Hebrews 9

  9:1   2192 είχε [4had 3303 μεν 5indeed 3767 ούν 6then 2532 και 7also 3588 η 1The 4413 πρώτη 2first 4633 σκηνή 3tent] 1345 δικαιώματα ordinances 2999 λατρείας of service, 3588-5037 το τε and the 39 άγιον [2holy place 2886 κοσμικόν 1worldly].   9:2   4633 σκηνή [4tent 1063 γαρ 1For 2680 κατεσκευάσθη 5was carefully prepared 3588 η 2the 4413 πρώτη 3first], 1722 εν in 3739 η which 3739 η was 5037 τε both 3087 λυχνία lamp-stand 2532 και and 3588 η the 5132 τράπεζα table, 2532 και and 3588 η the 4286 πρόθεσις place setting 3588 των of the 740 άρτων bread loaves, 3748 ήτις which 3004 λέγεται is called 39 άγια holy;   9:3   3326-1161 μετά δε and after 3588 το the 1208 δεύτερον second 2665 καταπέτασμα veil, 4633 σκηνή a tent, 3588 η   3004 λεγομένη being called 39 άγια holy 39 αγίων of holies;   9:4   5552 χρυσούν [2a golden 2192 έχουσα 1having] 2369 θυμιατήριον incense pan, 2532 και and 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 3588 της of the 1242 διαθήκης covenant 4028 περικεκαλυμμένην having been covered over 3840 πάντοθεν on all sides 5553 χρυσίω with gold, 1722 εν in 3739 η which was 4713 στάμνος [2jar 5552 χρυσή 1the golden] 2192 έχουσα having 3588 το the 3131 μάννα manna, 2532 και and 3588 η the 4464 ράβδος rod * Ααρών of Aaron, 3588 η the one 985 βλαστήσασα having burst forth, 2532 και and 3588 αι the 4109 πλάκες tablets 3588 της of the 1242 διαθήκης covenant;   9:5   5231-1161 υπεράνω δε and up above 1473 αυτής it 5502 χερουβίμ were the cherubim 1391 δόξης of glory 2683 κατασκιάζοντα shading 3588 το the 2435 ιλαστήριον atonement-seat; 4012 περί concerning 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστι it is not 3568 νυν for now 3004 λέγειν to speak 2596 κατά in 3313 μέρος turn.   9:6   3778-1161 τούτων δε And of these things 3779 ούτω thus 2680 κατεσκευασμένων being carefully prepared, 1519 εις [6into 3303 μεν 5indeed 3588 την 7the 4413 πρώτην 8first 4633 σκηνήν 9tent 1275-3956 διά πάντος 3always 1524 εισίασιν 4enter 3588 οι 1the 2409 ιερείς 2priests], 3588 τας [2the 2999 λατρείας 3services 2005 επιτελούντες 1completing].   9:7   1519-1161 εις δε But into 3588 την the 1208 δευτέραν second part 530 άπαξ [4once 3588-1763 του ενιαυτού 5in the year 3441 μόνος 3went in alone 3588 ο 1the 749 αρχιερεύς 2chief priest], 3756 ου not 5565 χωρίς separate from 129 αίματος blood, 3739 ο which 4374 προσφέρει he offers 5228 υπέρ for 1438 εαυτού himself 2532 και and 3588 των the 3588 του [2for the 2992 λαού 3people 51 αγνοημάτων 1ignorance sacrifices].   9:8   3778 τούτο This 1213 δηλούντος manifesting 3588 του of the 4151 πνεύματος [2spirit 3588 του   39 αγίου 1holy] 3380 μήπω not yet 5319 πεφανερώσθαι has been made apparent 3588 την [7the 3588 των 9of the 39 αγίων 10holies 3598 οδόν 8way 2089 έτι 1while still 3588 της 2the 4413 πρώτης 3first 4633 σκηνής 4tent 2192 εχούσης 5was having 4714 στάσιν 6a position].   9:9   3748 ήτις Which is 3850 παραβολή a parable 1519 εις in 3588 τον the 2540 καιρόν time 3588 τον   1764 ενεστηκότα being present, 2596 καθ΄ in 3739 ον which 1435-5037 δώρά τε both gifts 2532 και and 2378 θυσίαι sacrifices 4374 προσφέρονται are offered, 3361 μη not 1410 δυνάμεναι being able 2596 κατά as to 4893 συνείδησιν conscience 5048 τελειώσαι to perfect 3588 τον the one 3000 λατρεύοντα serving,   9:10   3440 μόνον consisting only 1909 επί in 1033 βρώμασι foods 2532 και and 4188 πόμασι drinks, 2532 και and 1313 διαφόροις diverse 909 βαπτισμοίς immersions, 2532 και and 1345 δικαιώμασι ordinances 4561 σαρκός of flesh, 3360 μέχρι until 2540 καιρού a time 1357 διορθώσεως of straightening 1945 επικείμενα rests.   