Job 19

  19:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Ιωβ Job 3004 λέγει says,   19:2   2193-5100 έως τίνος For how long 1464.1 έγκοπον [3weary 4160 ποιήσετε 1will you make 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 2my soul], 2532 και and 2507 καθαιρείτέ demolish 1473 με me 3056 λόγοις with words? 1097 γνώτε Know 3440 μόνον only! 3754 ότι that 3588 ο   2962 κύριος the lord 4160 εποίησέ did 1473-3779 με ούτως thus with me.   19:3   2635 καταλαλείτέ You speak ill 1473 μου of me; 3756 ουκ not 153 αισχυνόμενοί being ashamed 1473 με by me, 1945 επίκεισθέ you press upon 1473 μοι me.   19:4   3483 ναι Yes 1211 δη indeed, 1909 επ΄ in 225 αληθείας truth 1473 εγώ I 4105 επλανήθην was misled, 3844 παρ΄ [4in 1473 εμοί 5me 1161 δε 1and 835 αυλίζεται 3lodges 4108 πλάνος 2delusion], 2980 λαλήσαι to speak 4487 ρήμα a word 3739 α which 3756-1163 ουκ έδει must not be said; 3588 τα   1161 δε but 4487-1473 ρήματά μου my words 4105 πλανάται mislead, 2532 και and 3756 ουκ are not 1909 επί in 2540 καιρού time.   19:5   1436-1161 έα δε But alas, 3754 ότι for 1909 επ΄ [2against 1473 εμοί 3me 3170 μεγαλύνεσθε 1you magnify yourselves], 1724.2-1161 ενάλλεσθε δε and you assail 1473 μοι me 3681 ονείδει in scorn.   19:6   1097 γνώτε Know 3767 ουν then! 3754 ότι that 3588 ο the 2962 κύριος lord 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 5015 ταράξας disturbing; 3794 οχύρωμα [3fortress 1161 δε 1and 1473 αυτού 2his 1909 επ΄ 5against 1473 εμέ 6me 5312 ύψωσεν 4he raised up high].   19:7   2400 ιδού Behold, 1070 γελώ I laugh 3681 ονείδει at scorn, 2532 και and 3756-2980 ου λαλήσω I shall not speak; 2896 κεκράξομαι I shall have cried out, 2532 και and 3759.1 ουδαμού not at all 2917 κρίμα is there judgment.   19:8   2945 κύκλω [2round about 4039.1 περιωκοδόμημαι 1I have been enclosed], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1224 διαβώ shall I pass over; 1909 επί [3upon 4383-1473 πρόσωπου μου 4my face 4655 σκότος 2darkness 5087 έθετο 1he put].   19:9   3588-1161 την δε And the 1391 δόξαν glory 1473 μου of mine 575 απ΄ [2from 1473 εμού 3me 1562 εξέδυσεν 1he took off], 851-1161 αφείλε δε and removed 4735 στέφανον the crown 575 από from 2776-1473 κεφαλής μου my head.   19:10   1288-1473 διέσπασέ με He pulled me apart 2945 κύκλω round about, 2532 και and 3634.2 ωχόμην I am set out; 1581-1161 εξέκοψε δε and he cut down 5618 ώσπερ [2as if 1186 δένδρον 3a tree 3588 την   1680-1473 ελπίδα μου 1my hope].   19:11   1171 δεινώς [4awfully 1161 δε 1And 1473 μοι 3me 3709 οργή 5in anger 5530 εχρήσατο 2he treated], 2233-1161 ηγήσατο δε and he led 1473 με me 5618 ώσπερ as if 2190 εχθρόν an enemy.   19:12   3661-1161 ομοθυμαδόν δε And with one accord 2064 ήλθον [2came 3588 τα   3986.2-1473 πειρατήρια αυτού 1his marauders] 1909 επ΄ against 1473 εμοί me; 3588 τοις in 3598-1473 οδοίς μου my ways 2944 εκύκλωσάν [2encircled 1473 με 3me 1455 εγκάθετοι 1ones lying in wait].   19:13   575-1473 απ΄ εμού [4me 80 αδελφοί 2brothers 1473 μου 1My 868 απέστησαν 3left]; 1097 έγνωσαν they know 245 αλλοτρίους strangers 2228 η rather than 1473 εμέ me; 5384 φίλοι [3friends 1161 δε 1and 1473 μου 2my 415 ανελεήμονες 5unmerciful 1096 γεγόνασιν 4have become].   