Daniel 7:28

  7:28   2193 έως Unto 5602 ώδε here 3588 το is the 4009 πέρας end 3588 του of the 3056 λόγου matter. 1473 εγώ I * Δανιήλ Daniel, 1909-4183 επί πολύ very much 3588 οι the 1261 διαλογισμοί thoughts 1473 μου of mine 4928.4-1473 συνετάρασσόν με disturbed me, 2532 και and 3588 η   3444-1473 μορφή μου my appearance 241.2 ηλλοιώθη changed 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me, 2532 και and 3588 το the 4487 ρήμα matter 1722 εν [2in 3588 τη   2588-1473 καρδία μου 3my heart 4933 συνετήρησα 1I preserved].