9:11   5547-1161 χριστός δε But Christ 3854 παραγενόμενος being come 749 αρχιερεύς is chief priest 3588 των of the 3195 μελλόντων [2about to be 18 αγαθών 1good things], 1223 διά through 3588 της the 3173 μείζονος greater 2532 και and 5046 τελειοτέρας more perfect 4633 σκηνής tent, 3756 ου not 5499 χειροποιήτου made by hand -- 5123 τουτ΄ έστιν that is to say, 3756 ου not 3778 ταύτης of this 3588 της   2937 κτίσεως creation,   9:12   3761 ουδέ nor 1223 δι΄ through 129 αίματος the blood 5131 τράγων of he-goats 2532 και and 3448 μόσχων calves, 1223-1161 διά δε but by 3588-2398 του ιδίου his own 129 αίματος blood 1525 εισήλθεν he entered 2178 εφάπαξ once for all 1519 εις into 3588 τα the 39 άγια holies, 166 αιωνίαν [2an eternal 3085 λύτρωσιν 3ransoming 2147 ευράμενος 1having found].   9:13   1487-1063 ει γαρ For if 3588 το the 129 αίμα blood 5022 ταύρων of bulls 2532 και and 5131 τράγων he-goats, 2532 και and 4700 σποδός ashes 1151 δάμαλεως of a heifer 4472 ραντίζουσα sprinkling 3588 τους the ones 2840 κεκοινωμένους being unclean, 37 αγιάζει sanctifies 4314 προς for 3588 την the 3588 της [2of the 4561 σαρκός 3flesh 2514 καθαρότητα 1cleanliness],   9:14   4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 3588 το the 129 αίμα blood 3588 του of the 5547 χριστού Christ, 3739 ος (who 1223 διά through 4151 πνεύματος [2spirit 166 αιωνίου 1eternal] 1438-4374 εαυτόν προσήνεγκεν offered himself 299 άμωμον unblemished 3588 τω   2316 θεώ to God,) 2511 καθαριεί shall cleanse 3588 την   4893-1473 συνείδησιν υμών your conscience 575 από from 3498 νεκρών dead 2041 έργων works 1519 εις for 3588 το   3000 λατρεύειν serving 2316-2198 θεώ ζώντι the living God.   9:15   2532 και And 1223 διά because of 3778 τούτο this 1242 διαθήκης [4covenant 2537 καινής 3of a new 3316 μεσίτης 2mediator 1510.2.3 εστίν 1he is], 3704 όπως so that 2288 θανάτου death 1096 γενομένου having taken place, 1519 εις for 629 απολύτρωσιν the release by ransom 3588 των for the 1909 επί [2unto 3588 τη 3the 4413 πρώτη 4first 1242 διαθήκη 5covenant 3847 παραβάσεων 1violations], 3588 την [4of the 1860 επαγγελίαν 5promise 2983 λάβωσιν 3should receive 3588 οι 1so the ones 2564 κεκλημένοι 2having been called] 3588 της of the 166 αιωνίου eternal 2817 κληρονομίας inheritance.   9:16   3699-1063 όπου γαρ For where 1242 διαθήκη there is a will, 2288 θάνατον [2for the death 318 ανάγκη 1it is necessary 5342 φέρεσθαι 5to come to bear 3588 του 3of the 1303 διαθεμένου 4one ordaining the will].   9:17   1242-1063 διαθήκη γαρ For a will 1909 επί with 3498 νεκροίς the dead 949 βεβαία is firm; 1893 επεί since 3379 μήποτε not at any time 2480 ισχύει does it prevail 3753 ότε when 2198 ζη [3lives 3588 ο 1the one 1303 διαθέμενος 2ordaining the will].   9:18   3606 όθεν Whereupon 3761 ουδ΄ neither 3588 η the 4413 πρώτη first covenant 5565 χωρίς [2separate from 129 αίματος 3blood 1457 εγκεκαίνισται 1has been dedicated].   