Daniel 7

  7:1   1722 εν In 3588 τω the 4413 πρώτα first 2094 έτει year * Βαλτάσαρ of Belshazzar 935 βασιλέως king * Χαλδαίων of the Chaldeans, * Δανιήλ Daniel 1798 ενύπνιον [2a dream 1492 είδε 1beheld], 2532 και and 3588 αι the 3706 οράσεις visions 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτού of his head 1909 επί upon 3588 της   2845-1473 κοίτης αυτού his bed. 2532 και And 3588 το   1798-1473 ενύπνιον αυτού [2his dream 1125 έγραψεν 1he wrote], 2532 και and 3588 το the 2774 κεφάλαιον total sum 3588 των of the 3056 λόγων words 2036 είπεν he said,   7:2   1473 εγώ I * Δανιήλ Daniel 2334 εθεώρουν viewed 1722 εν in 3705-1473 οράματί μου my vision 3588 της of the 3571 νυκτός night. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3588 οι the 5064 τέσσαρες four 417 άνεμοι winds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 4325.2 προσέβαλον struck up 1519 εις in 3588 την the 2281 θάλασσαν [2sea 3588 την   3173 μεγάλην 1great].   7:3   2532 και And 5064 τέσσαρα four 2342 θηρία [2wild beasts 3173 μεγάλα 1great] 305 ανέβαινον ascended 1537 εκ from out of 3588 της the 2281 θαλάσσης sea, 1308 διαφέροντα differing 240 αλλήλων from one another.   7:4   3588 το The 4413 πρώτον first 5616 ωσεί was as 3001.1 λέαινα a lioness, 2532 και and 4418.3-1473 πτερά αυτής her wings 105 αετου were of an eagle. 2334 εθεώρουν I viewed 2193 έως until 3739 ου of which time 1620.2 εξετίλη [2were plucked 3588 τα   4418.3-1473 πτερά αυτής 1her wings], 2532 και and 1808 εξήρθη she was lifted away 575 από from 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 1909 επί upon 4228 ποδών the feet 444 ανθρώπου of a man 2476 εστάθη she stood, 2532 και and 2588 καρδία the heart 444 ανθρώπου of a man 1325 εδόθη was given 1473 αυτή to her.   7:5   2532 και And 2400 ιδού behold, 2342 θηρίον [2wild beast 1208 δεύτερον 1a second] 3664 όμοιον likened 715 άρκω to a bear, 2532 και and 1722 εις on 3313 μέρος [2part 1520 εν 1one] 2476 εστάθη she stood, 2532 και and 5140 τρία three 4125 πλευρά ribs 1722 εν were in 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτής her mouth, 303.1 αναμέσον in between 3588 των   3599-1473 οδόντων αυτής her teeth. 2532 και And 3779 ούτως so 3004 έλεγον they said 1473 αυτή to her, 450 ανάστηθι Rise up, 2068 φάγε eat 4561 σάρκας [2flesh 4183 πολλάς 1much]!   7:6   3694 οπίσω After 1473 αυτού it 2334 εθεώρουν I viewed, 2532 και and 2400 ιδού behold, 2087 έτερον another 2342 θηρίον wild beast 5616 ωσεί as 3917 πάρδαλις a leopard; 2532 και and 1473 αυτή to her 4418.3 πτερά [2wings 5064 τέσσαρα 1were four] 4071 πετεινού of a bird 5231 υπεράνω above 1473 αυτής her, 2532 και and 5064 τέσσαρες four 2776 κεφαλαί heads 3588 τω were to the 2342 θηρίω wild beast, 2532 και and 1849 εξουσία authority 1325 εδόθη was given 1473 αυτή to her.   7:7   3694 οπίσω After 3778 τούτου this 2334 εθεώρουν I viewed, 2532 και and 2400 ιδού behold, 2342 θηρίον [2wild beast 5067 τέταρτον 1a fourth], 5398 φοβερόν fearful 2532 και and 1569 εκθάμβον utterly astonishing, 2532 και and 2478 ισχυρόν [2great 4057 περισσώς 1extremely], 2532 και and 3588 οι   3599-1473 οδόντες αυτού its teeth 4603 σιδηροί iron, 3173 μεγάλοι strong, 2068 εσθίον eating, 2532 και and 3016.1 λεπτύνον making fine, 2532 και and 3588 τα the 1954 επίλοιπα rest 3588 τοις with 4228-1473 ποσίν αυτού its feet 4841.1 συνεπάτει it trampled. 