Nehemiah 12:18

YLT(i) 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;