2 Samuel 23

  23:1   2532 και And 3778 ούτοι these are 3588 οι the 3056 λόγοι [2words * Δαυίδ 3of David 3588 οι   2078 έσχατοι 1last]. 4103-* πιστός Trustworthy * Δαυίδ David, 5207 υιός son * Ιεσσαί of Jesse, 2532 και and 4103 πιστός a trustworthy 435 ανήρ man 3739 ον whom 450-2316 ανέστησεν ο θεός God raised up -- 5547 χριστόν anointed one 2316 θεού of the God * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 2143.1 ευπρεπείς for beauty 3588 ο is the 5568 ψαλμός psalm 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   23:2   4151 πνεύμα Spirit 2962 κυρίου of the lord 2980 ελάλησεν spoke 1722 εν by 1473 εμοί me, 2532 και and 3056-1473 λόγος αυτού his word 1909 επί was upon 1100-1473 γλώσσης μου my tongue.   23:3   2036 είπεν [4spoke 3588 ο 1The 2316 θεός 2God * Ισραήλ 3of Israel] 1473 μοι to me; 2980 ελάλησε [3spoke 5441 φύλαξ 1the guardian * Ισραήλ 2of Israel], 758 άρχων [2ruling 1722 εν 3among 444 ανθρώποις 4men 1342 δίκαιος 1justice], 755.2 αρχός the prince 5401 φόβω in fear 2316 θεού of God.   23:4   2532 και And 5613 ως as 5457 φως [3light 3588 το 1the 4407 πρωϊνόν 2early morning], 393 ανατελεί [2arises 2246 ήλιος 1the sun] 4404 τοπρωϊ in the morning, 2532 και and 3756-4651.1 ου σκοτάσει it shall not darken; 575 από from 5338 φέγγους brightness 2532 και and 1537 εξ from out of 5205 υετού rain 5613 ως as 1008 βοτάνη pasturage 1537 εκ of 1093 γης the earth.   23:5   3754 ότι For 3756 ουχ is not 3779 ούτως thus 3588 ο   3624-1473 οίκός μου my house 3326 μετά with 2316 θεού God? 3754 ότι for 1242 διαθήκην [3covenant 166 αιώνιον 2an eternal 5087 έθετό 1he established] 1473 μοι with me, 4982 σώσαί to deliver 1473 με me, 2092 ετοίμην prepared 1722 εν at 3956 παντί all 2540 καιρώ time 5442 πεφυλαγμένην being guarded. 3754 ότι For 3956 πάσα all 4991-1473 σωτηρία μου my deliverance, 2532 και and 3956 παν all 2307 θέλημα my will 1722 εν is in 2962 κυρίω the lord, 3754 ότι for 3766.2 ου μη in no way 985 βλαστήσει shall [3grow 3588 ο 1the 3892.1 παράνομος 2lawbreaker];   23:6   5618 ώσπερ as 173 άκανθα a thorn-bush 1856 εξωσμένη being pushing out 3956 πάντες are all 1473 αύτοι these; 3754 ότι for 3756 ου no 5495 χειρί hand 2983 ληφθήσονται shall take them.   23:7   2532 και And 435 ανήρ a man 3739 ος who 2872 κοπιάσει shall labor 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 4134 πλήρης full 4604 σιδήρου of iron 2532 και and 3586 ξύλον wooden 1393.2 δόρατος spear, 2532 και and 1722 εν in 4442 πυρί fire 2545 καύσει burning, 2545 καυθήσονται they shall be burnt 1519 εις in 152-1473 αισχύνην αυτών their shame.   23:8   3778 ταύτα These are 3588 τα the 3686 ονόματα names 3588 των of the 1413 δυναστών mighty ones * Δαυίδ of David. * Ιεσβαάβ Joshabbasshebeth 3588 ο the * Θεκεμανί Tachmonite -- 4413 πρώτος [2first 3588 των 3of the 5140 τριών 4three 3778 ούτος 1this one is]. * Αδϊνώ Adino 3588 ο the * Ασωναίος Eznite -- 3778 ούτος this one 4685 εσπάσατο unsheathed 3588 την   4501-1473 ρομφαίαν αυτού his broadsword 1909 επί against 3637.2 οκτακοσίους eight hundred 5134.1 τραυματίας slain 1522.1 εισάπαξ at once.   23:9   2532 και And 3326 μετ΄ with 1473 αυτόν him * Ελεάζαρ is Eleazar 5207 υιός son * Δουδί of Dodo, 5207 υιού son 3963.1-1473 πατραδέλφου αυτού of his uncle 1722 εν among 3588 τοις the 5140 τρισί three 3588 τοις   1415 δυνατοίς mighty ones, 3778 ούτος this one 1510.7.3 ην was 3326 μετά with * Δαυίδ David 1722 εν in 3588 τω   3679-1473 ονειδίσαι αυτόν his berating 1722 εν among 3588 τοις the 246 αλλοφύλοις Philistines. 