2532 και And 1473 αυτό it was 1313 διάφορον [2diverse 4057 περισσώς 1extremely] 3844 παρά from 3956 πάντα all 3588 τα the 2342 θηρία wild beasts, 3588 τα the ones 1715 έμπροσθεν before 1473 αυτού it. 2532 και And 2768 κέρατα [2horns 1176 δέκα 1ten] 1473 αυτώ were to it.   7:8   4357.2 προσενόουν I paid attention to 3588 τοις   2768-1473 κέρασιν αυτού its horns, 2532 και and 2400 ιδού behold, 2768 κέρας [3horn 2087 έτερον 1another 3397 μικρόν 2small] 305 ανέβη ascended 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them, 2532 και and 5140 τρία three 2768 κέρατα horns 3588 των   1715 έμπροσθεν prior 1473 αυτού to it 1610 εξερριζώθη were rooted out 575 από from 4383 προσώπου in front 1473 αυτού of it. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3788 οφθαλμοί eyes 5616 ωσεί as 3788 οφθαλμοί eyes 444 ανθρώπου of a man 1722 εν were in 3588 τω   2768-3778 κέρατι τούτω this horn, 2532 και and 4750 στόμα a mouth 2980 λαλούν speaking 3173 μεγάλα great things.   7:9   2334 εθεώρουν I viewed 2193 έως until 3748 ότου when 2362 θρόνοι thrones 5087 ετέθησαν were set, 2532 και and 3820 παλαιός the old one 2250 ημερών of days 2521 εκάθητο sat down. 2532 και And 3588 το   1742-1473 ένδυμα αυτού his garment 5616 ωσεί was as 5510 χιών snow -- 3022 λευκόν white. 2532 και And 3588 η the 2359 θριξ hair 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτού of his head 5616 ωσεί was as 2053 έριον [2wool 2513 καθαρόν 1pure]. 3588 ο   2362-1473 θρόνος αυτού His throne 5395 φλοξ a flame 4442 πυρός of fire, 3588 οι   5164-1473 τροχοί αυτού its wheels 4442 πυρ as fire 5392.2 φλέγον blazing.   7:10   4215 ποταμός A river 4442 πυρός of fire 1670 είλκεν drew 1607 εκπορευόμενος exiting 1715 έμπροσθεν before 1473 αυτού him; 5507 χίλιαι a thousand 5505 χιλιάδες thousands 3008 ελειτούργουν ministering 1473 αυτώ to him; 2532 και and 3463 μύριαι ten thousand 3461 μυριάδες ten thousands 3936 παρειστήκεισαν were present 1715 έμπροσθεν before 1473 αυτού him. 2922 κριτήριον A judgment seat 2523 εκάθισε was set, 2532 και and 976 βίβλοι books 455 ηνεώχθησαν were opened.   7:11   2334 εθεώρουν I viewed 5119 τότε then 575 από because of 5456 φωνής a voice 1473 των of the 3056 λόγων [2words 1473 των   3173 μεγάλων 1great] 3739 ων which 3588 το   2768-1565 κέρας εκείνο that horn 2980 ελάλει spoke, 2193 έως until 337 ανηρέθη [3was done away with 3588 το 1the 2342 θηρίον 2wild beast], 2532 και and 622 απώλετο destroyed, 2532 και and 3588 το   4983-1473 σώμα αυτού its body 1325 εδόθη was given 1519 εις unto 2740 καύσιν burning 4442 πυρός fire.   7:12   2532 και And 3588 των [3of the 3062 λοιπών 4rest 2342 θηρίων 5of the wild beasts 3179 μετεστάθη 6was changed over 3588 η 1the 746 αρχή 2rule], 2532 και and 3117.1 μακρότης a duration 2222 ζωής of life 1325 εδόθη was given 1473 αυτοίς to them 2193 έως until 5550 χρόνου a time 2532 και and 2540 καιρού a season.   7:13   2334 εθεώρουν I viewed 1722 εν in 3705 οράματι a vision 3588 της of the 3571 νυκτός night, 2532 και and 2400 ιδού behold, 3326 μετά with 3588 των the 3507 νεφελών clouds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 5613 ως one as 5207 υιός son 444 ανθρώπου of man 2064-1510.7.3 ερχόμενος ην was coming. 2532 και And 2193 έως [2unto 3588 του 3the 3820 παλαιού 4old one 3588 των   2250 ημερών 5of days 5348 έφθασε 1he came], 2532 και and 1799 ενώπιον [2before 1473 αυτού 3him 4374 προσηνέχθη 1he was brought].   