Nehemiah 12:18

KJV(i) 18 Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;