Nehemiah 12:18

MKJV(i) 18 from Bilgah, Shammua; from Shemaiah, Jehonathan;