Nehemiah 12:18

MLV(i) 18 from Bilgah: Shammua; from Shemaiah: Jehonathan;