Hosea 9

  9:1   3361-5463 μη χαίρε Rejoice not, * Ισραήλ O Israel, 3366 μηδέ nor 2165 ευφραίνου be glad 2531 καθώς as 3588 οι the 2992 λαοί peoples! 3754 ότι For 4203 επόρνευσας you went whoring 575 από from 2962 κυρίου the lord 2316-1473 θεού σου your God. 25 ηγάπησας You loved 1390 δόματα gifts 1909 επί upon 3956 πάντα every 257 άλωνα threshing-floor 4621 σίτου of grain.   9:2   257 άλων The threshing-floor 2532 και and 3025 ληνός wine vat 3756 ουκ did not 1097 έγνω know 1473 αυτούς them, 2532 και and 3588 ο the 3631 οίνος wine 5574 εψεύσατο lied 1473 αυτοίς to them.   9:3   3756 ου They did not 2730 κατώκησαν dwell 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3588 του of the 2962 κυρίου lord; 2730-* κατώκησεν Εφραϊμ Ephraim dwelt 1519 εις in * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 1722 εν among * Ασσυρίοις the Assyrians 169 ακάθαρτα [2unclean things 2068 φάγονται 1they shall eat].   9:4   3756-4689 ουκ έσπεισαν They offered not a libation 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3631 οίνον of wine, 2532 και and 3756 ουχ were not 2237.1 ήδυναν delicious 1473 αυτώ to him; 3588 αι   2378-1473 θυσίαι αυτών their sacrifices 5613 ως were as 740 άρτος bread 3997 πένθους of mourning 1473 αυτοίς to them; 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2068 εσθίοντες eating 1473 αυτά them 3392 μιανθήσονται shall be defiled. 1360 διότι For 740-1473 άρτοι αυτών their bread loaves 3588 ταις   5590-1473 ψυχαίς αυτών for their lives 3756 ουκ shall not 1525 εισελεύσονται enter 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 2962 κυρίου of the lord.   9:5   5100 τι What 4160 ποιήσετε will you do 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3831 πανηγύρεως of festival, 2532 και and 1722 εν in 2250 ημέρα the day 1859 εορτής of the holiday feast 3588 του of the 2962 κυρίου lord?   9:6   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 4198 πορεύονται they are gone 1537 εκ from 5004 ταλαιπωρίας the misery * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 1551 εκδέξεται [2shall look out for 1473 αυτούς 3them * Μεμφίς 1Memphis], 2532 και and 2290 θάψει [2shall entomb 1473 αυτούς 3them * Μαχμάς 1Machmas]. 3588 το   694-1473 αργύριον αυτών Their silver -- 3639 όλεθρος ruin 2816 κληρονομήσει shall inherit 1473 αυτό it; 173 άκανθαι thorn-bushes 1722 εν in 3588 τοις   4638-1473 σκηνώμασιν αυτών their tents.   9:7   2240 ήκασιν [4have come 3588 αι 1The 2250 ημέραι 2days 3588 της   1557 εκδικήσεως 3of vengeance]; 2240 ήκασιν [4have come 3588 αι 1the 2250 ημέραι 2days 3588 της   469-1473 ανταποδόσεώς σου 3of your recompense]; 2532 και and 2559-* κακωθήσεται Ισραήλ Israel shall be afflicted 5618 ώσπερ as if 3588 ο the 4396 προφήτης prophet, 3588 ο the one 3926.2 παρεξεστηκώς moved out of place, 444 άνθρωπος as a man 3588 ο   4153.2 πνευματοφόρος carried by the wind. 5259 υπό Because of 3588 του the 4128 πλήθους multitude 3588 των   93-1473 αδικιών σου of your iniquities 4129 επληθύνθη [2was multiplied 3130-1473 μανία σου 1your frenzy].   9:8   4649 σκοπός The watchman * Εφραϊμ of Ephraim 3326 μετά was with 2316 θεού God; 4396 προφήτης the prophet 3803 παγίς [2snare 4646 σκολιά 1is a crooked] 1909 επί upon 3956 πάσας all 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways; 3130 μανίαν [2frenzy 1722 εν 3in 3624 οίκω 4the house 2316 θεού 5of God 2665.2 κατέπηξαν 1they firmly fastened].   