Job 20

  20:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Σωφάρ Sophar 3588 ο the * Μιναίος Minean 3004 λέγει says,   20:2   3756 ουχ Not 3779 ούτως so far 5274 υπελάμβανον have I undertook 471 αντερείν to contradict 1473 σε you 3778 ταύτα in these things, 2532 και and 3780 ουχί neither 4920 συνίετε do you perceive 3123 μάλλον more 2228 η than 1473 εγώ I.   20:3   3809 παιδείαν [2instruction 1791-1473 εντροπής μου 3for making me ashamed 191 ακούσομαι 1I will hearken to]; 2532 και and 4151 πνεύμα the spirit 1537 εκ of 3588 της   4907 συνέσεως understanding 611 αποκρίνεταί answers 1473 μοι me.   20:4   3361 μη Have 3778 ταύτα [2these things 1097 έγνως 1you known] 575 από from 3588 του the 2089 έτι yet 575 αφ΄ of 3739 ου which time 5087 ετέθη [2was put 444 άνθρωπος 1man] 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth?   20:5   2167-1063 ευφροσύνη γαρ For the gladness 765 ασεβών of the impious 4430 πτώμα [2downfall 1808.1 εξαίσιον 1is an extraordinary]; 5487.1-1161 χαρμονή δε and a cause for joy 3892.1 παρανόμων of the lawbreakers 684 απώλεια is destruction.   20:6   1437 εάν If 305 αναβή [3should ascend 1519 εις 4into 3772 ουρανόν 5heaven 1473 αυτού 1his 3588 τα   1435 δώρα 2gifts], 3588 η   1161 δε and 2378-1473 θυσία αυτού his sacrifice 3509 νεφών [2the clouds 680 άψηται 1should touch];   20:7   3752-1063 όταν γαρ for whenever 1380 δοκή he should seem 2235 ήδη already 2688.1 κατεστηρίχθαι firmly fixed, 5119 τότε then 1519 εις [2unto 5056 τέλος 3the end 622 απολείται 1he shall perish]; 3588-1161 οι δε and the ones 1492 ειδότες knowing 1473 αυτόν him 2046 ερούσι shall say, 4226 που Where 1510.2.3 εστιν is he?   20:8   5618 ώσπερ As if 1798 ενύπνιον a dream 1600 εκπετασθέν spreading forth, 3766.2 ου μη in no way 2147 ευρεθή shall he be found; 4072-1161 έπτη δε so he flys 5618 ώσπερ as if 5335.1 φάσμα [2manifestation 3563.1 νυκτερινόν 1a nightly].   20:9   3788 οφθαλμός The eye 3849.2 παρέβλεψε overlooked, 2532 και and 3756 ου does not 4369 προσθήσει proceed, 2532 και and 3765 ουκ έτι [2no longer 4357.2 προσνοήσει 3pays attention to 1473 αυτόν 4him 3588 ο   5117-1473 τόπος αυτού 1his place].   20:10   3588 τους   5207-1473 υιούς αυτού [4his sons 3643.4 ολέσαισαν 1May 3destroy 2276 ήττονες 2his inferiors], 3588 αι   1161 δε and 5495-1473 χείρες αυτού may his hands 4450.1 πυρσεύσαισαν light the fire 3601 οδύνας of griefs.   20:11   3747-1473 οστά αυτού His bones 1705 ενεπλήσθησαν were filled 3503-1473 νεότητος αυτού with the vigor of his youth, 2532 και and 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 1909 επί 4upon 5560.1 χώματος 5the embankment 2837 κοιμηθήσεται 1it shall go to bed].   20:12   1437 εάν Though 1098.2 γλυκανθή [2should be sweet 1722 εν 3in 4750-1473 στόματι αυτού 4his mouth 2549 κακία 1evil], 2928 κρύψει he shall hide 1473 αυτήν it 5259 υπό under 3588 την   1100-1473 γλώσσαν αυτού his tongue,   20:13   3756 ου and he shall not 5339 φείσεται spare 1473 αυτής it, 2532 και and 3756 ουκ will not 1459 εγκαταλείψει abandon 1473 αυτήν it, 2532 και but 4863 συνάξει brings 1473 αυτήν it 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 του   2995-1473 λάρυγγος αυτού of his throat.   20:14   2532 και Yet 3766.2 ου μη in no way 1410 δυνηθή shall he be able 997 βοηθήσαι to help 1438 εαυτώ himself; 5521 χολή the bile 785 ασπίδος of an asp 1722 εν is in 1064-1473 γαστρί αυτού his belly.   20:15   4149 πλούτος His riches 95 αδίκως unjustly 4863 συναγόμενος brought together 1828.1 εξεμεθήσεται shall be vomited forth. 1537 εξ From out of 3614-1473 οικίας αυτού his house 1828-1473 εξελκύσει αυτόν [2shall drag him away 32 άγγελος 1an angel].   20:16   2372 θυμόν [3the rage 1161 δε 1And 1404 δρακόντων 4of dragons 2337 θηλάσειεν 2may he nurse]; 337 ανέλοι [2may 5do away with 1161 δε 1and 1473 αυτόν 6him 1100 γλώσσα 3the tongue 3789 όφεως 4of a serpent].   20:17   3361 μη May he not 1492 ίδοι behold 272.1 άμελξιν the milking 3541.1 νομάδων of grazing animals, 3366 μηδέ nor 3542 νομάς the pastures 3192 μέλιτος of honey 2532 και and 1016.2 βουτύρου butter.   20:18   1519 εις For 2756 κενά [3in emptiness 2532 και 4and 3152 μάταια 5vanity 2872 εκοπίασε 1he tired 4149 πλούτον 2for riches], 1537 εξ of 3739 ου which 3756 ου he shall not 1089 γεύσεται taste; 5618 ώσπερ it is as if 4764.1 στρίφνος tough, 268.2 αμάσητος unchewable, 180.1 ακατάποτος and impotable.   20:19   4183 πολλών [4of many 1063 γαρ 1For 102 αδυνάτων 5of the disabled 3624 οίκους 3the houses 2345.4 έθλασε 2he crushed]; 1244.1-1161 δίαιταν δε and a habitation 726 ήρπασε he seized by force, 2532 και and 3756-2476 ουκέστησεν he established it not.   20:20   3756-1510.2.3 ουκ έστιν [3is not 1473 αυτού 1His 4991 σωτηρία 2safety] 3588 τοις in the 5224 υπάρχουσιν possessions; 1722 εν by 1939-1473 επιθυμία αυτού his desire 3756 ου he will not 4982 σωθήσεται escape.   20:21   3756-1510.2.3 ουκ εστιν There is no 5274.1 υπόλειμμα leftover 3588 τοις   1033-1473 βρώμασιν αυτού of his foods; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 3756 ουκ [3shall not 435.2 ανθήσει 4bloom 1473 αυτού 1his 3588 τα   18 αγαθά 2good things].   20:22   3752-1161 όταν δε And whenever 1380 δοκή it should seem 2235 ήδη urgent 4137 πεπληρώσθαι to accomplish something, 2346 θλιβήσεται he shall be afflicted; 3956-1161 πάσα δε and all 318 ανάγκη distress 1909 επ΄ [2upon 1473 αυτόν 3him 1904 επελεύσεται 1shall come].   20:23   1487-1513 ει πως If by any means 4137 πληρώσαι he might fill 1064-1473 γαστέρα αυτού his belly, 1883.4 επαποστείλαι let God send as a successor 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him 2372 θυμόν the rage 3709 οργής of anger; 3538 νίψαι may [2wash 1909 επ΄ 3over 1473 αυτόν 4him 3601 οδύνας 1griefs].   20:24   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 4982 σωθή shall he be delivered 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 4604 σιδήρου of iron; 5103.1 τρώσαι may [3pierce 1473 αυτόν 4him 5115 τόξον 1the bow 5469.3 χάλκειον 2of brass];   20:25   1326.7 διεξέλθοι [2may 4go completely 1161 δε 1and 1223 διά 5through 4983-1473 σώματος αυτού 6his body 956 βέλος 3the arrow]; 798 άστρα [3the stars 1161 δε 1and 1722 εν 5on 1244.1-1473 διαίταις αυτού 6his habitation 4043 περιπατήσαισαν 2may 4walk]; 1909 επ΄ [2upon 1473 αυτώ 3him 5401 φόβοι 1may fears be].   20:26   3956 παν [3all 1161 δε 1And 4655 σκότος 4darkness 1473 αυτώ 6for him 5278 υπομείναι 2may 5wait]; 2719 κατέδεται [3shall devour 1473 αυτόν 4him 4442 πυρ 2fire 183.2 άκαυστον 1inextinguishable]; 2559 κακώσαι [2may 4inflict evil on 1161 δε 1and 1473 αυτού 5his 1907.2 επήλυτος 3a stranger] 3588 τον   3624 οίκον house.   20:27   343 ανακαλύψαι [2may 5uncover 1161 δε 1And 1473 αυτού 6his 3588 ο 3the 3772 ουρανός 4heaven] 3588 τας   458 ανομίας lawless deeds; 1093-1161 γη δε and the earth 1881 επανασταίη rise up against 1473 αυτώ him.   20:28   1670 ελκύσαι May [2draw 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού 3his house 684 απώλεια 1destruction] 1519 εις unto 5056 τέλος the end; 2250 ημέρα [2the day 3709 οργής 3of anger 1904 επέλθοι 1may] come upon 1473 αυτώ him.   20:29   3778 αύτη This is 3588 η the 3310 μερίς portion 444 ανθρώπου [2man 765 ασεβούς 1of an impious] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 2933 κτήμα the possession 5224 υπαρχόντων of his substance 1473 αυτώ given to him 3844 παρά by 3588 του the 1985 επισκόπου overseer.