Daniel 7:23

  7:23   2532 και And 2036 είπε he said, 3588 το The 2342 θηρίον [2wild beast 3588 το   5067 τέταρτον 1fourth 932 βασιλεία 5kingdom 5067 τετάρτη 4a fourth 1510.8.3 έσται 3will be] 1722 εν on 3588 τη the 1093 γη earth, 3748 ήτις which 5242 υπερέξει shall excel 3956 πάσας all 3588 τας the 932 βασιλείας kingdoms, 2532 και and 2719 καταφάγεται shall devour 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 4841.1 συμπατήσει shall trample upon 1473 αυτήν it 2532 και and 2629 κατακόψει cut it in pieces.