Nehemiah 12:18

Geneva(i) 18 Vnder Bilgah, Shammua, vnder Shemaiah, Iehonathan,