Nehemiah 12:18

MSTC(i) 18 under Bilgah, Shammua; under Shemaiah, Jehonathan;