7:14   2532 και And 1473 αυτώ to him 1325 εδόθη was given 3588 η the 746 αρχή rule, 2532 και and 3588 η the 5092 τιμή honor, 2532 και and 3588 η the 932 βασιλεία kingdom; 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 2992 λαοί peoples, 5443 φυλαί tribes, 2532 και and 1100 γλώσσαι languages 1473-1398 αυτώ δουλευσουσιν shall serve to him. 3588 η   1849-1473 εξουσία αυτού His authority 1849 εξουσία [2authority 166 αιώνιος 1is an eternal] 3748 ήτις which 3756 ου shall not 3928 παρελεύσεται pass away, 2532 και and 3588 η   932-1473 βασιλεία αυτού his kingdom 3756 ου shall not 1311 διαφθαρήσεται be destroyed.   7:15   5425 έφριξε [2shuddered 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου 1My spirit], 1473 εγώ I * Δανιήλ Daniel, 1722 εν in 3588 τη   1838-1473 έξει μου my manner, 2532 και and 3588 αι the 3706 οράσεις visions 3588 της   2776-1473 κεφαλής μου of my head 4928.4 συνετάρασσόν disturbed 1473 με me.   7:16   2532 και And 4334 προσήλθον I came forward 1520 ενί to one 3588 των of the ones 2476 εστηκότων standing, 2532 και and 3588 την the 195 ακρίβειαν exactness 2212 εζήτουν I sought 3844 παρ΄ of 1473 αυτού him 3129 μαθείν to learn 4012 περί concerning 3956 πάντων all 3778 τούτων these things. 2532 και And 2036 είπε he spoke 1473 μοι to me 3588 την the 195 ακρίβειαν exactness; 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 3588 των of the 3056 λόγων words 1107 εγνώρισέ he made known 1473 μοι to me.   7:17   3778 ταύτα These, 3588 τα the 2342 θηρία [3wild beasts 3588 τα   3173 μεγάλα 2great 3588 τα   5064 τέσσαρα 1four] -- 5064 τέσσαρες four 932 βασιλείαι kingdoms 450 αναστήσονται shall rise up 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth,   7:18   3588 αι the ones 142 αρθήσονται that shall be lifted away. 2532 και And 3880 παραλήψονται [3shall take to themselves 3588 την 4the 932 βασιλείαν 5kingdom 39 άγιοι 1holy ones 5310 υψίστου 2of the highest]; 2532 και and 2722 καθέξουσιν they shall hold 1473 αυτήν it 2193 έως unto 165 αιώνος the eon, 2532 και and 2193 έως unto 165 αιώνος the eon 3588 των of the 165 αιώνων eons.   7:19   2532 και And 2212 εζήτουν I sought 199 ακριβώς exactly 4012 περί concerning 3588 του the 2342 θηρίου [2wild beast 3588 του   5067 τετάρτου 1fourth], 3754 ότι that 1510.7.3 ην was 1313 διάφορον diverse 3844 παρά from 3956 παν every 2342 θηρίον wild beast, 5398 φοβερόν [2fearsome 4057 περισσώς 1extremely], 3588 οι   3599-1473 οδόντες αυτού its teeth 4603 σιδηροί of iron, 2532 και and 3588 οι   3689.1-1473 όνυχες αυτού its fingernails 5470 χαλκοί of brass; 2068 εσθίον devouring, 2532 και and 3016.1 λεπτύνον making fine; 2532 και and 3588 τα [2the 1954 επίλοιπα 3rest 3588 τοις 4with 4228-1473 ποσίν αυτού 5its feet 4841.1 συνεπάτει 1it trampled upon].   7:20   2532 και And 4012 περί concerning 3588 των the 2768 κεράτων horns 1473 αυτού of it, 3588 των of the 1176 δέκα ten, 3588 των of the ones 1722 εν in 3588 τη   2776-1473 κεφαλή αυτού his head, 2532 και and 3588 του of the 2087 ετέρου other one 3588 του of the 305 αναβάντος ascending 2532 και and 1621 εκτινάξαντος shaking off 3588 των the 4387 προτέρων former 5140 τρία three, 2768-1565 κέρας εκείνο that horn 3739 ω in which 3588 οι the 3788 οφθαλμοί eyes 2532 και and 4750 στόμα mouth 2980 λαλούν spoke 3173 μεγάλα great things, 2532 και and 3588 η the 3706 όρασις sight 1473 αυτού of it 3173 μείζων was greater than 3588 των the 3062 λοιπών rest,   7:21   2334 εθεώρουν I viewed, 2532 και and 3588 το   2768-1473 κέρας εκείνο that horn 4160 εποίει made 4171 πόλεμον war 3326 μετά with 3588 των the 39 αγίων holy ones, 2532 και and 2480 ίσχυσε prevailed 4314 προς against 1473 αυτούς them,   7:22   2193 έως until 3739 ου of which time 2064 ήλθεν [4came 3588 ο 1the 3820 παλαιός 2old one 3588 των   2250 ημερών 3of days], 2532 και and 3588 το   2917 κρίμα [2judgment 1325 έδωκεν 1gave] 39 αγίοις to holy ones 5310 υψίστου of the highest. 