5283.2 υποπίπτουσα of a penitent man 654 αποστρέφει returns 2372 θυμόν rage; 3056 λόγος [3word 1161 δε 1but 3077.1 λυπηρός 2a distressing] 1453 εγείρει raises up 3709 οργάς angers.   15:2   1100 γλώσσα The tongue 4680 σοφών of the wise 2570 καλά [2of good 1987 επίσταται 1has knowledge]; 4750-1161 στόμα δε but the mouth 878 αφρόνων of fools 312 αναγγέλλει announces 2556 κακά evils.   15:3   1722 εν In 3956 παντί every 5117 τόπω place 3788 οφθαλμοί the eyes 2962 κυρίου of the lord 4648 σκοπεύουσι watch 2556 κακούς [2bad 5037 τε 1both] 2532 και and 18 αγαθούς good.   15:4   2392 ίασις The healing 1100 γλώσσης tongue 1186 δένδρον is a tree 2222 ζωής of life, 3588-1161 ο δε and the 4933 συντηρών one preserving 1473 αυτήν it 4130 πλησθήσεται shall be filled 4151 πνεύματος of spirit.   15:5   878 άφρων A fool 3456 μυκτηρίζει sneers at 3809 παιδείαν the instruction 3962 πατρός of his father; 3588-1161 ο δε but the 5442 φυλάσσων one keeping 1785 εντολάς his commandments 3835 πανουργότερος is more astute. 1722 εν In 4121 πλεοναζούση superabundant 1343 δικαιοσύνη righteousness 2479 ισχύς [2strength 4183 πολλή 1is abundant]; 3588-1161 οι δε but the 765 ασεβείς impious 3649.2 ολόρριζοι entirely rooted 1537 εκ from 1093 γης the earth 622 απολούνται shall be destroyed.   15:6   3624 οίκοις In the houses 1342 δικαίων of the just 2479 ισχύς [2strength 4183 πολλή 1is much]; 2590-1161 καρποί δε but the fruits 765 ασεβών of the impious 3643.4 ολούνται shall be destroyed.   15:7   5491 χείλη The lips 4680 σοφών of the wise 1210 δέδεται are bound 144 αισθήσει by good sense; 2588-1161 καρδίαι δε but the hearts 878 αφρόνων of fools 3756 ουκ are not 804 ασφαλείς safe.   15:8   2378 θυσίαι The sacrifices 765 ασεβών of the impious 946 βδέλυγμα are an abomination 2962 κυρίω to the lord; 2171-1161 ευχαί δε but the vows 2720 κατευθυνόντων of the ones going straight 1184 δεκταί are accepted 3844 παρ΄ by 1473 αυτώ him.   15:9   946 βδέλυγμα [3are an abomination 2962 κυρίω 4to the lord 3598 οδοί 1The ways 765 ασεβούς 2of the impious]; 1377 διώκοντας [2the ones pursuing 1343 δικαιοσύνην 3righteousness 25 αγαπά 1he loves].   15:10   3809 παιδεία The instruction 172 ακάκου of the guileless 1107 γνωρίζεται is made known 5259 υπό by 3588 των the 3935 παριόντων ones passing by; 3588-1161 οι δε but the ones 3404 μισούντες detesting 1650 ελέγχους reproofs 5053 τελευτώσιν come to an end 151.1 αισχρώς disgracefully.   15:11   86 άδης Hades 2532 και and 684 απώλεια destruction 5318 φανερά are made apparent 3844 παρά by 2962 κυρίω the lord; 4459 πως how 3780 ουχί not 2532 και also 3588 αι the 2588 καρδίαι hearts 3588 των of 444 ανθρώπων men?   15:12   3756 ουκ [2shall not 25 αγαπήσει 3love 521 απαίδευτος 1The uninstructed] 3588 τους the ones 1651 ελέγχοντας reproving 1473 αυτόν him; 3326-1161 μετά δε and with 4680 σοφών the wise 3756 ουχ he shall not 3656 ομιλήσει consort.   