9:9   5351 εφθάρησαν They were corrupted 2596 κατά according to 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 του of the 1015 βουνού hill. 3403 μνησθήσεται He shall remember 93-1473 αδικίας αυτών their iniquities, 1556 εκδικήσει he will punish 266-1473 αμαρτίας αυτών their sins.   9:10   5613 ως As 4718 σταφυλήν a grape 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness 2147 εύρον I found 3588 τον   * Ισραήλ Israel; 5613 ως as 4810 σύκον a fig 1722 εν in 4808 συκή [2fig-tree 4406 πρώϊμον 1the early] 1492 είδον I beheld 3962-1473 πατέρας αυτών their fathers. 1473 αυτοί They 1525 εισήλθον entered 4314 προς to 3588 τον   * Βεελφεγώρ Baal Peor, 2532 και and 526 απηλλοτριώθησαν they were separated 1519 εις for 152 αισχύνην shame, 2532 και and 1096 εγένοντο [3became 3588 οι 1the things 948 εβδελυγμένοι 2being abhorred] 5613 ως as 3588 οι the things 25 ηγαπημένοι being loved.   9:11   * Εφραϊμ Ephraim 5613 ως as 3732 όρνεον a bird 1600 εξεπετάσθη was spread forth away, 3588 η   1391-1473 δόξα αυτών their glory 1537 εκ of 5110 τόκων births 2532 και and 5604 ωδίνων pangs 2532 και and 1537 εκ from 4816.1 συλλήψεων conceptions.   9:12   1360 διότι For 1437 εάν if 2532 και even 1625 εκθρέψωσι they should nourish 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτών their children, 815.1 ατεκνωθήσονται they shall be made childless 1537 εξ of 444 ανθρώπων men; 1360 διότι for 2532 και [2even 3759 ουαί 3a woe 1473 αυτοίς 4to them 1510.2.3 εστι 1there is]; 3588 η   4561-1473 σαρξ μου my flesh 1537 εξ from 1473 αυτών them.   9:13   * Εφραϊμ Ephraim, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1492 είδον I saw, 1519 εις [3as 2339 θήραν 4game 3936 παρέστησαν 1rendered 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτών 2their children]; 3588 του   1806 εξαγαγείν to lead out 1519 εις [2for 606.2 αποκέντησιν 3piercing 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτών 1their children].   9:14   1325 δος Give 1473 αυτοίς to them, 2962 κύριε O lord! 5100 τι What 1325 δώσεις will you give 1473 αυτοίς to them? 1325 δος Give 1473 αυτοίς to them 3388 μήτραν a womb 815.1 ατεκνούσαν being childless 2532 και and 3149 μαστούς [2breasts 3584 ξηρούς 1dry]!   9:15   3956 πάσαι All 3588 αι   2549-1473 κακίαι αυτών their evils 1722 εν are in * Γαλγάλ Gilgal, 3754 ότι for 1563 εκεί there 3404 εμίσησα I detested 1473 αυτούς them. 1223 διά Because of 3588 της the 2549 κακίας evils 3588 των   2006.1-1473 επιτηδευμάτων αυτών of their practices 1537 εκ [3out of 3588 του   3624-1473 οίκου μου 4my house 1544 εκβαλώ 1I will cast 1473 αυτούς 2them]. 3766.2 ου μη No way 4369 προσθήσω shall I proceed 3588 του   25 αγαπήσαι to love 1473 αυτούς them. 3956 πάντες All 3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτών their rulers 544 απειθούντες resist persuasion.   9:16   4188.1-* επόνεσεν Εφραϊμ Ephraim toiled, 3588 τας   4491-1473 ρίζας αυτού his roots 3583 εξηράνθη were dried, 2590 καρπόν [3fruit 3765 ουκ έτι 4any longer 3766.2 ου μη 1in no way 5342 ενέγκη 2should he bear]; 1360 διότι therefore 1437 εάν if 1080 γεννήσωσιν they should bear, 615 αποκτενώ I shall kill 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desires 3588 της   2836-1473 κοιλίας αυτών of their bellies.   9:17   683-1473 απώσεται αυτούς [2shall thrust them away 3588 ο   2316 θεός 1God], 3754 ότι for 3756-1522 ουκ εισήκουσαν they hearkened not to 1473 αυτού him; 2532 και and 1510.8.6 έσονται they will be 4107 πλανηταί wanderers 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations.