Job 20:29

  20:29   3778 αύτη This is 3588 η the 3310 μερίς portion 444 ανθρώπου [2man 765 ασεβούς 1of an impious] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 2933 κτήμα the possession 5224 υπαρχόντων of his substance 1473 αυτώ given to him 3844 παρά by 3588 του the 1985 επισκόπου overseer.