Hosea 10

  10:1   288 άμπελος [2is a grapevine 2122.3 ευκληματούσα 3having good vine branches * Ισραήλ 1Israel] 3588 ο   2590-1473 καρπός αυτής her fruit 2112.1 ευθηνών prospering. 2596 κατά According to 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των   2590-1473 καρπών αυτής of her fruits 4129 επλήθυνε he multiplied 3588 τα the 2379 θυσιαστήρια altars. 2596 κατά According to 3588 τα the 18 αγαθά good things 3588 της   1093-1473 γης αυτού of his land 3618 ωκοδόμησε he built 4739.1 στήλας monuments.   10:2   3307 εμερίσαν They portioned 2588-1473 καρδίας αυτών their hearts, 3568 νυν now 853 αφανισθήσονται they shall be obliterated; 1473 αυτός he 2679 κατασκάψει shall raze 3588 τα   2379-1473 θυσιαστήρια αυτών their altars, 5003 ταλαιπωρήσουσιν [2shall languish 3588 αι   4739.1-1473 στήλαι αυτών 1their monuments].   10:3   1360 διότι Because 3568 νυν now 2046 ερούσιν they shall say, 3756-1510.2.3 ουκ έστι There is no 935 βασιλεύς king 1473 ημίν for us, 3754 ότι for 3756-5399 ουκ εφοβήθημεν we feared not 3588 τον the 2962 κύριον lord; 3588-1161 ο δε but the 935 βασιλεύς king, 5100 τι what 4160 ποιήσει shall he do 1473 ημίν to us?   10:4   2980 λαλών Speaking 4487 ρήματα words, 4392 προφάσεις [2excuses 5571 ψευδείς 1lying]; 1303 διαθήσεται he shall ordain 1242 διαθήκην a covenant. 393 ανατελεί [2shall rise 5613 ως 3as 70.1 άγρωστις 4wild grass 2917 κρίμα 1Judgment] 1909 επί upon 5502.2 χέρσον an uncultivated 68 αγρού field.   10:5   3588 τω To the 3448 μόσχω calf 3588 του of the 3624 οίκου house * ων of On 3939 παροικήσουσιν [4shall sojourn 3588 οι 1the ones 2730 κατοικούντες 2dwelling * Σαμάρειαν 3Samaria]; 3754 ότι for 3996 επένθησεν [2mourned 3588 ο   2992-1473 λαός αυτού 1his people] 1909 επ΄ for 1473 αυτόν it; 2532 και and 2531 καθώς as 3893 παρεπίκραναν they greatly embittered 1473 αυτόν him, 2020.1 επιχαρούνται they shall rejoice 1909 επί over 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory, 3754 ότι for 3351 μετωκίσθη he was displaced 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   10:6   2532 και And 1473 αυτόν [2it 1519 εις 3for * Ασσυρίους 4Assyria 1210 δήσαντες 1having tied], 667 απήνεγκαν they carried away 3579.1 ξένια tribute 3588 τω   935 βασιλεί to king * Ιαρίβ Jareb 1722 εν by 1390 δόματι a gift; * Εφραϊμ Ephraim 1209 δέξεται shall receive 152 αισχύνην shame; 153-* αισχυνθήσεται Ισραήλ Israel shall be ashamed 1722 εν in 3588 τη   1012-1473 βουλή αυτού his counsel.   10:7   641-* απέρριψε Σαμαρεία Samaria threw off 935-1473 βασιλέα αυτής her king 5613 ως as 5434 φρύγανον a stick 1909 επί upon 4383 προσώπου the face 5204 ύδατος of the water.   10:8   2532 και And 1808 εξαρθήσονται [3shall be lifted away 1041 βωμοί 1the shrines 3739 ων 2of On], 265 αμαρτήματα even the sins 3588 του   * Ισραήλ of Israel. 