19:14   3756 ου [5not to know 4364 προσεποιήσαντό 4pretend 1473 με 6me 3588 οι 1The ones 1451 εγγύτατοί 2near 1473 μου 3me], 2532 και and 3588 οι the ones 1492 ειδότες knowing 1473 μου my 3588 το   3686 όνομα name 1950 επελάθοντό forgot 1473 μου me.   19:15   1069 γείτονες As for the neighbors 3614 οικίας of the house, 2321.1 θεράπαιναι [3female attendants 5037 τε 1and also 1473 μου 2my], 241-1510.7.1 αλλογενής ήμην I was foreign 1726 εναντίον before 1473 αυτών them.   19:16   2324 θεράποντά [2attendant 1473-2564 μου εκάλεσα 1I called my], 2532 και and 3756-5219 ουχ υπήκουσε he obeyed not; 4750 στόμα [3mouth 1161 δε 1and 1473 μου 2my] 1189 εδέετο beseeched him.   19:17   2532 και And 2427.2 ικέτευον I entreated 3588 την   1135-1473 γυναίκά μου my wife; 4341-1161 προσεκαλούμην δε and I called -- 2850.1 κολακεύων flattering 5207 υιούς the sons 3825.2-1473 παλλακίδων μου of my concubines.   19:18   3588-1161 οι δε But they 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνά 4eon 1473-638.1 με απεποιήσαντο 1undid me]; 3752 όταν whenever 450 αναστώ I rise up, 2596 κατ΄ [2against 1473 εμού 3me 2980 λαλούσιν 1they speak].   19:19   948 εβδελύξαντό [4abhorred 1473 με 5me 3588 οι 1The ones 1492 ειδότες 2knowing 1473 με 3me]; 3739 ους whom 1211 δη indeed 25 ηγαπήκειν I had loved, 1881 επανέστησάν rose up against 1473 μοι me.   19:20   1722 εν [3in 1192-1473 δέρματί μου 4my skin 4595 εσάπησαν 2festers 3588 αι   4561-1473 σάρκες μου 1My flesh]; 3588 τα   1161 δε and the things 3747-1473 οστά μου of my bones 1722 εν [2in 3599 οδούσιν 3teeth 2192 έχεται 1are held].   19:21   1653 ελεήσατέ Show mercy 1473 με on me, 1653 ελεήσατέ show mercy 1473 με on me, 5599 ω O 5384 φίλοι friends! 5495 χειρ [3the hand 1063 γαρ 1for 2962 κυρίου 4of the lord 3588 η   680 αψαμένη 5touching 1473 μου 6me 1510.2.3 εστί 2it is].   19:22   1302-1161 διατί δε And why 1473-1377 με διώκετε do you pursue me 5618 ώσπερ as 2532 και also 3588 ο the 2962 κύριος lord, 575 από [4with 1161 δε 1and 4561-1473 σαρκών μου 5my flesh 3756 ουκ 2you are not 1705 εμπίπλασθε 3filled up]?   19:23   5100-1063-302 τις γαρ αν For what that 1325 δοίη [2might be given 1125 γραφήναι 3to be written 3588 τα   4487-1473 ρήματά μου 1my words], 5087-1161 τεθήναι δε and to put 1473 αυτά them 1722 εν in 975 βιβλίω a scroll 1519 εις for 3588 τον the 165 αιώνα eon;   19:24   1722 εν written with 1123.1 γραφείω a stylus 4603 σιδηρώ of iron 2532 και and 3432.1 μολίβδω on lead, 2228 η or 1722 εν [2on 4073 πέτραις 3a rock 1448.2 εγγλυφήναι 1being engraved].   19:25   1492-1063 οίδα γαρ For I know 3754 ότι that 104.1 αένναος [6everlasting 1510.2.3 εστιν 5is 3588 ο 1the one 1590 εκλύειν 3to enfeeble 1473 με 4me 3195 μέλλων 2being about] 1909 επί upon 1093 γης the earth,   19:26   450 αναστήσαι to raise up 3588 το   1192-1473 δέρμα μου my skin 3588 το   369.1 αναντλούν being fatigued 3778 ταύτα by these things. 3844-1063 παρά γαρ For by 2962 κυρίου the lord 3778 ταύτά these things 1473-4931 μοι συνετελέσθη was exhausted on me,   19:27   3739 α which 1473 εγώ I 1683 εμαυτώ myself 4902.2 συνεπίσταμαι am conscious of, 3739 α which 3788-1473 οφθαλμός μου my eye 3708 εώρακε has seen, 2532 και and 3756 ουκ not 243 άλλος another; 3956-1161 πάντα δε but all 1473 μοι [2on me 4931 συντετέλεσται 1has been exhausted] 1722 εν in 2859 κόλπω my bosom.   19:28   1499.1 ει δε και But if even 2046 ερείτε you shall say, 5100 τι What 2046 ερούμεν shall we say 1726 εναντίον before 1473 αυτού him, 2532 και and 4491 ρίζαν [2the root 3056 λόγου 3of the matter 2147 ευρήσομεν 1so find] 1722 εν in 1473 αυτώ him?   19:29   2125 ευλαβήθητε Venerate 2532 και even 1473 υμείς to yourselves 575 από from 1942 επικαλύμματος a covering! 2372-1063 θυμός γαρ For rage 1909 επί [2upon 459 ανόμους 3the lawless ones 1904 επελεύσεται 1shall come], 2532 και and 5119 τότε then 1097 γνώσονται they shall know 4226 που where 1510.2.3 εστιν [3is 1473 αυτών 1their 3588 η   5208 ύλη 2material].