15:13   2588 καρδίας With the heart 2165 ευφραινομένης being glad 4383 πρόσωπον the face 2281.1 θάλλει flourishes; 1722 εν [3in 1161 δε 1but 3077 λύπαις 4distresses 1510.6 ούσης 2being] 4658.1 σκυθρωπάζει it looks downcast.   15:14   2588 καρδία [2heart 3717 ορθή 1An upright] 2212 ζητεί seeks 144 αίσθησιν perception; 4750 στόμα δε but the mouth 521 απαιδεύτων of the uninstructed 1097 γνώσεται shall know 2556 κακά evils.   15:15   3956 πάντα All 3588 τον the 5550 χρόνον time 3588 οι the 3788 οφθαλμοί eyes 3588 των   2556 κακών of evil ones 4327 προσδέχονται favorably receive 2556 κακά evil things; 3588-1161 οι δε but the 18 αγαθοί good 2270 ησυχάζουσι [2tranquil 1275 διαπαντός 1are always].   15:16   2908 κρείσσον Better 3397 μικρά a small 3310 μερίς portion 3326 μετά with 5401 φόβου the fear 2962 κυρίου of the lord; 2228 η than 2344 θησαυροί [2treasures 3173 μεγάλοι 1great] 3326 μετά with 869.1 αφοβίας fearlessness.   15:17   2908 κρείσσων Better 3579.2 ξενισμός hospitality 3001 λαχάνων of vegetables 4314 προς with 5373 φιλίαν friendship 2532 και and 5484 χάριν favor, 2228 η than 3864.3 παράθεσις a fete 3448 μόσχων of calves 3326 μετά with 2189 έχθρας hatred.   15:18   435 ανήρ A man 2373.1 θυμώδης inclined to rage 3903 παρασκευάζει makes preparations 3163 μάχας for battle; 3115.1-1161 μακρόθυμος δε but a lenient man 2532 και [2even 3588 την 3the 3195 μέλλουσαν 4one about to go to battle 2670.2 καταπραύνει 1soothes]. 3115.1 μακρόθυμος The lenient 435 ανήρ man 2677.2 κατασβέσει shall extinguish 2920 κρίσεις litigations; 3588-1161 ο δε but the 765 ασεβής impious 1453 εγείρει raises them 3123 μάλλον rather.   15:19   3598 οδοί The ways 104.2 αεργών of the idle 4766 εστρωμέναι make a bed 173 ακάνθαις in thorn-bushes; 3588-1161 αι δε but the 3588 των ways of the 406.2 ανδρείων vigorous 5147.1 τετριμμέναι are very busy.   15:20   5207 υιός [2son 4680 σοφός 1A wise] 2165 ευφραίνει gladdens 3962 πατέρα a father; 5207 υιός [3son 1161 δε 1but 878 άφρων 2a foolish] 3456 μυκτηρίζει sneers at 3384-1473 μητέρα αυτού his mother.   15:21   453 ανοήτου [2of an unthinking man 5147 τρίβοι 1The roads] 1729 ενδεείς are lacking 5424 φρενών of sense; 435 ανήρ [3man 1161 δε 1but 5429 φρόνιμος 2an intelligent 2720 κατευθύνων 5in a straightened way 4198 πορεύεται 4goes].   15:22   5250.1 υπερτίθενται [5procrastinate 3053 λογισμούς 6by devices 3588 οι 1The ones 3361 μη 2not 5091 τιμώντες 3honoring 4892 συνέδρια 4the sanhedrins]; 1722-1161 εν δε but in 2588 καρδίαις the hearts 1011 βουλευομένων of ones counseling 3306 μένει abides 1012 βουλή counsel;   15:23   3766.2 ου μη for in no way 5219 υπακούση shall [2obey 3588 ο   2556 κακός 1an evil man] 1473 αυτή it; 3762.1 ουδε μη nor 2036 είπη shall he say 2539.1 καίριόν [2timely 5100 τι 1anything], 2532 και even for 2570 καλόν [3good 3588 τω 1the 2839 κοινώ 2common].   