Nehemiah 12:18

JuliaSmith(i) 18 To Bilgah, Shammua; to Shemaiah, Jehonathan;