Hosea 10:9

  10:9   575 αφ΄ From 3739 ου of which time 3588 οι the 1015 βουνοί hills existed 264-* ήμαρτεν Ισραήλ Israel sinned; 1563 εκεί there 2476 έστησαν they stood. 3766.2 ου μη No way 2638 καταλάβη should it overtake 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τω the 1015 βουνώ hill -- 4171 πόλεμος war 1909 επί [2upon 3588 τα 3the 5043 τέκνα 4children 93 αδικίας 5of iniquity 2064 ήλθε 1came].