2532 και And 3588 οι the 246 αλλόφυλοι Philistines 4863 συνήχθησαν gathered together 1563 εκεί there 1519 εις for 4171 πόλεμον war. 2532 και And 305 ανέβησαν [3ascended 435 άνδρες 1the men * Ισραήλ 2of Israel] 4314 προς before 4383-1473 προσώπου αυτών their face,   23:10   2532 και and 1473 αυτός he 450 ανέστη rose up 2532 και and 3960 επάταξε struck 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines, 2193 έως until 3739 ου of which 2872 εκοπίασεν [2tired 3588 η   5495-1473 χείρ αυτού 1his hand], 2532 και and 4347 προσεκολλήθη [2was cleaved 3588 η   5495-1473 χείρ αυτού 1his hand] 1909 επι upon 3588 την the 4501 ρομφαίαν sword. 2532 και And 4160-2962 εποίησε κύριος the lord made 4991 σωτηρίαν [2deliverance 3173 μεγάλην 1a great] 1722 εν in 3588 τη   2250-1473 ημέρα εκείνη that day. 2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 1994 επέστρεψεν returned 3694 οπίσω after 1473 αυτού   1519 εις for 3588 το   4659.1 σκυλεύειν despoiling.   23:11   2532 και And 3326 μετ΄ after 1473 αυτόν him * Σαμαίας Shammah 5207 υιός son * Αγά of Agee 3588 ο the * Αραρί Hararite. 2532 και And 4863 συνήχθησαν [3gathered together 3588 οι 1the 246 αλλόφυλοι 2Philistines] 1519 εις in * Θηρία Theria, 2532 και and 1510.7.3 ην there was 1563 εκεί there 3310 μερίς a portion 68 αγρού of a field 4134 πλήρης full 5316.2 φακού of lentils. 2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 5343 έφυγεν fled 1537 εκ from 4383 προσώπου the face 246 αλλοφύλων of the Philistines.   23:12   2532 και And 2525 κατέστη he stood 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 3310 μερίδος portion, 2532 και and 1807 εξείλατο rescued 1473 αυτήν it, 2532 και and 3960 επάταξε struck 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines. 2532 και And 4160-2962 εποίησε κύριος the lord executed 4991 σωτηρίαν [2deliverance 3173 μεγάλην 1a great].   23:13   2532 και And 2597 κατέβησαν [6went down 5140 τρεις 1three 575 από 2from 3588 των 3the 5144 τριάκοντα 4thirty 758 άρχοντες 5rulers], 2532 και and 1525 εισήλθον they entered 4314 προς unto * Δαυίδ David 1519 εις into 3588 το the 4693 σπήλαιον cave * Οδολλάμ of Adullam. 2532 και And 5001 τάγμα the battle order 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines 3924.2 παρενέβαλεν camped 1722 εν in 3588 τη the 2835.1 κοιλάδι valley * Ραφαϊν of Rephaim.   23:14   2532 και And * Δαυίδ David 5119 τότε was then 1722 εν in 3588 τη the 4042 περιοχή citadel, 2532 και and 3588 το the 5288.1 υπόστημα garrison 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines 5119 τότε was then 1722 εν in * Βηθλεέμ Beth-lehem.   