15:24   3598 οδοί [3are ways 2222 ζωής 4of life 1270 διανοήματα 1The thoughts 4908 συνετού 2of the discerning]; 2443 ίνα that 1578 εκκλίνας turning aside 1537 εκ from 3588 του   86 άδου Hades 4982 σωθή he should be delivered.   15:25   3624 οίκους [3the houses 5197 υβριστών 4of the arrogant 2686.2 κατασπά 2tears down 2962 κύριος 1The lord]; 4741-1161 εστήρισε δε and he supports 3725 όριον the boundary 5503 χήρας of the widow.   15:26   946 βδέλυγμα [3is an abomination 2962 κυρίω 4to the lord 3053 λογισμός 1The devise 94 άδικος 2of the unjust]; 53 αγνών [3of the pure 1161 δε 1but 4488.1 ρήσεις 2the sayings] 4586 σεμναί are serious.   15:27   1841.4 εξόλλυσιν [3totally ruins 1438 εαυτόν 4himself 3588 ο 1The 1434.2 δωρολήπτης 2one receiving bribes]; 3588-1161 ο δε but the 3404 μισών one detesting 1435 δώρων [2of bribes 3028 λήψεις 1the receipts] 4982 σώζεται is delivered. 1654 ελεημοσύναις Charity 2532 και and 4102 πίστεσιν trust 599.6 αποκαθαίρονται clear away 266 αμαρτίαι sins; 3588-1161 τω δε and the 5401 φόβω fear 2962 κυρίου of the lord 1578 εκκλίνει turns aside 3956 πας every one 575 από from 2556 κακού evil.   15:28   2588 καρδίαι The hearts 1342 δικαίων of the just 3191 μελετώσι meditate 4102 πίστεις trust; 4750-1161 στόμα δε but the mouth 765 ασεβών of the impious 611 αποκρίνεται answers 2556 κακά evil things. 1184 δεκταί [4are acceptable 3844 παρά 5with 2962 κυρίω 6the lord 3598 οδοί 1The ways 435 ανδρών 3men 1342 δικαίων 2of just]; 1223-1161 διά δε and through 1473 αυτών them 2532 και even 3588 οι   2190 εχθροί enemies 5384 φίλοι [2friends 1096 γίνονται 1become].   15:29   3112 μακράν [2is far 566 απέχει 3at a distance 3588 ο   2316 θεός 1God] 575 από from 765 ασεβών the impious; 2171-1161 ευχαίς δε but vows 1342 δικαίων of just ones 1873 επακούει he heeds. 2908 κρείσσων Better 3641 ολίγη are few 3028 λήψις receipts 3326 μετά with 1343 δικαιοσύνης righteousness, 2228 η than 4183 πολλά abundant 1081 γεννήματα produce 3326 μετά with 93 αδικίας injustice.   15:30   2334 θεωρών [2viewing 3788 οφθαλμός 1The eye] 2570 καλά good 2165 ευφραίνει gladdens 2588 καρδίαν the heart; 5345 φήμη [3reputation 1161 δε 1and 18 αγαθή 2a good] 4084.1 πιαίνει fattens 3747 οστά the bones.   15:31   3588 ο The one 1521 εισάκουων hearing 1650 ελέγχους reproofs 2222 ζωής of life 1722 εν [2in 3319 μεσω 3the midst 4680 σοφών 4of the wise 835 αυλισθησέται 1shall lodge].   15:32   3739 ος The one who 683 απωθείται thrusts away 3809 παιδείαν instruction 3404 μισεί detests 1438 εαυτόν himself; 3588-1161 ο δε but the one 5083 τηρών giving heed to 1650 ελέγχους reproofs 25 αγαπά loves 5590-1473 ψυχήν αυτού his life.   15:33   5401 φόβος The fear 2962 κυρίου of the lord 3809 παιδεία is instruction 2532 και and 4678 σοφία wisdom; 2532 και and 746 αρχή the sum 1391 δόξης of glory 611 αποκριθήσεται shall be the response 1473 αυτή for it. 4313 προπορεύεται [3go before 1161 δε 1But 5011 ταπεινοίς 2the humble] 1391 δόξα glory;