Nehemiah 12:18

DarbyFR(i) 18 de Bilga, Shammua; de Shemahia, Jonathan;