23:15   2532 και And 1937-* επεθύμησε Δαυίδ David desired, 2532 και and 2036 είπε said, 5100 τις Who 4222 ποτιεί will give [3to drink 1473 με 1me 5204 ύδωρ 2water] 1537 εκ from 3588 του the 2978.1 λάκκου well, 3588 του the one 1722 εν in * Βηθλεέμ Beth-lehem, 3588 του of the one 1722 εν at 3588 τη the 4439 πύλη gate?   23:16   2532 και And 1284 διέρρηξαν [4tore up 3588 οι 1the 5140 τρεις 2three 1415 δυνατοί 3mighty ones] 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines, 2532 και and 5200.2 υδρεύσαντο they drew 5204 ύδωρ water 1537 εκ from 3588 του the 2978.1 λάκκου well, 3588 του of the one 1722 εν in * Βηθλεέμ Beth-lehem, 3588 του of the one 1722 εν by 3588 τη the 4439 πύλη gate. 2532 και And 2983 έλαβαν they took of it, 2532 και and 3854 παρεγένοντο came 4314 προς to * Δαυίδ David. 2532 και And 3756 ουκ he did not 2309 ηθέλησε want 4095 πιείν to drink 1473 αυτό it, 2532 και and 4689-1473 έσπεισεν αυτό he offered it a libation 3588 τω to the 2962 κυρίω lord.   23:17   2532 και And 2036 είπεν he said, 2436 ιλεώς Kindness be 1473 μοι to me, 2962 κύριε O lord, 3588 του   4160 ποιήσαι to do 3778 τούτο this. 1487 ει Shall 129 αίμα [2the blood 3588 των 3of the 435 ανδρών 4men 3588 των   4198 πορευθέντων 5going 1722 εν 6with 3588 ταις   5590-1473 ψυχαίς αυτών 7their lives 4095 πιόμαι 1I drink], no. 2532 και And 3756 ουκ he did not 2309 ηθέλησε want 4095 πιείν to drink 1473 αυτό it. 3778 ταύτα These things 4160 εποίησαν [4did 3588 οι 1the 5140 τρεις 2three 1415 δυνατοί 3mighty ones].   23:18   2532 και And * Αβεσσά Abishai 3588 ο the 80 αδελφός brother * Ιωάβ of Joab, 5207 υιός son * Σαρουϊα of Zeruiah, 4413 πρώτος was foremost 3588 των of the 5140 τριών three. 2532 και And 1473 αυτός he 1825 εξήγειρε awakened 3588 το   1393.2-1473 δόρυ αυτού his spear 1909 επί upon 5145 τριακοσίους three hundred 5134.1 τραυματίας slain, 2532 και and 1473 αυτώ to him 3686 όνομα was a name 1722 εν among 3588 τοις the 5140 τρισίν three.   23:19   1537 εκ Of 3588 των the 5140 τριών three 1741 ένδοξος he was honored, 2532 και and 1510.7.3 ην was 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 758 άρχοντα ruler, 2532 και and 2193 έως unto 3588 των the 5140 τριών first three 3756 ουκ he did not 2064 ήρχετο arrive at.   23:20   2532 και And * Βανέας Benaiah 5207 υιός son * Ιωδαέ of Jehoiada, 5207 υιού son 435 ανδρός [2man 1415 δυνατού 1of a mighty], 4183 πολλά with great 2041 έργα works 575 από from * Καβεσεήλ Kabzeel. 3778 ούτος This one 3960 επάταξε struck 3588 τους the 1417 δύο two 5207 υιούς sons * Αριήλ of Ariel 3588 του   * Μωάβ of Moab. 2532 και And 1473 αυτός he 2597 κατέβη went down 2532 και and 3960 επάταξε struck 3588 τον the 3023 λέοντα lion 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 του of the 2978.1 λάκκου pit 1722 εν in 2250 ημέρα [2day 5510 χιόνος 1a snowy].   23:21   2532 και And 1473 αυτός he 3960 επάταξε struck 3588 τον the 435-3588-* άνδρα τον Αιγύπτιον Egyptian man, 435 άνδρα [2man 3707 ορατόν 1a remarkable]; 1722-1161 εν δε and in 3588 τη the 5495 χειρί hand 3588 του of the * Αιγυπτίου Egyptian 1393.2 δόρυ was a spear. 2532 και And 2597 κατέβη he went down 4314 προς to 1473 αυτόν him 1722 εν with 4464 ράβδω a rod, 2532 και and 726 ήρπασε seized by force 3588 το the 1393.2 δόρυ wooden spear 1537 εκ from out of 3588 της the 5495 χειρός hand 3588 του of the * Αιγυπτίου Egyptian, 2532 και and 615 απέκτεινεν killed 1473 αυτόν him 1722 εν with 3588 τω   1393.2-1473 δόρατι αυτού his spear.   