Nehemiah 12:18

ACV(i) 18 of Bilgah, Shammua, of Shemaiah, Jehonathan,