9:19   2980 λαληθείσης [4having been spoken 1063 γαρ 1For 3956 πάσης 2every 1785 εντολής 3commandment] 2596 κατά according to 3588 τον the 3551 νόμον law 5259 υπό by * Μωϋσέως Moses 3956 παντί to all 3588 τω the 2992 λαώ people, 2983 λαβών having taken 3588 το the 129 αίμα blood 3588 των of the 3448 μόσχων calves 2532 και and 5131 τράγων he-goats 3326 μετά with 5204 ύδατος water 2532 και and 2053 ερίου [2wool 2847 κοκκίνου 1scarlet] 2532 και and 5301 υσσώπου hyssop, 1473-5037 αυτό τε both itself 3588 το the 975 βιβλίον scroll 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τον the 2992 λαόν people 4472 ερράντισε he sprinkled,   9:20   3004 λέγων saying, 3778 τούτο This is 3588 τα the 129 αίμα blood 3588 της of the 1242 διαθήκης covenant, 3739 ης which 1781 ενετείλατο [2gave charge 4314 προς 3to 1473 υμάς 4you 3588 ο   2316 θεός 1God].   9:21   2532 και [2also 3588 την 3the 4633 σκηνήν 4tent 1161 δε 1But] 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 4632 σκεύη utensils 3588 της of the 3009 λειτουργίας ministration 3588 τω with 129 αίματι blood 3668 ομοίως in like manner 4472 ερράντισε he sprinkled.   9:22   2532 και And 4975 σχεδόν nearly 1722 εν [2with 129 αίματι 3blood 3956 πάντα 1all things] 2511 καθαρίζεται are cleansed 2596 κατά according to 3588 τον the 3551 νόμον law, 2532 και and 5565 χωρίς separate from 130 αιματεκχυσίας blood-letting 3756-1096 ου γίνεται there becomes no 859 άφεσις release.   9:23   318 ανάγκη It was necessary 3767 ούν then 3588-3303 τα μεν for indeed the 5262 υποδείγματα examples 3588 των of the things 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens 3778 τούτοις [2with these 2511 καθαρίζεσθαι 1to be cleansed], 1473 αυτά [4themselves 1161 δε 1but 3588 τα 2the 2032 επουρανία 3heavenly things] 2908 κρείττοσι with better 2378 θυσίαις sacrifices 3844 παρά than 3778 ταύτας these.   9:24   3756-1063 ου γαρ For not 1519 εις into 5499 χειροποίητα hand made 39 άγια holy places 1525 εισήλθεν [3entered 3588 ο 1the 5547 χριστός 2Christ], 499 αντίτυπα which are antitypes 3588 των of the 228 αληθινών true, 235 αλλ΄ but 1519 εις into 1473-3588-3772 αυτόν τον ουρανόν heaven itself, 3568 νυν now 1718 εμφανισθήναι to be revealed 3588 τω to the 4383 προσώπω face 3588 του   2316 θεού of God 5228 υπέρ for 1473 ημών us.   9:25   3761 ουδ΄ Nor 2443 ίνα that 4178 πολλάκις he should often 4374 προσφέρη offer 1438 εαυτόν himself, 5618 ώσπερ as 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 1525 εισέρχεται enters 1519 εις into 3588 τα the 39 άγια holy places 2596-1763 κατ΄ ενιαυτόν yearly 1722 εν with 129 αίματι [2blood 245 αλλοτρίω 1another's];   9:26   1893 επεί since 1163 έδει it would have been necessary 1473 αυτόν for him 4178 πολλάκις to often 3958 παθείν suffer 575 από from 2602 καταβολής the founding 2889 κόσμου of the world. 3568-1161 νυν δε But now 530 άπαξ once 1909 επί at 4930 συντελεία the completion 3588 των of the 165 αιώνων eons, 1519 εις for 115 αθέτησιν annulment 266 αμαρτίας of sin, 1223 διά [2through 3588 της   2378-1473 θυσίας αυτού 3his sacrifice 5319 πεφανέρωται 1he has been manifested].   9:27   2532 και And 2596-3745 καθ΄ όσον for as much as 606 απόκειται it has been reserved 3588 τοις to 444 ανθρώποις men 530 άπαξ once 599 αποθανείν to die, 3326-1161 μετά δε but after 3778 τούτο this 2920 κρίσις the judgment;   9:28   3779 ούτω so 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 530 άπαξ once 4374 προσενεχθείς having been offered 1519 εις for 3588 το   4183 πολλών [3of many 399 ανενεγκείν 1bearing 266 αμαρτίας 2the sins], 1537 εκ that of 1208 δευτέρου a second time 5565 χωρίς separate from 266 αμαρτίας sin 3708 οφθήσεται he shall appear 3588 τοις to the ones 1473-553 αυτόν απεκδεχομένοις awaiting him 1519 εις for 4991 σωτηρίαν deliverance.