173 άκανθαι Thorn-bushes 2532 και and 5146 τρίβολοι thistles 305 αναβήσονται shall ascend 1909 επί upon 3588 τα   2379-1473 θυσιαστήρια αυτών their altars; 2532 και and 2046 ερούσι they shall say 3588 τοις to the 3735 όρεσι mountains, 2572 καλύψατε Cover 1473 ημάς us! 2532 και and 3588 τοις to the 1015 βουνοίς hills, 4098 πέσατε Fall 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us!   10:9   575 αφ΄ From 3739 ου of which time 3588 οι the 1015 βουνοί hills existed 264-* ήμαρτεν Ισραήλ Israel sinned; 1563 εκεί there 2476 έστησαν they stood. 3766.2 ου μη No way 2638 καταλάβη should it overtake 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τω the 1015 βουνώ hill -- 4171 πόλεμος war 1909 επί [2upon 3588 τα 3the 5043 τέκνα 4children 93 αδικίας 5of iniquity 2064 ήλθε 1came].   10:10   3588 του   3811 παιδεύσαι To correct 1473 αυτούς them -- 2532 και and 4863 συναχθήσονται [2shall be brought together 2992 λαοί 1peoples] 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τω   3811-1473 παιδεύεσθαι αυτούς their being corrected 1722 εν for 3588 ταις   1417 δυσίν [2two 93 αδικίαις 3iniquities 1473 αυτών 1their].   10:11   * Εφραϊμ Ephraim -- 1151 δάμαλις a heifer 1321 δεδιδαγμένη being taught, 25 αγαπάν loving 3497.2 νείκος altercation; 1473-1161 εγώ δε but I 1904 επελεύσομαι shall come 1909 επί upon 3588 το the 2570 κάλλιστον best 3588 του   5137-1473 τραχήλου αυτής of her neck; 1913 επιβιβώ I will conduct * Εφραϊμ Ephraim; 3902.1 παρασιωπήσομαι I will pass silently over * Ιούδαν Judah; 1765 ενισχύσει [2shall grow in strength 1473 αυτώ 3against him * Ιακώβ 1Jacob].   10:12   4687 σπείρατε Sow 1438 εαυτοίς to yourselves 1519 εις for 1343 δικαιοσύνην righteousness! 5166 τρυγήσατε Gather the vintage 1519 εις for 2590 καρπόν the fruit 2222 ζωής of life! 5461 φωτίσατε Light 1438 εαυτοίς for yourselves 5457 φως the light 1108 γνώσεως of knowledge! 1567 εκζητήσατε Inquire of 3588 τον the 2962 κύριον lord 2193 έως until 3588 του   2064 ελθείν [3comes 1081 γενήματα 1the offspring 1343 δικαιοσύνης 2of righteousness] 1473 υμίν to you!   10:13   2444 ινατί Why did 3902.1 παρεσιωπήσατε you pass over [2in silence 763 ασέβειαν 1impiety], 2532 και and 3588 τας   93-1473 αδικίας αυτής [2of her iniquity 5166 ετρυγήσατε 1gathered the vintage]? 2068 εφάγετε You ate 2590 καρπόν [2fruit 5571 ψευδή 1false], 3754 ότι for 1679 ήλπισας you hoped 1722 εν in 3588 τοις   716-1473 άρμασι σου your chariots, 1722 εν in 4128 πλήθει the abundance 1411-1473 δυνάμεώς σου of your power.   10:14   2532 και And 1817 εξαναστήσεται [2shall rise up 684 απώλεια 1destruction] 1722 εν among 3588 τω   2992-1473 λαώ σου your people, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα   4058.8-1473 περιτετειχισμένα σου your places being walled around 3634.2 οιχήσεται shall be undone. 5613 ως As 758 άρχων the ruler * Σάλμανα Shalman 1537 εκ departed out of 3588 του the 3624 οίκου house * Ιεροβοάμ of Jeroboam 1722 εν in 2250 ημέραις the days 4171 πολέμου of battle, 3384 μητέρα [2the mother 1909 επί 3upon 5043 τέκνοις 4children 1474 ηδάφισαν 1they dashed];   10:15   3779 ούτως so 4160 ποιήσω I will do 1473 υμίν to you, 3624 οίκος O house 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 575-4383 από προσώπου in front of 2549-1473 κακιών υμών your evils.