23:22   3778 ταύτα These things 4160 εποίησε [4did * Βανέας 1Benaiah 5207 υιός 2son * Ιωδαέ 3of Jehoiada], 2532 και and 1473 αυτώ to him was 3686 όνομα a name 1722 εν among 3588 τοις the 5140 τρισί three 1415 δυνατοίς mighty ones.   23:23   5228 υπέρ He was over 3588 τους the 5144 τριάκοντα thirty 1741 ένδοξος honorable ones, 2532 και but 4314 προς to 3588 τους the 5140 τρείς first three 3756 ουκ he did not 2064 ήρχετο arrive at. 2532 και And 5021 έταξεν [2ordered 1473 αυτόν 3him * Δαυίδ 1David] 4314 προς for 3588 τας   189-1473 ακοάς αυτού his reports. 2532 και And 3778 ταύτα these 3588 τα are the 3686 ονόματα names 3588 των of the 1415 δυνατών mighty ones * Δαυίδ of David 3588 του the 935 βασιλέως king.   23:24   * Ασαήλ Asahel 80 αδελφός brother * Ιωάβ of Joab 1722 εν among 3588 τοις the 5144 τριάκοντα thirty. * Ελεανάν Elhanan 5207 υιός son * Δουδί of Dodo 3963.1-1473 πατραδέλφου αυτού his uncle 1722 εν in * Βηθλεέμ Beth-lehem.   23:25   * Σαμαίας Shammah 3588 ο the * Αροδί Harodite. * Ελικά Elika 3588 ο the * Αροδί Harodite.   23:26   * Χάλλις Helez 3588 ο the * Φαλτί Paltite. * Ιρά Ira 5207 υιός son * Εκκίς of Ikkesh 3588 ο the * Θεκοϊτης Tekoite.   23:27   * Αβιέζερ Abiezer 3588 ο the * Αναθωθίτης Anathothite. * Μεβουναϊ Mebunnai 3588 ο the * Ασωθίτης Hushathite.   23:28   * Σελμών Zalmon 3588 ο the * Αχοϊτης Ahohite. * Μαχαραϊ Maharai 3588 ο the * Νετωφαθίτης Netophathite.   23:29   * Ελάβ Heleb 5207 υιός son * Βαανά of Baanah 3588 ο the * Νετωφαθίτης Netophathite. * Εθθί Ittai 5207 υιός son * Ριβαϊ Ribai 3588 ο the one 1537 εκ of 1015 βουνού the hill * Βεναιμίν of Benjamin.   23:30   * Βανέας Benaiah 3588 ο the * Φαραθενίτης Pirathonite. * Ηδαϊ Hiddai 1537 εκ from out of * Ναχαλιγαίας Naxali-Gaash.   23:31   * Αβί Αλβών Abi-albon 3588 ο the * Αραβωθίτης Arbathite. * Αζμώθ Azmaveth 3588 ο the * Βαρχμίτης Barhumite.   23:32   * Ελιαβά Eliahba 3588 ο the * Σαλαβωνίτης Shaalbonite. 5207 υιοί Sons * Ιασέν of Jashen, * Ιωναθάν Jonathan,   23:33   * Σαμά Shammah 3588 ο the * Αρωρίτης Hararite. * Αχιάμ Ahiam 5207 υιός son * Σαράρ of Sharar 3588 ο the * Αραδίτης Hararite.   23:34   * Ελιφαλάτ Eliphelet 5207 υιός son 3588 του of * Αχασβαϊ Ahasbai, 5207 υιός son 3588 του of the * Μααχαθί Maachathite. * Ελιάμ Eliam 5207 υιός son * Αχιτόφελ of Ahithophel 3588 του the * Γελωνίτου Gilonite.   23:35   * Ασαρέ Hezrai 3588 ο the * Καρμήλιος Carmelite. * Φααραϊ Paarai 3588 ο the * Αρβί Arbite.   23:36   * Ιγαάλ Igal 5207 υιός son * Ναθάν of Nathan 1537 εκ of * Σουβά Zobah. * Βανί Bani 3588 ο the * Γαδί Gadite.   23:37   * Σελήκ Zelek 3588 ο the * Αμωνίτης Ammonite. * Ναχαραί Nahari 3588 ο the * Βηρωθαίος Beerothite, 3588 ο the one 142 αίρων lifting 3588 τα the 4632 σκεύη equipment * Ιωάβ of Joab 5207 υιόυ son * Σαρουϊα of Zeruiah.   23:38   * Ιράς Ira 3588 ο the * Ιεθραίος Ithrite. * Γαρέβ Gareb 3588 ο the * Ιεθραίος Ithrite.   23:39   * Ουρίας Uriah 3588 ο the * Εθαίος Hittite. 3588-3956 οι πάντες In all 5144 τριάκοντα thirty 2532 και and 2033 επτά seven.