2532 και And 3588 ο the 2540 καιρός time 5348 έφθασε came, 2532 και and 3588 την [4of the 932 βασιλείαν 5kingdom 2722 κατέσχον 3took control 3588 οι 1the 39 άγιοι 2holy ones].   7:23   2532 και And 2036 είπε he said, 3588 το The 2342 θηρίον [2wild beast 3588 το   5067 τέταρτον 1fourth 932 βασιλεία 5kingdom 5067 τετάρτη 4a fourth 1510.8.3 έσται 3will be] 1722 εν on 3588 τη the 1093 γη earth, 3748 ήτις which 5242 υπερέξει shall excel 3956 πάσας all 3588 τας the 932 βασιλείας kingdoms, 2532 και and 2719 καταφάγεται shall devour 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 4841.1 συμπατήσει shall trample upon 1473 αυτήν it 2532 και and 2629 κατακόψει cut it in pieces.   7:24   2532 και And 3588 τα the 1176 δέκα ten 2768 κέρατα horns 1473 αυτού of it 1176 δέκα are ten 935 βασιλείς kings, 450 αναστήσονται and they shall rise up. 2532 και And 3694 οπίσω after 1473 αυτών them 450 αναστήσεται shall rise up 2087 έτερος another 3739 ος who 5251.2 υπεροίσει shall overwhelm 3956 πάντας all 3588 τους the ones 1715 έμπροσθεν prior, 2532 και and 5140 τρεις three 935 βασιλείς kings 5013 ταπεινώσει he shall humble,   7:25   2532 και and 3056 λόγους words 4314 προς against 3588 τον the 5310 ύψιστον highest 2980 λαλήσει he shall speak, 2532 και and 3588 τους the 39 αγίους holy ones 5310 υψίστου of the highest 4105 πλανήσει he shall mislead, 2532 και and 5282 υπονοήσει shall be of the opinion 3588 του   241.3 αλλοιώσαι to change 2540 καιρούς times 2532 και and 3551 νόμον law. 2532 και And 1325 δοθήσεται it shall be granted 1722 εν in 5495 χειρί αυτού his hand 2193 έως until 2540 καιρού a time 2532 και and 2540 καιρών times 2532 και and 2255 ήμισυ half 2540 καιρού a time.   7:26   2532 και And 3588 το the 2922 κριτήριον judgment seat 2523 καθίσει he shall set, 2532 και and 3588 την the 746 αρχήν rule 3179 μεταστήσουσι shall change over 3588 του   853 αφανίσαι to remove it from view, 2532 και and 3588 του   622 απολέσαι to destroy it 2193 έως until 5056 τέλους the end.   7:27   2532 και And 3588 η the 932 βασιλεία kingdom, 2532 και and 3588 η the 1849 εξουσία authority, 2532 και and 3588 η the 3172 μεγαλωσύνη greatness 3588 των of the 935 βασιλέων kings 3588 των   5270 υποκάτω underneath 3956 παντός all 3588 του the 3772 ουρανού heaven 1325 εδόθη was given 39 αγίοις to holy ones 5310 υψίστου of the highest. 2532 και And 3588 η   932-1473 βασιλεία αυτού his kingdom 932 βασιλεία [2kingdom 166 αιώνιος 1is an eternal], 2532 και and 3956 πάσαι all 3588 αι the 746 αρχαί sovereignties 1473 αυτώ [4him 1398 δουλεύσουσι 1shall serve 2532 και 2and 5219 υπακούσονται 3obey].   7:28   2193 έως Unto 5602 ώδε here 3588 το is the 4009 πέρας end 3588 του of the 3056 λόγου matter. 1473 εγώ I * Δανιήλ Daniel, 1909-4183 επί πολύ very much 3588 οι the 1261 διαλογισμοί thoughts 1473 μου of mine 4928.4-1473 συνετάρασσόν με disturbed me, 2532 και and 3588 η   3444-1473 μορφή μου my appearance 241.2 ηλλοιώθη changed 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me, 2532 και and 3588 το the 4487 ρήμα matter 1722 εν [2in 3588 τη   2588-1473 καρδία μου 3my heart 4933 συνετήρησα 1I preserved].